Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Νοεμβρίου 19, 2023

<Πλὴν Ἀβραάμ γενέσθαι ἐγὼ εἰμί> ΧΩΡΙΣ ΓΝΩΣΗ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ (ΚΑΙ ΕΒΡΑΪΚΩΝ) ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ.

Εικόνα
 Ὡς γνωστὸν τὰ Εὐαγγἐλια γράφτηκαν ΠΡΩΤΟΤΥΠΩΣ στὰ ἑλληνικὰ καὶ συγκεκριμένα στὴν ἀλεξανδρινὴ Κοινή (γι αύτὸ πχ. ἀπουσιάζει ἡ Εὐκτική).  Ἔχουν γίνει πολλὲς προσπάθειες μετάφρασης τοῦ εὐαγγελικοῦ κειμένου στὰ ΝΕΑ ἑλληνικὰ ἤδη ἀπὸ τὸν 19ο αἰ., ἄλλες ἀποτυχημένες (ὡς μεταφράσεις ἐκ τοῦ ...ἀγγλικοῦ κειμένου τοῦ KJV) ἄλλες πιὸ ἐπιτυχημἐνες (πχ. ἡ τελευταία τῆς Βιβλικῆς Ἑταιρείας). Καμμία μετάφραση ὅμως δέν στερεῖται προβλημάτων ἐξαιτίας τῆς ἀμφίσημης σημασίας κάποιων λέξεων ἢ φράσεων.  Ἀναφέρω μερικὰ ἐνδεικτικὰ παραδείγματα: 1) γράφει τὸ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ <καὶ ἡ σκοτία αύτό (τὸ φῶς) οὐ κατἐλαβεν>{1,5}. Τὸ ρῆμα <ΚΑΤΑΛΑΜΒΑΝΩ> {<κατἐλαβεν} στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικά, σημαίνει ΝΙΚΩ, ΚΑΤΑΝΟΩ, ΔΕΧΟΜΑΙ κλπ.  Ποιὰ σημασία  ὅμως ἰσχύει ἐδῶ;  Ἂν ἰσχὺει ἡ πρὠτη, τότε ἔχουμε ζωροαστρκὴ ἐπιρροὴ δυαρχικοῦ χαρσκτῆρα, ἂν ἰσχύει ἡ δεύτερη ἔχουμε ἐπιρροὴ γνωστικισμοῦ. 2) γράφει τὸ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ < οὐκ ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσα ι>{5,17}. Τὸ ρῆμα <ΠΛΗΡΟΩ—Ω>  στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ σημαίνει ΕΚΠΛΗΡΩ

ΤΟ ΑΠΟΚΡΥΦΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ ΕΝΩΧ.

Εικόνα
Τά γράφω μὲ ἁπλᾶ λόγια καὶ ἐν συνόψει· δὲν πρόκειται βεβαίως γιὰ σύγγραμμα τοῦ βιβλικοῦ ΕΝΩΧ   πατέρα τοῦ μυθικοῦ ΜΑΘΟΥΣΑΛΑ (οὔτε τοῦ  ὁμώνυμου γυιοῦ τοῦ...Κάϊν) ἀλλὰ γιὰ ἕνα   ΨΕΥΔΕΠΙΓΡΑΦΟ ἔργο ἑνὸς  ΑΓΝΩΣΤΟΥ  ΕΒΡΑΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ τοῦ 2ου αἰ.πΧ ποὺ ἔγραψε πρωτοτύπως  ἑβραϊστί  (ἀποσπάσματα τοῦ ἑβραϊκοῦ κειμένου τοῦ ΕΝΩΧ βρέθηκαν στὰ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΗΣ ΝΕΚΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ)  μὲ τὶτλο "ΟΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΕΝΩΧ"  καὶ μὲ κεντρικὸ στόχο τὴν ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ποὺ ἐπέλαυνε καὶ σάρωνε τότε τὸ Ἰσραήλ).  Ἡ κύρια ἰδέα τοῦ συγγραφέα εἶναι ἡ ἑξῆς· τὸ ΚΑΚΟ ἔφτασε στὸ ζενὶθ του ,  ποὺ εἶναι ὁ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ὁ ὁποῖος θὰ καταστραφεῖ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ  Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΓΙΓΑΝΤΩΝ ΕΠΙ ΝΩΕ ( κατὰ τὴν ΒΙΒΛΟ οἱ Γίγαντες ἦταν τὰ τέκνα τῆς ἐπιμειξίας τῶν ΥΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ μέ τὶς γυναῖκες τῶν ἀνθρώπων—βλ. ΓΕΝ., 6 : ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ).  Καὶ ὁπως —ΔΗΘΕΝ—ὁ Ἐνὼχ προφήτευσε τὸν Κατακλυσμὸ τοῦ Νῶε ΚΑΙ ΒΓΗΚΕ ΑΛΗΘΙΝΟΣ , ἒτσι θὰ ἐπαληθευτεῖ καὶ στὴν πρόβλεψη του ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

Δημοσθένους, Ὑπὲρ Μεγαλοπολιτῶν.—Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ.

Εικόνα
 Ὁ συγκεκριμένος λόγος τοῦ Δημοσθένη ἐκφωνήθηκε τὸ 352πΧ καὶ ἀποτελεῖ ἔκτοτε τὸ θεμέλιο τῆς διπλωματικῆς καὶ πολιτικῆς ἀρχῆς τῆς ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ποὺ ἀκολούθησαν οἱ ἑκάστοτε ΜΕΓΑΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ καὶ είδικῶς ἡ ΒΡΕΤΤΑΝΙΑ τοῦ ΤΣΩΡΤΣΙΛ —κάτι ποὺ δὲν κατάλαβε ποτὲ ὁ ΧΙΤΛΕΡ .  Ὁ Δημοσθἐνης ἀναλύει τὸ γιατὶ  ΩΦΕΛΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΥΟ ΑΝΤΙΠΑΛΟΥΣ ΠΟΥ ΑΛΛΗΛΟΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΟΝΤΑΙ παρὰ ΕΝΑΝ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΑΝΙΣΧΥΡΟΣ... Μεταφράζω τὸ ἀπόσπασμα τῆς φωτό :  <πρέπει νὰ σκεφτοῦμε μήπως γίνουν οἱ Λακεδαιμόνιοι ἰσχυροὶ καὶ μεγάλοι πρὶν ἐξασθενήσουν οἱ Θηβαῖοι καὶ μήπως χωρὶς νὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε γίνουν οἱ Λακεδσιμόνιοι πολὺ πιὸ ἰσχυροὶ ἀπὸ ὅσον μᾶς συμφέρει νὰ ἐξασθενήσουν οἱ Θηβαῖοι.  Δὲν θὰ ὑποστηρίξουμε ὅτι θὰ θέλαμε νὰ ἔχουμε ἀντιπάλους τοὺς Λακεδαιμονίους στὴν θέση τῶν Θηβαίων καὶ οὔτε εἶναι αύτὸς ὁ στόχος μας,ἀλλὰ πῶς θὰ βροῦμε τρόπο ὥστε νά μὴν μποροῦν νὰ μᾶς βλὰψουν καθὀλου μήτε οἱ μὲν μήτε οἱ δέ· ἐπειδὴ ἔτσι μόνο  θὰ ἒχουμε τὴν μεγαλὐτερη δυνατὴ ἀσφάλεια.> youtube.com/ΔιαμαντήςΚούτουλας   ___

Ο ΠΡΟΠΑΡΘΕΝΩΝ.

Εικόνα
Γράφει ὁ Μ.ΚΟΡΡΕΣ* : <οἱ ἐντοιχισμένοι στὸ ΒΟΡΕΙΟ ΤΕΙΧΟΣ μαρμάρινοι σπόνδυλοι (βλ.πάνω φωτό.) μελετήθηκαν πρώτη φορὰ τὸ 1807 ἀπὸ τὸν περίφημο W.M. Leake, ὁ ὁποῖος ἀναρριχήθηκε τότε, ὄχι χωρὶς κίνδυνο, στὸν ἀπόκρημνο βράχο. Ὁ Leake, ὁ ὁποῖος ἐλάχιστες φορὲς ἔσφαλε κατέληξε καὶ πάλιν σὲ μιὰ ὀρθὴ ἐξήγηση: οἱ σπόνδυλοι πρέπει νὰ ἀνήκουν σὲ ἐκεῖνον τὸν παλαιότερο ναό, ποὺ ἐννοεῖ ὁ Ἡσύχιος ὅταν ἀναφέρεται στὸν Παρθενῶνα (λῆμμα, Ἑκατόμπεδος) «...νεὼς ἐν τῇ ἀκροπόλει τῇ Παρθένῳ κατασκευασθεὶς ὑπὸ Ἀθηναίων, μείζων τοῦ ἐμπρησθέντος ὑπὸ τῶν Περσῶν ποσὶ πεντήκοντα». Ἐτσι ἄρχισε ἡ μελέτη τοῦ ΠΡΟΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ πού, κατὰ τὸν Leake, πρέπει νὰ ἦταν μικρότερος ἀπὸ τὸν Παρθενῶνα καὶ ἀσφαλῶς προγενέστερος τῶν Περσικῶν. > Καὶ πράγματι τὸ μεγάλο ἀνασκαφικὸ πρόγγραμμα τῆς περιόδου 1885—1890, ἡ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΣΚΑΦΗ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ἐπὶ Π.ΚΑΒΒΑΔΙΑ, ἔδειξε ὅτι  : 1) ὁ ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΣ ἔκτισε ἑξάστυλο πώρινο ναὸ στὴν θέση τοῦ σημερινοῦ Παρθενῶνα  (ΚΤΗΡΙΟ Η)  2) ὁ ναὸς τοῦ τυράννου Πεισιστράτου  γκρεμίστηκε τὴν ἐποχὴ τῆς δ