ΤΟ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣΓνωρίζω ὅτι ἡ ἀλήθεια ἐνοχλεῖ τοὺς κοιμωμένους ἀλλὰ  ἐπίσης τελεῖ ἐν γνώσει μου τὸ  ὅτι ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια ἔχει τὴν τάση στὸ τέλος νὰ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ὁλόκληρη. 
Τὸ παρακάτω βιβλίο τοῦ Δαφνῆ γιὰ τὴν Ἑλλάδα τοῦ Μεσοπολέμου εἶναι ὅ,τι πολυτιμὼτερο ὑπάρχει καὶ τὸ πλέον  ἀξιόπιστο γιὰ τὸν Βενιζέλο καὶ τὸν βενιζελισμό ( ὁ ὁποῖος ἀκόμα ρίχνει 
mutatis mutandis τὴν σκιὰ του στὴν πολιτικὴ )
Βεβαίως ΜΕΓΑΣ ΗΓΕΤΗΣ ὁ ἐκ Κρήτης ΕΘΝΑΡΧΗΣ Βενιζέλος ὅμως ἡ Ἱστορία ΔΕΝ ἁγιογραφεῖ—λέει τὴν Ἀλήθεια ,καὶ μόνο.
Ἐτσι πρέπει νὰ εἰπωθεῖ 
(καὶ τὰ γράφει ὅλα ὁ ΔΑΦΝΗΣ —ἄν καὶ βενιζελικὸς ὁ ἴδιος) ὅτι ὁ Βενιζέλος ἐπεδίωκε τὴν ἵδρυση ἑνὸς ΜΟΝΟΚΟΜΜΑΤΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 
—ὑπὸ τὴν ἡγεσία του βεβαίως—γιὰ τοῦτο κι ὅταν ἦρθε σὲ ρήξη μὲ τὸν βασιλιᾶ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ
 (ὁ Βενιζέλος ἤθελε νὰ βγεῖ ἡ χώρα στὸν Α'ΠΠ ὑπὲρ τῶν ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΩΝ , ἐνῶ ὁ Κωνσταντῖνος νὰ παραμείνει οὐδέτερη) κατέφυγε στὴν Θεσσαλονίκη ὅπου μὲ τὴν ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ..
Ἀνήκουστη ἐνέργεια  ἡ δημιουργία 
 " δύο Ἑλλάδων " ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΑ
μὲ τὰ γαλλικὰ ὅπλα τοῦ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΣΑΡΑΪΓ..
Αὐτὸ τὸ γεγονὸς εἶναι ποὺ  ὀνόμασαν
ἀργότερα ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΤΙΚΑ οἱ Βενιζελικοὶ "ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ" , ἐνῶ στὴν πραγματικότητα ἦταν ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΞΕΝΩΝ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΩΝ—ἐν προκειμένῳ τῶν Γάλλων.

 Πρόκειται  βεβαίως ,γιὰ τὸν φοβερὸ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΧΑΣΜΟ ΤΟΥ 1915 ποὺ ἀκόμα 
(ὅπως θὰ γίνει ἀντιληπτὸ παρακάτω) ταλανίζει τὴ χώρα..
Τότε ,στὸ Κράτος τῆς Θεσσαλονίκης δημιουργήθηκαν δύο  πολιτικὲς ἀντιλήψεις καὶ πρακτικὲς· ἀφενὸς πλάστηκε  ὁ , καὶ σήμερα διαπρέπων, ὅρος"ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ" 
σὲ ἀντίστιξη δηλ. μὲ τοὺς  ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΣ ὀπαδοὺς τοῦ βασιλιᾶ Κωνσταντίνου —οἱ ὁποῖοι ἦταν σχεδὸν πλειοψηφία στὴ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, τὴν παλιὰ Ἑλλάδα τὴν λεγόμενη, ΠΛΗΝ ΚΡΗΤΗΣ φυσικά— καὶ ἀφετέρου ὑποστηρίχτηκε  ἡ θέση ὅτι ὁ ΣΤΡΑΤΟΣ ( ὅπως τὸ 1909 στοῦ ΓΟΥΔΗ)
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΕΜΒΑΙΝΕΙ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ γιὰ νὰ ἀποκαθιστᾶ κατὰ τὸ δοκοῦν τὰ .."δημοκρατικὰ" συμφέροντα (δηλ.τὰ συμφέροντα τῶν βενιζελικῶν).
Ἔτσι ἔκτοτε— καὶ ἰδιαιτέρως μετὰ τὸ ʹ22—
ὁ στρατὸς μὲ συνεχῆ ΚΙΝΗΜΑΤΑ βενιζελικῶν ἀξιωματικῶν ἐπεμβαίνει στὴν πολιτικὴ ὅποτε νομίζει ὅτι οἱ βασιλόφρονες ἀποτελοῦν κίνδυνο γιὰ τὴ.."Δημοκρατία".
Πρὸς διασφάλιση τῶν βενιζελικῶν συμφερόντων δημιουργοῦνται τὰ λεγόμενα "ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΤΑΓΜΑΤΑ" δηλ τὸ σιδερένιο χέρι τοῦ βενιζελικοῦ ,"δημοκρατικοῦ" (δηλ.ἀντιβασιλικοῦ) παρακράτους..

Ἡ μικρασιατικὴ καταστροφὴ 
ποὺ ὀφείλεται περισσότερο στὴν μικρασιατικὴ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ποὺ ὀργάνωσε τὸ 1919 ὁ Βενιζέλος τῇ ὑποδείξει τῶν Ἄγγλων, παρὰ στὴν ἀβελτηρία τῶν ἀντιβενιζελικῶν (ΗΤΑΝ ΑΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΚΡΑΤΗΘΕΙ Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΙΓΑΡΙΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΟ , ὅπως εἶχε διαβλέψει κι ὁ Μεταξᾶς) ἡ Καταστροφὴ τοῦ ʹ22 λοιπὸν ἔδωσε τὴν εὐκαιρία καὶ τὴν ΑΦΟΡΜΗ στοὺς "δημοκρατικούς" βενιζελικοὺς νὰ ΑΠΑΛΛΑΓΟΥΝ ΜΙΑ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΟΛΗ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΟΦΡΟΝΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ μὲ τὴν ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΟΥ ΓΟΥΔΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΤΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ—πλὴν Μεταξᾶ..
[ Ἡ δίκη ἐκείνη ἦταν παράτυπη καθόσον
ἡ Μικρασία δὲν ἀποτελοῦσε ἐθνικὸ ἔδαφος,ὥστε νὰ στοιχειοθετεῖται ἐσχάτη προδοσία]

Μὲ τὴν ἳδρυση τοῦ ΛΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ἀπὸ τὸν Τσαλδάρη ,κι ἐνῶ ὁ Βενιζέλος ἔχει φύγει στὸ Παρίσι ἀπὸ τὸ 1920 (ἀφοῦ εἶχε χάσει στὶς Ἐκλογές..) ὑπῆρξε μιὰ ἐλπίδα εἰρήνευσης τῶν παθῶν τοῦ ΔΙΧΑΣΜΟΥ καὶ κυρίως μιᾶς ἐμπέδωσης δικομματικοῦ  ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΥ χωρὶς παρεμβάσεις τοῦ Στρατοῦ ,δηλ.τῶν ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ.

Δέν ἔγινε ὅμως αὐτὸ, μὰ τὸ ἀκριβῶς ἀντίθετο ·
 μετὰ τὴν ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΞΙ ,ἡ ἐξαφάνιση τῆς Ἀντιπολίτευσης ΑΦΗΣΕ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΟΥΣ 
τοὺς "δημοκρατικοὺς "ἀξιωματικοὺς καὶ ἄρχισε ΜΙΑ ΣΕΙΡΑ ΣΥΝΕΧΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ δηλ. Πραξικοπημάτων(Πλαστήρας,Πάγκαλος,Κοδύλης)
μὲ ἀποκρύφωμα τὴν ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ 
ΤΗΣ Α' ΑΒΑΣΙΛΕΥΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 τὸ 1924 μὲ "παρέμβαση" τοῦ βενιζελικοῦ "ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ"(τὸ δημοψήφισμα ἔγινε ΚΑΤΟΠΙΝ ,ἐνῶ ἡ ψήφιση τοῦ Συντάγματος τῆς Ἀβασίλευτης καθυστέρησε
 ὑπερβολικά..)

Οἱ στρατηγοὶ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ,ΠΑΓΚΑΛΟΣ,ΓΟΝΑΤΑΣ κλπὅλοι "δημοκρατικοὶ" δηλ.ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΙΚΟΙ
ἔκαναν ὅ,τι ἤθελαν στὴν πολιτικὴ ζωὴ τῆς χώρας διὰ τῶν ὅπλων καὶ τῶν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΤΑΓΜΑΤΩΝ βεβαίως, ὥσπου έν τέλει ἐπέστρεψε ,ἐθνοσωτῆρας, ὁ ἴδιος ὁ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικό,τὸ 1928,.ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤ̣ΙΩΤΙΚΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΤΟΥ..

Τὸ 1932,.ἐπὶ Βενιζέλου , ἡ χώρα πτώχευσε
 καὶ στὶς ἐκλογὲς  τῆς 5/3/1933
 νίκησε τὸ ΛΑΪΚΟ ΚΟΜΜΑ τῶν βασιλοφρόνων (ἀργότερα ὀνομάστηκαν "δεξιοί"—τότε οἱ βενιζελικοὶ τοὺς ἀποκαλοῦσαν "μοναρχικούς").
 Ὅμως οἱ βενιζελικοὶ ἀξιωματικοὶ ,τοῦ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΠΡΟΕΞΑΡΧΟΝΤΟΣ, δὲν ἐδέχτηκαν τὸ ἐκλογικὸ ἀποτέλεσμα ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΚΙΝΗΜΑ  τὴν ..ἑπομένη τῶν ἐκλογῶν ΣΤΙΣ 6—3—1933 , μὲ τὴν σιωπηρὴ συγκατάθεση τοῦ Βενιζέλου..

Τὸ πραξικόπημα ἀπέτυχε ,λόγῳ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (γιὰ νὰ ποῦμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομα τους) καὶ ὁ Πλαστήρας διέφυγε στὸ ἐξωτερικό.
 Μεσολάβησε ἡ ἀπόπειρα κατὰ τῆς ζωῆς τοῦ Βενιζέλου 6‒6‒1933 καὶ ἐν τέλει Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΗΓΗΘΗΚΕ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ("Ἐπαναστάσεως") ΤΗΝ 1 ΜΑΡΤΙΟΥ 1935  προσπαθῶντας νὰ ἐπαναλάβει ὅ,τι ἒκανε τὸ 1915 δηλ. ΑΠΟΒΑΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΙΔΡΥΣΗ ΞΑΝΑ ΚΡΑΤΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
 Ὅμως οἱ καιροὶ εἶχαν ἀλλάξει·
ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΠΙΑ ΓΑΛΛΟΙ 
ΚΑΙ ΞΕΝΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΕΝΙΖΕΛΟ .
 Ἀπὸ λάθος οἱ κινηματίες τοῦ Στόλου πῆγαν στὴν Κρήτη ἀντὶ στὴ Μακεδονία ,κι ὁ Βενιζέλος γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴ σύλληψη κατέφυγε στὰ ἰταλοκρατούμενα Δωδεκάνησα κι ἀπὸ ἐκεῖ τοῦ ἔδωσε ἄσυλο ὁ ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ στὴν Ἰταλία. .

Νὰ σημειώσω ἐδῶ ὅτι κύριο ρόλο στὴν ἀποτυχία τῶν δύο τελευταίων βενιζελικῶν κινημάτων  τοῦ 33 καὶ 35 ἔπαιξε ὁ στρατηγὸς  ΚΟΝΔΥΛΗΣ , τέως βενιζελικός, ὁ ὁποῖος ἐξαιτίας ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ με τοὺς ἄλλους βενιζελικοὺς ἀξιωματικοὺς ΑΛΛΑΞΕ ΠΑΡΑΤΑΞΗ καὶ ἀπὸ βενιζελικὸς ἔγινε βασιλόφρων ..
Αὐτὸς εἶναι ποὺ ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ʹ35 μετέτρεψε ΕΚΤΟΤΕ τὸ σῶμα τῶν Ἀξιωματικῶν ἀπὸ κατὰ πλειοψηφίαν βενιζελικὸ ,μετὰ τὸ ʹ22, σὲ κατὰ πλειοψηφίαν βασιλικὸ μετὰ τὸ ʹ35 (καὶ μέχρι  τὸ 1974..)

Θὰ τελειώσω τὰ λίγα αὐτὰ ἀπὸ τὸ θεμελιακὸ ἔργο τοῦ ΔΑΦΝΗ ,μὲ τὴν   πρόταση τοῦ Πλαστήρα
 πρὸς τὸν Βενιζέλο( ποὺ δείχνει τὴ .."δημοκρατικὴ "  νοοτροπία  ἀλλὰ καὶ τὴν.. "ὀξύνοια" τοῦ στρατηγοῦ )τὴν ἑπομένη τῶν ἘΚΛΟΓΩΝ τῆς 5‒3‒1933 , ποὺ νίκησαν οἱ ἀντιβενιζελικοὶ : 
" Χάνουμε τὰς Ἀθήνας—εἶπε ὁ Πλαστήρας στὸν Βενιζέλο—γι αὐτὸ σκέπτομαι νὰ πάω στοὺς συνοικισμοὺς νὰ ἐξεγείρω τοὺς πρόσφυγας καὶ νὰ τοὺς φέρω εἰς τὴν πόλιν νὰ ζητήσουν τὴν ἐγκαθίδρυσιν δικτατορίας.
ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ Ο,ΤΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ 
ΠΟΥ ΧΑΡΙΣ ΣΤΟΝ ΦΑΣΙΣΜΟ ΠΡΟΟΔΕΥΕΙ"
( Δαφνῆς, τ.Βʹ, σ.599)

Ὅλα αὐτὰ τὰ  ἐλάχιστα ποὺ συνόψισα ἀπὸ τὸ σύγγραμμα τοῦ  Δαφνῆ,δὲν ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΔΙΔΑΧΤΟΥΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ , ὄχι διότι ἀποκαλύπτουν ὅτι ἡ Ἑλλάδα τοῦ Μεσοπολέμου ἦταν μιὰ .μπανανία τοῦ αἴσχιστου εἴδους (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΚΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΠΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΑ) 
 ἀλλὰ διότι ἡ  λεγόμενη  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΑΚΟΜΗ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΩΣ  λατρεύουσα τὰ εἰκονίσματα τοῦ Πλαστήρα καὶ τοῦ Γονατᾶ, ού μὴν ἀλλὰ καί τῶν ἄλλων μεγάλων δημοκρατικῶν ἠγετῶν τοῦ μεσοπολέμου , διότι πρέπει νὰ πῶ ὅτι τὰ ἀλλεπάλληλα πραξικοπήματα τῶν βενιζελικῶν στρατηγῶν ΤΑ ΣΤΗΡΙΖΑΝ οἱ βενιζελικοὶ πολιτικοὶ τῆς ἐποχῆς ...

Μέχρι λοιπὸν νὰ "περάσει" στὰ σχολικὰ βιβλία ἡ ΑΛΗΘΙΝΗ ἱστορία τοῦ βενιζελισμοῦ , 
θὰ κάνει ἰδεολογικὸ "πάρτυ" προπαγάνδας 
ἡ  λεγόμενη "δημοκρατική" παράταξη ·καὶ σέ αὐτὴ τὴν  ἱστορικὴ παραχάραξη ,ἀνἀσχεση ἀποτελεῖ τὸ προαναφερθὲν βιβλίο τοῦ ΔΑΦΝΗ.

______

ΥΓ τὸ μῖσος τῶν βενιζελικῶν στρατηγῶν κατὰ τοῦ βασιλιᾶ—καὶ κατὰ συνέπεια τῶν Ἄγγλων—
 τοὺς ὁδήγησε κατὰ τὸν Β'ΠΠ σὲ φιλοναζιστικὲς θέσεις·
ὁ Γονατᾶς ὑπῆρξε ὁ ἐμπνευστὴς τῶν ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ( μὲ πρότυπο τὰ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΑ ΤΑΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΙΚΩΝ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ) ἐνῶ ὁ Πλαστήρας στὴν  περιβόητηἐπιστολὴ του πρὸς τὸν πρεσβευτὴ στὸ ΒΙΣΥ—16 ΙΟΥΛΙΟΥ 1941—
ποὺ δημοσιεύτηκε στὸν Τύπο ("ΕΛΛ.ΑΙΜΑ"5/4/1945) εἶχε ἐκδηλωθεῖ κατὰ τοῦ ΟΧΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ , θεωρῶντας  ὡς μέγα ἱστορικὸ.. σφάλμα τὸ  Ἔπος τοῦ ʹ40  !ΥΓ2 στὸν Βενιζέλο ἐπίσης  ἀνήκει καὶ  ἡ " ἐφεύρεση" τῆς ΕΚΤΟΠΙΣΗΣ  σὲ ξερονήσια τῶν πολιτικῶν του ἀντιπάλων τὸ 1917 (μὲ τὴν "παλινόρθωση" του στὴν Ἀθήνα καὶ τὴν φυγὴ τοῦ Κωνσταντίνου διὰ τῶν ὅπλων τοῦ Γαλλικοῦ Στρατοῦ)  καθὼς καὶ τὸ ΙΔΙΩΝΥΜΟ τοῦ 1929 κατὰ τῶν κομμουνιστῶν(νόμος 4229 της 24/25 Ιουλίου 1929)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .