Ο ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΙΚΟΥ "ΤΙΜΑΙΟΥ" ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ.


Γιά τὴν Βὶβλο ὁ Δημιουργὸς Θεὸς εἶναι Παντοδύναμος*  καὶ πλάθει τὸ Σύμπαν ΕΚ ΤΟΥ  ΜΗΔΕΝΟΣ (γεγονός ποὺ σημαίνει ὅτι τίποτα ἀπ' ὅ,τι παρατηροῦμε γύρω μας δὲν ἀποτελεῑ Οὐσία τοῦ Θεοῦ) .


Στόν "ΤΙΜΑΙΟ" ὅμως ὁ Πλάτων παρουσιάζει ἕνα θεὸ δημιουργὸ ὁ ὁποῖος ὅμως ἔχει τρεῖς ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ.
Πρὶν μιλήσω ὅμως γι αύτοὺς τοὺς περιορισμοὺς πρἐπει νά σημειώσω ὅτι ἡ λέξη "ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ" στὸν Πλάτωνα δὲν σημαίνει αὐτὸ πού ἐννοοῦμε σήμερα ,ὅπου ἡ λἐξη ἔχει ἀποκτήσει  βιβλικὸ περιεχόμενο.
Τὴν ἐποχὴ τοῦ Πλάτωνα ἡ λἐξη "δημιουργός" σήμαινε τὸν ΧΕΙΡΩΝΑΚΤΑ, τὸν τεχνίτη, ὁ ὀποῖος ΑΝΗΚΕ ΣΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ τῆς ἀθηναϊκῆς κοινωνίας (αύτὸ δὲν θὰ  πρἐπει νὰ μᾶς διαφεύγει ὅταν μιλοῦμε γιὰ τὸν Δημιουργὸ θεὸ  στὸν πλατωνικό "ΤΙΜΑΙΟ".).

 Ἔρχομαι τώρα στοὺς τρεῖς περιορισμοὺς ποὺ συναντᾶ ὁ πλατωνικὸς θεὸς στὸ δημιουργικό του ἔργο·αὐτοὶ εἶναι οἱ ἑξῆς:

1)  τὰ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ {=Ἐμπεδοκλῆς} δηλ. ΠΥΡ—ΑΗΡ—ΓΗ—ΥΔΩΡ, τὰ ὁποῖα  βρίσκει ὁ θεὸς ΠΡΟΫΠΆΡΧΟΝΤΑ (δέν τὰ δημιουργεῖ αύτός) καὶ τὰ ὁποῖα κατὰ τὸν Πλάτωνα ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΜΟΡΦΗ ΤΩΝ ΤΕΣΣΕΡΩΝ  ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ  ΠΟΛΥΕΔΡΩΝ  ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ (ὀρθογώνια) ΤΡΙΓΩΝΑ {=αύτὰ τὰ ΤΡΙΓΩΝΑ εἶναι κατά τὸν Πλάτωνα τὰ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ, δηλ. τά "ἄτομα" του...) ὡς ἑξῆς ·
Τετράεδρο=πῦρ, ὀκτἀεδρο=ἀήρ, εἰκοσἀεδρο=ὐδωρ, κῦβος=γῆ
 (καὶ τὸ 5ο κανονικὸ στερεό, τὸ 12εδρο = αἰθέρας/ τὸ σχῆμα τοῦ σύμπαντος).
 Τὰ πολύεδρα αύτὰ ἀνάγονται  ΣΕ ΤΡΙΓΩΝΑ ,ἰσόπλευρα {=τετράεδρο,  εἰκοσἀεδρο ὀκτἀεδρο} καὶ ἰσοσκελῆ, δηλ. μισὸ τετρἀγωνο {= κῦβος} . ΟΠΟΤΕ ΤΑ ΑΙΣΘΗΤΑ ΑΝΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ καὶ τὰ γεωμετρικὰ σχήματα εἶναι ΑΫΛΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΥΛΙΚΕΣ ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ.(δηλ.ἡ Ὕλη ἀνἀγεται σὲ κάτι Ἄϋλο)

2) ὅμως αὐτὴ ἡ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ποὺ προσδίδει ὁ θεὸς στὸν κόσμο ΕΝΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΡΡΗΤΟΤΗΤΑ ἀφοῦ τὰ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ  ΤΡΙΓΩΝΑ ποὺ ἀποτελοῦν τά ΕΣΧΑΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ( τὰ ἰσόπλευρα καὶ ἰσοσκελῆ  τρίγωνα μποροῦν νὰ διαιρεθοῦν σὲ ὀρθογώνια) ὐπόκεινται στὸ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ σύμφωνα μέ τὸ ὀποῖο Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΤΕΙΝΟΥΣΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΗΤΗ (πχ. σὲ τετράγωνο μέ πλευρὰ 1 ἡ διαγώνιος εἲναι √2 δηλ.ΑΡΡΗΤΟΣ =ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕ ΑΠΕΙΡΗ ΔΕΚΑΔΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ=ἀριθμὸς ποὺ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΚΦΡΑΣΤΕΙ).
 Τὸ ἤξεραν αὐτὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Πλάτωνα ἤδη ἀπὸ τοὺς ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥΣ, γεγονὸς πού σημαίνει ὅτι ὁ Πλάτων ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ βάζει τὸν Δημιουργὸ θεὸ νά ΕΜΠΟΔΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΕΝΑΝ ΤΕΛΕΙΟ ΚΟΣΜΟ.

3)τέλος κατὰ τὸν Πλάτωνα  τὰ αἰσθητά  ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΕΦΗΜΕΡΗ ΥΠΑΡΞΗ ἐπειδὴ ἀποτελοῦν ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΟΗΤΩΝ πάνω στήν "ΧΩΡΑ" δηλ. στὸν ἄμορφο "χῶρο" ποὺ σὰν "καθρἐφτης" κινεῖται ἄτακτα καὶ εἶναι ΜΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΙΜΟΣ, ΜΗ ΝΟΗΣΙΜΟΣ δηλ.ἀσύλληπτος ,ἀφοῦ δὲν μποροῦμε νὰ συλλάβουμε κάτι τὸ ὀποῖο ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΜΙΑ ΑΠΟΨΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟ.

Αὐτοὶ εἶναι λοιπόν, οἱ τρεῖς περιορισμοὶ ποὺ συναντᾶ κατὰ τὴν πλάση τοῦ Σύμπαντος ὁ Δημιουργός, περιορισμοὶ ΠΟΥ ΑΚΥΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ἐπὶ τῆς Πραγματικότητας..

________
ΥΓ. βεβαίως ὁ "ΤΙΜΑΙΟΣ" ἀποτελεῖ ἕναν "ΕΙΚΟΤΑ ΜΥΘΟ" καὶ ὄχι φιλοσοφικὸ σύγγραμμα ποὺ πρἐπει νά ληφθεῖ κατὰ κυριολεξίαν. Συνεπῶς , φρονῶ ὅτι μιλῶντας ἐδῶ ὁ Πλάτων περὶ Δημιουργοῦ θεοῦ,  ἀλληγορεῖ μᾶλλον τὴν ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΟΜΗ τοῦ Παντὸς ποὺ προσδίδει ΛΟΓΟ στὸ Σύμπαν, ἄρα κάνει τὸν Κόσμο ΝΟΗΣΙΜΟ.

* ἡ βιβλική Παντοδυναμία τοῦ θεοῦ (ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ στά ἑλληνικά, λέξη ποὺ δὲν ταυτίζεται οὔτε μέ τὸ ἀγγλικὸ almighty
οὒτε μέ τὸ λατινικὸ omnipotens) γεννᾶ προβλήματα στὸ ζήτημα τῆς προἐλευσης τοῦ Κακοῦ, δεδομένου ὅτι ΑΝ Ο ΘΕΟΣ (ὡς παντοκράτωρ) ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ,ΤΟΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΚΟ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!