Πλάτων & Πλατωνισμός : ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ


Προκαλεῖ ἴσως ἀπορία ὁ τίτλος στοὺς μὴ γνωρίζοντες ,ὅμως εἶναι σαφὲς στὴν ἱστορία τοῦ Πνεύματος  ὅτι ποτὲ δὲν ταυτίζονται τὰ ἰδεολογικὰ  συστήματα (φιλοσοφικά, πολιτικά, θρησκευτικά)  μὲ τὶς ίδέες τῶν ἱδρυτῶν τους.
 Ἐτσι πχ. ἄλλο πρᾶγμα ἡ διδασκαλία τοῦ Πλὰτωνα καὶ ἄλλο ὁ Πλατωνισμός,ὃπως ἄλλο ὁ Μάρξ κι ἄλλο ὁ Μαρξισμός, ἂλλο ὁ Βούδας ἄλλο ὁ Βουδισμός (καί ἄλλο ὁ Χριστὸς ἄλλο ὁ Χριστιανισμός).

Παρακάτω παρουσιάζω 3 κρίσιμες διαφορὲς μεταξὺ τῶν διδασκαλιῶν τοῦ Πλάτωνα καὶ  τῶν θέσεων τοῦ κατοπινοῦ Πλατωνισμοῦ·

1. γιὰ τὸν Πλάτωνα ὁ Πνευματικὸς κόσμος δὲν ταυτιζόταν μὲ τὸν Ἀσώματο. Οἱ δὺο κόσμοι, Νοητός καὶ Αίσθητὸς, χωρίζονταν μὲ βάση τὴν ΚΙΝΗΣΗ καὶ τὴν ΜΕΤΑΒΟΛΗ. Έτσι οἱ μεταβαλλόμενες διεργασίες τῆς ΨΥΧΗΣ ἀνῆκαν στὸν κόσμο τοῦ Γίγνεσθαι κι ὂχι στὸν κόσμο τοῦ Εἶναι.
 Γιὰ τὸν κατοπινὸ Πλατωνισμὸ ὅμως, Πνευματικὸ καὶ Ἀσώματο ταυτίστηκαν καὶ ὁ μὴ ὑλικὸς κόσμος θεωρήθηκε ὡς ὁ κόσμος τοῦ πνεύματος ,ἐνῶ ἡ νόηση ταυτὶστηκε μὲ τὴν Ούσία.

2. γιὰ τὸν Πλάτωνα ἡ ΥΛΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΕΝΩΣ  ΚΑΚΗ γιατὶ ἀποτελεῖ μίμηση τῶν Αἰωνίων ΙΔΕΩΝ {{=μορφῶν}.
 Ἀντιθέτως ὁ κατοπινὸς Πλατωνισμὸς ΑΠΑΞΙΩΣΕ ΤΗΝ ΥΛΗ θεωρῶντας τὸν αἰσθητὸ κόσμο —ὀρφικώτατα— ὡς φυλακή {=σῆμα} τῆς Ψυχῆς καὶ ἐν τέλει πηγὴ τοῦ Κακοῦ.

3. γιὰ τὸν Πλάτωνα οἱ ΙΔΕΕΣ {=σχέδια} μὲ τὶς ὁποῖες ὡς πρότυπα πλάθει ὁ θεὸς τὴν ἄμορφη ὕλη εἶναι ΑΥΘΥΠΑΡΚΤΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ , γιὰ τοὺς κατοπινούς Πλατωνικοὺς ΔΙΑΝΟΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ.Θὰ μποροῦσα νὰ ἀναφέρω κι ἄλλες ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ διαφορὲς μεταξὺ Πλάτωνα καὶ Πλατωνισμοῦ ἀλλὰ φοβοῦμαι πὼς τότε θὰ ἔφτανα  ἀσυνειδήτως σὲ μιὰν ἐξιστὀρηση τῆς γένεσης τοῦ νεοπλατωνισμοῦ.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .