Ο ΙΗΣΟΥΣ ΗΤΑΝ ΕΒΡΑΙΟΣ, ΟΧΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ...


Δὲν ὑπἀρχει ἄλλο ἱστορικὸ πρόσωπο γιὰ  τὸ ὁποῖο νὰ ἔχει ἀσχοληθεῖ τόσο ἐνδελεχῶς καὶ ἐξονυχιστικῶς ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα ἐδῶ καὶ δύο αἰῶνες,ὅσον ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τὴν Ναζαρέτ. 
Παρακάτω συνοψίζω κάποια ἱστορικῶς ἀναμφισβήτητα πορίσματα τῆς ἔρευνας αὐτῆς·

—ὁ Ἰησοῦς ὑπῆρξε ἀκραιφνὴς Ἑβραῖος ΜΟΝΟΘΕΪΣΤΗΣ καὶ δὲν μίλησε ποτὲ περὶ  ΤΡΙΑΔΟΣ, τουλάχιστον ρητῶς (τὰ περὶ τοῦ ἀντιθέτου λεγόμενα στὸ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ —ποὺ ΑΝΤΙΦΑΣΚΟΥΝ μὲ τὰ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Εὐαγγέλια— ἀνάγονται  ΙΣΤΟΡΙΚΩΣ στὴν θεολογία τῆς Κοινὸτητας κι ὄχι στὸν ἲδιο τὸν Ἰησοῦ.
Εἶναι γνωστὸ  ἄλλωστε ὅτι ὑπάρχουν διαφορετικὲς χριστολογίες στὰ Εὐαγγέλια · 
πχ στά Συνοπτικὰ δὲν ἀναφέρεται ΠΡΟΫΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ , ἐνῶ ἀντιθέτως  γιὰ τὸ Κατὰ Ἰωάννην  ἰσχύει τὸ "ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος" κλπ )
 Ἡ Παλαιὰ Διαθήκη ,ὡς γνωστόν, ἔχει ὡς κεντρικὴ ἰδέα τὸν αὐστηρὸ ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟ: 
ΑΚΟΥΕ ΙΣΡΑΗΛ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ
ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΣ ΕΣΤΙ (Δευτ.6,4).
 Πρόκειται γιὰ τὸ περίφημο SHEMA, τὴν σημαία τοῦ ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟΥ καὶ τοῦ ΙOΥΔΑΪΣΜΟΥ: Shema Israel adonaj elohenu adonaj ehad.
Ὅταν ,λοιπόν ρωτήθηκε ὁ Χριστὸς ,ποιὰ εἶναι ἡ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΕΝΤΟΛΗ , ἀπήγγειλε  ΑΚΡΙΒΩΣ τὸ shema ,ΩΣ ΓΝΗΣΙΟΣ  ΙΟΥΔΑΙΟΣ & ΑΚΡΑΙΦΝΗΣ ΜΟΝΟΘΕΪΣΤΗΣ :"καὶ προσελθὼν εἷς τῶν γραμματέων...ἐπηρώτησεν αὐτὸν ποία ἐστὶ πρώτη πάντων ἐντολή; ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίθη αὐτῷ ὄτι πρώτη πάντων ἐντολή· ἄκουε, Ἰσραήλ, Κύριος ὁ  Θεὸς ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστι. (ΜΑΡΚ.12, 28‒29)—ὁ Ἰησοῦς θεωροῦσε ὅτι στὸ Πρόσωπο Του ἐνεργεῖ ὁ Θεὸς ,χωρὶς ὅμως νὰ ταυτίζει τὸν Εαυτό Του μὲ τὸν ΓΙΑΧΒΕ.
 Ὅταν κάποτε τὸν προσφώνησε ἕνας ἄρχοντας  "ΑΓΑΘΟ" , ὁ Ἰησοῦς ἀντέδρασε λέγοντας ὅτι ΑΓΑΘΟΣ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ : Ο ΘΕΟΣ.
Γράφουν τὰ Συνοπτικά Εὐαγγέλια :
"τὶ μἐ λἐγεις ἀγαθόν ; ἀγαθὸς εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός".
(ΜΑΤΘ.19,17 & ΜΑΡΚ.10,18 & ΛΟΥΚ.18,19)

—ἔδειξε ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ Θεὸς εύσπλαχνίας κι ὄχι νομικίστικης ἀνταπόδοσης.
Σὲ αὐτὸ ὁ Ἰησοῦς βρισκόταν  στὴν γραμμὴ τοῦ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΥ τῶν Μεγάλων Προφητῶν (πχ έλεος ζητῶ, ὂχι θυσίαν δηλ. ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΤΕΛΕΤΕΣ). Γι αύτὸ καὶ συγχωροῦσε ὁ ἴδιος ἁμαρτίες χωρὶς νὰ ἐπιβάλλει τὶς θρησκευτικὲς ἀπαιτήσεις τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης (πχ θυσία στὸν Ναό).

—δημιούργησε ἔνα ΚΙΝΗΜΑ ΕΙΡΗΝΗΣ σὲ μιὰν ἐποχὴ ἐμφυλίων ταραχῶν μεταξὺ τῶν Ἰουδαίων καὶ κυρίως ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΙΜΑΤΗΡΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΑΒΡΑΣΜΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ἀπὸ τοὺς Ζηλωτές.

—ὁ λαὸς ΔΕΝ τὸν ἀκολούθησε προτιμῶντας τὴν ἐπαναστατικὴ βία τῶν Ζηλωτῶν παρόλο ποὺ ὁ  Ἰησοῦς προειδοποίησε ὅτι αὐτὴ ἡ πορεία ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ .

συνελήφθη ἀπὸ τὸ Συνέδριο/Sanhedrin  γιατὶ μὲ τὴν συμβολικὴ πράξη Του κατὰ τῶν ἐμπόρων τοῦ  Ναοῦ ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΝΑΟΥ δηλ τοῦ κέντρου τοῦ βιβλικοῦ Ἰουδαϊσμοῦ. 
 Μάλιστα τὸ Ἱερατεῖο ἐνοχληθὲν ἀπο τὸν θρησκευτικὸ ἀναρχισμό Του (ποὺ ἀκύρωνε τὸν ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΙΚΟ χαρακτῆρα  τῶν Ἱερἐων καὶ τοῦ Ναοῦ) τὸν κατηγόρησε ψευδῶς στὸν Πιλᾶτο ὡς ΖΗΛΩΤΗ , γιὰ νὰ ἐπιτύχει ἔτσι τὴν ΣΙΓΟΥΡΗ καταδίκη Του σὲ θάνατο.

—ὡστόσο ὁ Ἰησοῦς θεωροῦσε τὸν θάνατο Του ἀναγκαῖο ὠς τελευταία ἐλπίδα ΜΕΤΑΣΤΡΟΦΗΣ τοῦ λαοῦ Ἰσραὴλ γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴν ἐρχόμενη καταστροφή (ποὺ τελικὰ δὲν ἀπέφυγε τὸ 70μΧ)

—ὁ Ἰησοῦς δὲν κήρυξε σὲ Ἐθνικούς·
μετὰ τὴν Ἀνάσταση τὸ κήρυγμα πέρασε ἀπρόβλεπτα ἀπὸ τοὺς ἑλληνιστὲς στὰ Ἔθνη ,τὰ ὁποῖα τὸ δέχτηκαν ἀσμένως ,διότι δὲν ἐμποδίζονταν ἀπὸ τὴν Torah καὶ τὸν "ἐθνικιστικό" μεσσιανισμὸ τοῦ ζηλωτικοῦ κινήματος τῆς ἐποχῆς.

—ὁ Ἰησοῦς διαλέγοντας ΔΩΔΕΚΑ μαθητὲς ἐπεδίωκε νὰ δείξει ὅτι τὸ κήρυγμα Του ἀφορᾶ  
σέ ΟΛΟΝ τὸν λαὸ Ἰσραὴλ κι εἶχε ΕΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ χαρακτῆρα (ἀντίθετα μὲ τὶς ἀλληλοαποκλειόμενες παρατάξεις τῆς ἐποχῆς· ΕΣΣΑΙΟΙ—ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ—ΣΑΔΟΥΚΚΑΙΟΙ κλπ).

—τέλος τὸ κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ εἶχε ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΗ βάση  ἀναφερόμενο στὸ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ,ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΚΟΥ ΙΟΥΔΑΪΣΜΟΥ, ἐξ οὖ καὶ ὁ ΕΠΕΙΓΩΝ χαρακτῆρας τοῦ κινήματος Του (συνεχεῖς περιοδεῖες στὴν ἰουδαϊκὴ ὕπαιθρο , παραβολές, ὀμιλίες μὲ κεντρικὸ σύνθημα ὄτι Ο ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ...).

—ἡ ἐσχατολογία αὐτὴ ΠΑΡΑΝΟΗΘΗΚΕ ἀπὸ τὴν πρώτη Ἐκκλησία ἡ ὀποία θεώρησε ὃτι τὸ Τέλος τοῦ Ναοῦ ΘΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΕ καὶ ἡ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.
Μάλιστα ἡ ΠΑΡΑΝΟΗΣΗ αὐτὴ ἀποτέλεσε καὶ τὸ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΘΕΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ καὶ ἐν πολλοῑς τὴν ΑΙΤΙΑ συγγραφῆς πολλῶν βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης (πχ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,.Β'ΘΕΣΣ, Β' ΠΕΤΡ . κλπ).


—ἄν  γιὰ τὸν Ἰησοῦ, ὀ Γιαχβὲ ἦταν ὁ Βασιλιᾶς στὴν Βασιλεία τοῦ θεοῦ , ὁ ἲδιος  θεωροῦσε ὄτι ἦταν ὁ...Ἀντιβασιλεὺς ,ἐξ οὖ καὶ ἡ  "αἱρετική "  ἀπαίτηση  Του ὄτι μόνο ἡ Πίστη σὲ Αὐτὸν καὶ στὴν Ἀποστολή Του  δύναται νὰ σώσει τὸν  λαὸ Ἰσραὴλ ἀπὸ τὴν ἐπικείμενη Καταστροφή κι ὄχι ἠ τελετουργικὴ ἐφαρμογὴ τῶν θρησκευτικῶν διατάξεων τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Τὶ ἐνδιαφέρουν ὅλα τοῦτα τοὺς σημερινοὺς ἄθρησκους, ἄθεους ἤ ἀγνωστικιστές ;
 ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
 Μόνο ὀ θεὸς τῆς ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΑΣ ποὺ ἔδειξε ὁ Ἰησοῦς ΑΞΙΖΕΙ νὰ ὑπάρχει · 
διαφορετικὸς "θεὸς"  (πχ τὸ ΠΡΩΤΟΝ ΚΙΝΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΟΝ τοῦ Ἀριστοτέλη ,τὸ ΑΠΡΟΣΩΠΟΝ "ΕΝ" τοῦ Πλωτίνου, ἡ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ τοῦ Σοπενάουερ ἢ τὸ ΕΙΝΑΙ τοῦ Χάιντεγγερ) 
 δὲν ἔχει σημασία ΓΙΑ ΜΑΣ τοὺς ἀείποτε χειμαζόμενους...
ΤΕΤΟΙΟΣ "ΘΕΟΣ"  ΑΠΡΟΣΩΠΟΣ & ΑΠΡΟΣΙΤΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ.

 Κι ἂν ὁ θεὸς τῆς Εὐσπλαχνίας τοῦ Ἰησοῦ εἶναι ἀνύπαρκτος, τότε ὁ Ἰησοῦς ἦταν ἔνας βλάσφημος κι εἶχε δίκιο ὁ Καϊάφας ποὺ ἔσκισε τὰ ράσα του...
ΚΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΒΛΑΣΦΗΜΟΣ ΜΑ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ  ΓΙΑΤΙ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ, ΗΤΑΝ Ο ΑΝΝΑΣ ΚΙ Ο ΚΑΪΑΦΑΣ..Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .