Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτεμβρίου 18, 2022

ΟΙ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ.

Εικόνα
 Οἱ βυζαντινοὶ αὐτοκράτορες τέθηκαν σὲ πολυτελεῖς σαρκοφάγους  στὸν Ναὸ τῶν ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ , τὸ "Βασιλικὸν Πολυάνδριον" τῆς Κωνσταντινούπολης. Ὁ πρῶτος Ναὸς (πού ἐξαρχῆς κτίστηκε ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο ὡς ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ καὶ ὁλοκληρώθηκε ἀπὸ τὸν γυιό του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟ Β' )  εἶχε στὸ κέντρο του τὴν σαρκοφάγο τοῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ἀπὸ πορφυρίτη λίθο  καὶ γύρω—γύρω, κυκλικά, τὶς σαρκοφάγους τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων , (ἐξ οὗ καὶ ἡ ὀνομασία τοῦ Ναοῦ )  ἄν καὶ  λίγα  μόνον λείψανα τῶν Μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ  βρἐθηκαν (ὂπως πχ τοῦ Ἁγ.Ἀνδρἐα)  ἔτσι, οἱ περισσότερες σαρκοφάγοι ἀποτελοῦσαν  κατ'οὐσίαν κενοτάφια.  Τὸ Ναὸ ξανάκτισε μετὰ τὴν καταστροφὴ ἀπό τὴν ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΑ ὁ Ἰουστινιανὸς τὸ 55Ο μΧ  (τὰ ἐγκαίνια ἔγιναν κατὰ τὴν πανήγυρι τῆς ἑορτῆς τους ) σέ μορφὴ πεντάτρουλης σταυροειδοῦς βασιλικῆς , τῆς ὁποίας,περίπου, ἀντίγραφο ἀποτελεῖ ὁ Ναὸς τοῦ ΑΓ.ΜΑΡΚΟΥ τῆς ΒΕΝΕΤΙΑΣ. Τὸ Αὐτοκρατορικὸ Μαυσωλεῖο τῶν Ἁγ.Ἀποστόλων μὲ τὶς σαρκοφάγους τῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατὀρων ΣΥΛΗΘΗΚΕ ἀπὸ τοὺς Σταυροφ