Ὀρθογραφία & Ἐτυμολογία.
Βεβαίως καὶ ἡ ὀρθογραφἰα πρἐπει νά ἀκολουθεῖ καὶ νὰ συνάδει μὲ τὴν ἐτυμολογἰα, ἀλλ' ὄχι πάντοτε.

 Ἐξηγῶ ἑν συντομίᾳ·
τὸ "καθοίκι" ὡς προέρχόμενο ἀπό τὸ "κατά"+ "οἶκος" δὲν πρἐπει νά γράφεται μὲ -ι ( "καθίκι"),  διότι δὲν προέρχεται ἀπὸ τὸ ρ."καθίζω"(δὲν δίνουν  τέτοια παράγωγα
  σέ "-ικι"  τὰ  ρήματα  σὲ -ίζω).

Κατά παρόμοιο τρόπο καί στὸ ρ."κοιτάζω"
 ἡ σωστὴ γραφὴ εἶναι μὲ -οι (καὶ ὄχι "κυττάζω") διότι τὸ ρῆμα προέρχεται  ἐκ τῆς λέξεως "κοἰτη". 

Ὡστόσο, ἡ ἐτυμολογία δὲν μπορεῖ νὰ ἀκολουθηθεῖ στὸ ὄνομα "Βασίλης" ἐκ τοῦ "Βασίλειος" .
 Τὸ ὄνομα "Βασίλης" πρἐπει νὰ γραφτεῖ μὲ "-ης" κι ὄχι μὲ "-εις" , διότι πρἐπει γραμματικῶς νὰ ἐνταχθεῖ στὴν Κλίση τῶν ἀρσενικῶν (σὲ "-ης") καθόσον δὲν ὑφίσταται κλίση ἀρσενικῶν οὐσιαστικῶν  σὲ -"εις" στὴν Κοινὴ Νεοελληνική.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ "ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ '73 "

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ

"Σ' ΕΝΑ ΠΑΠΟΡΟ ΜΕΣΑ " (οἱ σωστοὶ στίχοι)