Ἡ σιωπὴ τῶν Εὐαγγελίων γιὰ τοὺς Ἐσσαίους καὶ τὶς ἐξεγέρσεις τῶν Ζηλωτῶν .
Εἶμαι συνηθισμένος (ὡς ἱστορικὸς καὶ φιλόλογος)  στὸ νὰ ἀναγνωρίζω καὶ νὰ ἀξιολογῶ τὶς ἀποκαλυπτικὲς—γιὰ τὶς προθέσεις τῶν συγγραφέων τους— ἀποσιωπήσεις τῶν  διαφὀρων κειμἐνων .

 Γνωστὸ καί χαρακτηριστικὸ τὸ παράδειγμα τῶν συγγραμμάτων τοῦ Ἀριστοτέλη ,ὁ ὁποῖος ΑΓΝΟΕΙ παντελῶς τὸ  κοσμοκρατορικὸ ἔργο τοῦ μαθητῆ του Μ.Ἀλεξἀνδρου (ὁ Ἀριστοτέλης πέθανε ἕνα χρόνο μετὰ τὸν Ἀλἐξανδρο, τὸ 322πΧ).
Ἀποκαλυπτικὴ αὐτὴ ἡ σιωπή, διότι δείχνει τὴν ἀπαξίωση τοῦ Ἀριστοτέλη στὶς κατακτήσεις τοῦ μαθητῆ του, ἐφόσον γιὰ τὸν φιλόσοφο μόνον ὁ θεσμὸς τῆς Πόλης—Κράτους ΜΕ ΤΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΒΟΥΛΕΥΤΗΡΙΑ ἅρμοζε σὲ ἐλεὐθερους ἀνθρώπους  κι ὄχι οἱ μαζικὲς αὐτοκρατορίες ἁνατολικοῦ τύπου μὲ τὶς  θεοκρατικὲς Μοναρχίες.
(Σημειὠνω ἐδῶ ὅτι τὰ συγγράμματα τοῦ Ἀριστοτέλη ποὺ διαθέτουμε εἶναι οἱ προσωπικές του σημειώσεις ποὺ χρησιμοποιοῦσε στὶς διαλέξεις του).

Καθ'ὅμοιον τρόπον ἀποκαλυπτικὴ εἶναι καὶ ἡ ΣΙΩΠΗ τῶν Εὐαγγελίων γιὰ τὶς ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΖΗΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ τὴν ἑποχὴ τοῦ Χριστοῦ καθὼς καὶ γιὰ τοὺς ΕΣΣΑΙΟΥΣ.

Ἀναφέρω γιὰ παράδειγμα ὅτι τὴν ἐποχὴ τῆς ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΗΝΙΟΥ(6μΧ) —  πού κατὰ τὸν "Λουκᾶ" γεννήθηκε ὁ Ἰησοῦς—εἶχε ξεσπάσει ἡ ΜΕΓΑΛΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΖΗΛΩΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ ΤΟΥ ΓΑΛΙΛΑΙΟΥ  μὲ τὸ σύνθημα "ΟΧΙ ΦΟΡΟΥΣ ΣΤΟΝ ΚΑΙΣΑΡΑ" καθόσον ἡ Ἀπογραφὴ ἐξυπηρετοῦσε τοὺς φορολογικοὺς σκοποὺς τῶν Ρωμαίων :
"Τῆς δὲ Ἀρχελάου χώρας εἰς ἐπαρχίαν περιγραφείσης ἐπίτροπος τῆς ἱππικῆς παρὰ Ῥωμαίοις τάξεως Κωπώνιος πέμπεται μέχρι τοῦ κτείνειν λαβὼν παρὰ Καίσαρος ἐξουσίαν. ἐπὶ τούτου τις ἀνὴρ Γαλιλαῖος Ἰούδας ὄνομα εἰς ἀπόστασιν ἐνῆγε τοὺς ἐπιχωρίους κακίζων, εἰ φόρον τε Ῥωμαίοις τελεῖν ὑπομενοῦσιν καὶ μετὰ τὸν θεὸν οἴσουσι θνητοὺς δεσπότας. ἦν δ' οὗτος σοφιστὴς ἰδίας αἱρέσεως ..(ΙΩΣΗΠΟΣ, ΙΟΥΔ.ΠΟΛΕΜΟΣ, Β,117-128)

 Ὁ Ἰούδας ἦταν γυιὸς τοῦ Ζηλωτῆ ΕΖΕΚΙΑ   ποὺ εἶχε ἐπικαλεστεῖ δαυιδκὴ καταγωγὴ καὶ τὸν ὁποῖον εἶχε ἀποκεφαλίσει ὁ Μ. Ἡρώδης τὸ 47πΧ :
" Ὁ δὲ ὢν φύσει δραστήριος ὕλην εὐθέως εὑρίσκει τῷ φρονήματι. καταλαβὼν οὖν Ἐζεκίαν τὸν ἀρχιλῃστὴν τὰ προσεχῆ τῇ Συρίᾳ κατατρέχοντα μετὰ μεγίστου στίφους αὐτόν τε συλλαβὼν ἀποκτείνει καὶ πολλοὺς τῶν λῃστῶν"
(ΙΩΣΗΠΟΣ, ΙΟΥΔΑΪΚΟΣ ΠΟΛ.Α,204)


 Ὁ Ἰούδας  ὁ Γαλιλαῖος (ἢ Γαυλωνίτης ἢ Ἰούδας ἀπὸ τά ΓΑΜΑΛΑ) νίκησε τοὺς μισθοφόρους τοῦ Ἡρώδη Ἀντύπα καὶ εἰσῆλθε στὴν ΣΕΠΦΩΡΙ , πρωτεύουσα τῆς Γαλιλαίας ἀμαχητί. Ἐκεῖ κατέσχε τοὺς θησαυροὺς  τοῦ ἀνακτόρου τοῦ Ἡρώδη Ἀντύπα καὶ τὸν ὁπλισμὸ τοῦ ὁπλοστασίου του, ὅμως στὸ τέλος ἡ ἐξεγερση τῶν Ζηλωτῶν πνίγηκε στὸ αἷμα  ἀπὸ τὶς λεγεῶνες τοῦ Βάρου  (τὴν 10η καὶ 15η ποὺ ἔστειλε ἀπὸ τὴν Συρία ὁ Κυρήνιος) καὶ 2000 Ζηλωτὲς ὁδηγήθηκαν στὴν Σταύρωση μαζὶ μὲ τὸν ἡγἐτη τους, ἐνῶ ὁ Βάρος ἔκαψε τὴν Σέπφωρι τιμωρῶντας την γιατὶ εἶχε δεχτεῖ ἀσμένως τὸν Ἰούδα :
"Οὔαρος δὲ κατὰ τὴν χώραν πέμψας τοῦ στρατοῦ μέρος ἐπεζήτει τοὺς αἰτίους τῆς ἀποστάσεως. καὶ σημαινομένων τοὺς μὲν ἐκόλασεν ὡς αἰτιωτάτους, εἰσὶ δ᾽ οὓς καὶ ἀφῆκεν· ἐγίνοντο δὲ οἱ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν σταυρωθέντες δισχίλιοι "(ΙΩΣΗΠΟΣ, ΙΟΥΔΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ, 17,295).

Ὁ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ὅμως ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΖΗΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΡΩΔΙΑΝΩΝ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ. 

Τὴν ἰδια χρονιὰ τῆς Ἀπογραφῆς,τὸ 6μΧ, ἐπίσης οἱ ΕΣΣΑΙΟΙ φεύγουν στὴν ΕΡΗΜΟ ΚΟΥΜΡΑΝ  "γιὰ νὰ ἑτοιμάσουν τὴν ὁδὸ τοῦ Κυρίου" δηλ. ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ (καὶ τῶν  προδοτῶν Ἰουδαίων, δηλ τῶν φιλορρωμαίων  Σαδδουκαίων καὶ Ἡρωδιανῶν ).

Τὴν ἐποχὴ ποὺ ἐμφανίζεται ὁ Βαπτιστὴς καὶ ὁ Ἰησοῦς (γὐρω στὸ 30μΧ ) ξεσπᾶ τὸ κίνημα τοῦ ΕΛΕΑΖΑΡΟΥ ὁ ὁποῖος διεξάγει ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟ κατὰ τῶν Ρωμαίων καὶ Ἡρωδιανῶν γιά μιὰ 20ετία ,ὅπως γράφει ὁ ΙΩΣΗΠΟΣ (καὶ στὸ τέλος γύρω στὸ 52 μΧ τὸν συλλαμβάνει ὁ Ρωμαῖος Ἐπίτροπος ΦΗΛΙΞ καὶ τὸν στέλνει στὴν Ρώμη ,ἐνῶ οἱ ὀπαδοί του ὀδηγοῦνται ΚΑΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ στὴν Σταύρωση).

Καὶ βεβαίως τὸ 46μΧ τὴν ἐποχὴ τοῦ ΜΕΓΑΛΟΥ ΛΙΜΟΥ ξεσηκώνονται τὰ παιδιὰ τοῦ Ἰούδα Γαλιλαίου καὶ ἐγγονοὶ τοῦ Ἐζεκία , οἱ ΙΑΚΩΒΟΣ ΚΑΙ ΣΙΜΩΝ ποὺ κι αὐτοὶ ὁδηγήθηκαν μαζὶ μὲ τοὺς ὀπαδούς τους στὸν Σταυρό ἀπό τοὺς Ρωμαίους.

ΓΙΑ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ΤΩΝ ΣΤΑΥΡΩΜΕΝΩΝ ΖΗΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ τὴν ἐποχὴ τοῦ Ἰησοῦ (ποὺ κατεληξε στὴν Γενικὴ Ἐξέγερση τοῦ 66 μΧ) ΔΕΝ ΓΡΑΦΟΥΝ ΛΕΞΗ ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ἕναν μικρὸ ἀπόηχο μόνο λαμβάνουμε στὴν διήγηση περὶ ΒΑΡΑΒΒΑ γιὰ φόνο ποὺ ἔκανε  αὐτὸς καὶ οἱ σύντροφοί του σὲ κάποιαν "στάσιν", χωρὶς περαιτέρω λεπτομέρειες..) 

 Ὅ,τι γνωρίζουμε  ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΝΑΒΡΑΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ τὸ μαθαίνουμε ἀπὸ τὴν ΙΣΤΟΡΙΚΗ πηγὴ τῆς ἐποχῆς τὸν ΙΩΣΗΠΟ στά ἔργα του "ΙΟΥΔΑΪΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ"  καὶ "ΙΟΥΔΑΪΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ").

Βεβαίως εἶναι κατανοητὴ  αὐτὴ ἡ ΣΙΓΗ τῶν Εὐαγγελίων γιὰ τὶς Ἐξεγέρσεις τῶν Ζηλωτῶν · 
φοβόντουσαν οἱ Εὐαγγελιστὲς μήπως τὸν ἑλληνορρωμαϊκὸ κοινὸ στὸ ὁποῖο ἀπευθύνοντο, θεωρήσει τὸν ΣΤΑΥΡΩΘΕΝΤΑ Ἰησοῦ ἴδιον μὲ τοὺς ὐπόλοιπους ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΑΥΡΩΘΕΝΤΕΣ Ζηλωτές. 

Καὶ γιὰ νὰ ἀποφύγουν τέτοια ταύτιση οἱ συγγραφεῖς τῶν Εὐαγγελίων ΑΠΟΣΙΩΠΗΣΑΝ ὅλον τὸν ΕΘΝΙΚΟΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟ ἀγῶνα τῶν Ζηλωτῶν κατὰ τῶν Ρωμαίων ποὺ ΣΑΡΩΝΕ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ στὰ χρόνια τοῦ Ἰησοῦ, ἀλλὰ καὶ κατόπιν μέχρι τὸ 136 μΧ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ ΜΠΑΡ ΚΟΧΜΠΑ.

  Ὡστόσο,  ἄν εἶναι κατανοητὴ ἠ σιωπὴ τῶν Εὐαγγελίων γιὰ τὰ ΚΙΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΖΗΛΩΤΩΝ δὲν ὑπάρχει πειστικὴ ἐξήγηση ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΟΓΟ ΑΓΝΟΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΣΣΑΙΟΥΣ, τὴν ὥρα  ποὺ οἱ ἐσχατολογικὲς ἀντιλήψεις τῶν τελευταίων (  περὶ τῆς " ἐρχομένης  ΕΓΓΥΣ Βασιλείας τοῦ Θεοῦ" ) βρίσκονται παντοῦ μέσα στὴν Καινὴ Διαθήκη. 

ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΤΟΥΤΟ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΕΙΣΕΤΙ ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ..


______

ΥΓγιὰ ὅποιον ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ ἐν λογῳ θέμα προτείνω  —ἐκτὸς βεβαίως ἀπὸ τὰ ἔργα τοῦ ΙΩΣΗΠΟΥ ποὺ ἀποτελοῦν πρωτογενεῖς πηγές—καὶ τὸ σύγγραμμα τοῦ ἀειμνήστου Σ.ΑΓΟΥΡΙΔΗ "ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ"  καθὼς καὶ τὸ ἄρθρο τοῦ ιδίου περὶ ΕΣΣΑΙΩΝ στὸ "Θεολογία καὶ Κοινωνία σὲ διάλογο" .


ΥΓ2. στὴ φωτο  ἐπάνω, τὰ ΓΑΜΑΛΑ τῆς Γαλιλαίας, τὸ ὁρμητήριο τῶν ΖΗΛΩΤΩΝ τῆς οἰκογένειας τοῦ ΙΟΥΔΑ τοῦ Γαλιλαίου .

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Κων/νος Παπαπέτρου: ΘΕΟΛΟΓΙΑ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (ὁλόκληρη ἡ διάλεξη τοῦ 1983 & ἡ συζήτηση ποὺ ἀκολούθησε)