Συμφιλίωση Παρμενίδη—Ἡράκλειτου στὴν ὑποατομικὴ Φυσική.

B.GREENE


 Ἡ οὐσία τῆς Πραγματικὀτητας—ἔλεγε ὁ Παρμενίδης—εἶναι ἀμετάβλητη καὶ αἰώνια,ἀπρόσιτη στὶς αἰσθήσεις,
προσιτὴ στὴν Νόηση.
 Διαφωνοῦσε ὁ Ἡράκλειτος· 
ἡ ἀέναη μεταβολὴ εἶναι ἡ μόνη Πραγματικότητα—ἔλεγε—ἀπρόσιτη στὸν νοῦ ποὺ συλλαμβάνει μόνο "ἀμετάβλητες " ἔννοιες...

Στὴν σύγχρονη ὑποατομικὴ Φυσικὴ ὅμως "συμφιλώνονται" τὰ δύο μεγάλα ρεύματα τῆς ἀρχαίας Φιλοσοφίας διότι ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ πχ ΑΛΛΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ ΩΣ ΣΩΜΑ 
ΚΙ ΑΛΛΟΤΕ ΩΣ ΚΥΜΑ. Ἔτσι,"δὲν μᾶς ἐπιτρέπεται νὰ ποῦμε ὅτι ὑπάρχει ἀλλ' ὅτι ἐξ‒ἵσταται" ,γράφει ὁ Κυριαζόπουλος*.

 Τὸ ἠλεκτρόνιο εἶναι μιὰ στοιχειώδης μορφὴ ἐνεργείας. Ἄν δυό παρατηρητὲς ἐλἐγξουν ἀλληλοδιαδόχως, ὁ πρῶτος  τὴν ΘΕΣΗ καὶ ὁ δεύτερος τὴν ΤΑΧΥΤΗΤΑ τοῦ ἠλεκτρονίου , ὁ μὲν θὰ ἀντιληφθεῖ τὸ ἠλεκτρόνιο ὡς ΣΩΜΑ
 κι ὁ ἄλλος ὡς ΚΥΜΑ. 
Δηλ. ὁ μὲν πρῶτος θά δἰνει τὴν ἐντύπωση ὅτι εἶναι ὀπαδὸς τοῦ Παρμενίδη κι ὁ δεύτερος τοῦ Ἡρἀκλειτου..

Ὡστόσο ὁ ΟΥΣΙΩΔΗΣ χαρακτῆρας τοῦ ἠλεκτρονίου εἶναι ἡ διπλῆ, 
 Η ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ.

 Μὲ φιλοσοφικὴ,ἀριστοτελική  ὁρολογία ,
ἡ  Οὐσία δὲν διαφέρει τοῦ Συμβεβηκότος · 
κι οἱ δυό αὐτὲς ἔννοιες ἀποτελοῦν τά ἀνθρώπινα ἐνδύματα τὰ ὁποῖα επιβάλλουμε στὴν Φύση ὁσάκις τῆς ἐπιτρέπουμε νά μᾶς ἐπισκεφτεῖ στὸν χῶρο τῶν ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ μας.__________
* Σ.ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ, Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ,1963, σελ.159

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .