J. Weiss :Τὸ κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ γιὰ τὴν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. ΕΝΑ ΘΕΟΛΟΓΙΙΚΟ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑ.
Τὸ μικρὸ αὐτὸ βιβλιαράκι τοῦ  Weiss, ἐκδοθὲν ἐν ἔτει 1892, φρονῶ ὅτι εἶναι ὅ,τι σημαντικώτερο ΙΣΤΟΡΙΚΑ (ἀλλὰ καὶ θεολογικά) ἔχει γραφτεῖ ποτὲ περὶ τοῦ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ  Ἰησοῦ. Δυστυχῶς τὸ κλασσικὸ καὶ ἀνεπανάληπτο αὐτὸ σύγγραμμα ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ γι αύτὸ παρουσιάζω ἐδῶ (κατόπιν παρακλήσεως ἑνὸς συναδέλφου νῦν Μητροπολίτου) μιὰ μικρὴν περίληψη.
 Γράφει λοιπὸν ὁ Weiss  τὰ ἀκόλουθα :
ὁ Ἰησοῦς ἦταν ἕνας ἄνθρωπος ποὺ πάντοτε εἶχε τὴν αἴσθηση τοῦ Θεοῦ μέσα του γι αὐτὸ καὶ κατὰ τὴν Βάπτιση στὸν Ἰορδάνη εἶχε τὴν ἐμπειρία βάσει τῆς ὁποίας ἐμπἐδωσε τὴν μεσσιανικὴ Του αύτοσυνειδησία {=καὶ ΕΙΔΕ σχιζομένους τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὸ Πνεῦμα ὡς περιστερὰ καταβαῖνον ἐπ' αὐτόν—ΜΑΡΚ.1,10}

Μεταφράζω τὸ σχετικὸ ἀπόσπασμα τοῦ Weiss: " λόγῳ τῆς ἐμπειρίας του ἀπό τὸ βάπτισμα, ὁ Ἰησοῦς ἔφτασε στὴν θρησκευτικὴ πεποίθηση ὅτι εἶχε ἐπιλεγεῖ γιὰ νὰ εἶναι Κριτὴς στὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ.  Αὐτὴ ἡ ἔννοια ἔχει κάτι περίεργο γιὰ τὸν σύγχρονο τρόπο σκέψης μας... καὶ εἶναι  ἐξαιρετικὰ δύσκολο γιὰ ἐμᾶς νὰ κατανοήσουμε τέτοιας μορφῆς αὐτοσυνειδησία...Ἡ μεσσιανική αὐτοσυνειδησία  ​​τοῦ Ἰησοῦ εἶναι κατανοητή μόνο μέσα στὸ πλαίσιο τῆς συνείδησής του ὡς Υἱοῦ.  Μποροῦσε νὰ κατανοήσει αὐτὴ τὴν ἐντολὴ ἀπὸ τὸν Θεό καὶ νὰ τὴν κάνει δική Του μόνο ἐπειδὴ ἀκόμη καὶ πρὶν ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἐμπειρία, ἡ ψυχὴ Του ζοῦσε κατὰ κάποιο τρόπο  γιά τὸν Θεό μὲ τρόπο ποὺ δὲν μποροῦμε νὰ φανταστοῦμε.  Μόνο ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει πάψει γιὰ πολὺν καιρὸ νὰ ζεῖ τὴν δική του ζωή, ἀλλὰ ζεῖ μᾶλλον  γιὰ τὸν Θεό, μπορεῖ νὰ αἰσθάνεται ὅτι καλεῖται νὰ εἶναι προφήτης..."

Μετὰ ἀπό αὐτὴν τὴν ΕΚΣΤΑΤΙΚΗ ἐμπειρία ὁ Ἰησοῦς  ἄρχισε νὰ περιοδεύει στὴν ἑβραϊκὴ ὕπαιθρο μεταφέροντας τὸ κήρυγμα τοῦ ΒΑΠΤΙΣΤΗ γιὰ τὸν ΕΡΧΟΜΟ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ μὲ θεραπεῖες καὶ ἐξορκισμοὺς .
Μάλιστα θεωρῶντας ὅτι ΕΠΕΙΓΕΙ  ὁ καιρὸς ἔστειλε καὶ τοὺς μαθητές του ἀνὰ δυο νὰ κάνουν τὸ ἴδιο, κηρύττοντας καὶ θεραπεύοντας, πιστεύοντας ΤΟΤΕ ὅτι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ  & ΘΑ ΤΗΝ ΔΕΙ ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ  ΕΠΙ ΓΗΣ (αὐτὴν τὴν σημασία ,λέει ὁ Weiss ,εἶχε καὶ ἡ ἐντολὴ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς τοὺς Μαθητές Του νὰ τινάξουν τὴν σκόνη ἀπὸ τὰ σανδάλια τους φεύγοντας ἀπὸ τὶς περιοχὲς ποὺ ἀρνοῦνται τὸ Μήνυμα γιὰ τὸν ΕΡΧΟΜΟ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ).

Ὅμως ὁ λαὸς Ἰσραὴλ δὲν δέχτηκε τὸ κηρυγμα τοῦ Ἰησοῦ καὶ ἀρνἠθηκε νὰ ἀλλάξει νοοτροπία και συμπεριφορά· μάλιστα ἡ θρησκευτικὴ ἐλίτ κατηγόρησε τὸν Ἰησοῦ ὡς ΜΑΓΟ ποὺ θεραπεύει καὶ ἐξορκίζει μέ τὴν δύναμη τοῦ Βεελζεβούλ .
 Ὁ Ἰησοῦς ὅμως τοὺς ἀπέδειξε ὅτι οἱ θεραπεῖες καὶ κυρίως οἱ ἐξορκισμοί Του ἦταν ἡ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ διότι
 σὲ ὅλη Του τὴν ζωὴ ὁ Ἰησοῦς,γράφει ὁ Weiss , εἶχε συνείδηση ὅτι καταστρέφει τὸ ἔργο τοῦ Σατανᾶ, σύμφωνα μὲ τὶς ἀντιλήψεις τῆς ἐποχῆς.

  Ὅταν λοιπὸν  ὁ Ἰησοῦς—συνεχίζει ὁ Weiss—συνειδητοποίησε ὅτι ἡ ΑΡΝΗΣΗ τοῦ λαοῦ ἀποτελεῖ ΕΜΠΟΔΙΟ γιὰ τὴν ἔλευση τῆς βασιλείας καὶ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΟ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ,σκέφτηκε ὅτι  ὁ μόνος τρόπος γιὰ νὰ ἀρθῇ τὸ ἐμπόδιο εἶναι ὁ ΘΑΝΑΤΟΣ Του  καὶ τοῦτο διότι ὁ θάνατος αὐτὸς  θὰ ἔσβηνε τὴν ΕΝΟΧΗ τῶν Ἰουδαίων ποὺ γεννοῦσε  ἡ ΑΡΝΗΣΗ τους νὰ δεχθοῦν  ΤΟ ΕΚ ΘΕΟΥ κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ γιὰ τὴν Ἔλευση τῆς βασιλείας.

Ἔτσι  ὀ Ἰησοῦς παραδόθηκε ΕΚΟΥΣΙΩΣ στοὺς ἐχθρούς Του πιστεύοντας πὼς ὁ θάνατος Του θὰ λειτουργοῦσε ΑΦΥΠΝΙΣΤΙΚΑ γιὰ τὸν λαὸ Ἰσραὴλ καὶ ὡς ΛΥΤΡΟ θὰ ἀπέσυρε κάθε ἐμπόδιο γιὰ τὴν ἔλευση τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.

 Ἄν καὶ τότε δὲν μετανοοῦσαν οἱ Ἰουδαῖοι ΘΑ ΕΡΧΟΤΑΝ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ τοῦ βιβλικοῦ Ἰσραήλ.
Γι αὐτὸ παρήγγειλε στοὺς Ἀποστόλους ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ γιὰ  ΜΕΤΑΝΟΙΑ  ἐν ὄψει τῆς  ἔλευσης τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ ἐρχομοῦ Του ὡς ΚΡΙΤΟΥ  ΤΗΣ ΓΕΝΕΑΣ  ΕΝΕΙΝΗΣ ποὺ τὸν εἶχε ἀπορρίψει καὶ τῆς Οικουμένης .

Αὐτὸ εἶναι περιληπτικὰ τὸ νόημα τοῦ ἀνεπανάληπτου βιβλίου τοῦ Johannes Weiss τὸ ὁποῖον  ἀποκαλύπτει τὸν Ἰησοῦ ὡς ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΗΡΥΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ καὶ ὡς ἕναν ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΜΕΣΣΙΑ σὲ αὐτὸ τὸ ἔρχόμενο  θεϊκὸ βασίλειο
{=ὁ ἐπίγειος Ἰησοῦς ΕΙΧΕ ΚΛΗΘΕΙ γιὰ νὰ γίνει στὸ ΜΕΛΛΟΝ Μεσσίας στὴν βασιλεία τοῦ Θεοῦ—αὐτὴ ἦταν καὶ ἡ πίστη τῆς πρώτης Ἐκκλησίας βλ.ΠΡΑΞ.3,20 καὶ ἀποστείλῃ τὸν ΠΡΟΚΕΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΝ ὑμῖν Χριστὸν Ἰησοῦν.. }

Ὁλοκληρώνοντας ἐπιθυμῶ νὰ ἀναφέρω κάποιες σκέψεις μου στὶς ὁποῖες ἔχω ἀναφερθεῖ  πολλάκις·
ο Weiss θεωρεῖ (ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΕΙΣΤΟΙ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ)  ὅτι ὁ Ἰησοῦς ΤΑΥΤΙΖΕ—ὅπως τὸ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ—τὴν Καταστροφὴ τῆς Ἱερουσαλὴμ μὲ τὴν Συντέλεια τοῦ Αἰῶνος (ΚΙ ΕΤΣΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΠΕΣΕ ΕΞΩ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ   ΤΟΥ  ΠΡΟΒΛΕΨΗ διότι ἡ Συντέλεια  δὲν ἦρθε:
"οὐ μὴ παρἐλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ
 πάντα ταῦτα γένηται"—ΜΑΡΚ.13,30)) . 

Ὅμως  ὡς ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ  διαφωνῶ μὲ τὸ 9ο κεφ. τοῦ Weiss ὁ ὁποῖος ὑποστηρίζει ὅτι ὁ Ἰησοῦς θεωροῦσε ΠΩΣ Ο ΕΡΧΟΜΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΘΑ ΓΚΡΕΜΙΖΕ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΑΟ ΤΗΣ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ (καθότι ἡ ΚΡΙΣΗ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ βλ.Μᾶρκ.9,43) διότι ἐξετάζοντας τὸ σχετικὸ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟ λόγιο τοῦ Κατὰ Μᾶρκον (κεφ.13)  βλέπω ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἀναφέρεται μόνο στὴν καταστροφὴ τῆς Ἱερουσαλὴμ ποὺ ὄντως συνέβη τὸ 70μΧ ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΓΕΝΙΑ ὅπως προεῖπε, ἐπειδὴ προτρἐπει τοὺς μαθητές Του ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΣΤΑ ΒΟΥΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΝ .

ΑΝ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ 
ΣΕ ΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΕΣΩΖΕ Η ΦΥΓΗ ΣΤΑ ΟΡΗ;

Ἐξάλλου ἂν ὁ Ἰησοῦς ἀνέμενε τὸ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΣΕ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΓΕΝΙΑ (ὅπως  πίστευε ὁ Weiss καὶ παρουσιάζουν βεβαίως τὰ  πλεῖστα σχετικὰ ἐδάφια τῆς ΚΔ)  τότε θὰ κήρυττε ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΘΝΗ κι ὄχι μόνο στὴν ἑβραϊκὴ ὕπαιθρο (ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΒΡΑΪΚΗ ΔΙΑΣΠΟΡΑ πχ Ἀλεξάνδρεια).

Συνεπῶς καταλὴγω στὸ συμπέρασμα ὅτι ὁ Ἰησοῦς βλέποντας ὅτι ὁ ΑΛΛΗΛΟΣΠΑΡΑΓΜΟΣ  στὸν Ἰσραὴλ καὶ ὀ συνεχὴς ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟΣ ΑΝΑΒΡΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ θὰ ὁδηγοῦσε σέ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ ,πρόφερε μὲ τὸ κίνημα ΕΙΡΗΝΗΣ Του τὴν μόνη διέξοδο σωτηρίας γιὰ τὸ ἑβραϊκὸ ἔθνος (γράφει ἐν προκειμένῳ ὁ Weiss ὅτι ὁ Ἰησοῦς ἦταν ἐναντίον τῆς βίας ἐπειδὴ πίστευε ὅτι ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ δὲν εἶναι ἀνθρώπινο ἐπίτευγμα καὶ βεβαίως ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ΔΕΝ  ἦταν ἡ ὁμάδα τῶν Μαθητῶν Του...)

Αυτὸ συνάγεται, φρονῶ ,κατὰ τὴν ταπεινή μου γνώμη(ποὺ σκέπτομαι νὰ ἐκδώσω σὲ βιβλίο προσεχῶς) ἄν ἀφαιρέσουμε ἀπὸ τὶς εὐαγγελικὲς ἀφηγήσεις τὴν ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑ καὶ μείνουμε στὰ γυμνὰ ΙΣΤΟΡΙΚΑ γεγονότα.Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .