Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκεμβρίου 5, 2021

Δ.ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ : Πῶς ἡ σύγχρονη Φυσικὴ ἀπαντᾶ σὲ θεμελιώδη φιλοσοφικὰ ἐρωτήματα

Εικόνα
Ἀπὸ ἀρχαιοτάτων χρόνων τὰ φιλοσοφικὰ δηλ. τὰ ὑπαρξιακὰ  ἐρωτὴματα τοῦ ἀνθρώπου λάμβαναν ἀπαντήσεις ἀνάλογες μὲ τὶς ἑκάστοτε γνώσεις ποὺ εἶχε γιὰ τὸν περιβάλλοντα κόσμο. Μὲ τὴν γέννηση τῆς ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ  καὶ τῆς ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ τὴν ἐποχὴ τῶν Προσωκρατικῶν  ἡ ἐξἀρτηση αύτὴ φιλοσοφικῶν πεποιθήσεων καὶ ἐπιστημονκῶν γνώσεων είδικῶς στὸν τομέα τῆς ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ἔγινε ΣΥΝΕΙΔΗΤΗ καὶ ἔκτοτε μέχρι σήμερα ὑπόρρητος στόχος τῆς Ἐπιστήμης εἶναι, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, καὶ ἡ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΠΡΟΑΙΩΝΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ περὶ τοῦ πῶς δημιουργήθηκε ὁ Κόσμος, πόθεν προέρχεται , ποιὸ τὸ νόημα του κλπ.  Ἡ σημερινὴ ΚΟΣΜΟΛΟΓΙΑ—ὅπως ἐξηγεῖ ο διάσημος Ἕλληνας σοφὸς στὰ θἐματα αυτὰ καθ.ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ —δίνει στὰ δύο θεμελιώδη προαιώνια  φιλοσοφικά ἐρωτήματα τοῦ ἀνθρώπου  τὶς ἑξῆς ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ἀπαντήσεις· — ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΣΜΟΣ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΠΟΤΑ; Κὀσμος ὑπάρχει ἐπειδὴ τὸ Σύμπαν προῆλθε  ἀπὸ τὸν κβαντικό  "κενὸ " χῶρο τοῦ ὁποίου ὅμως ἡ ἐνἐργεια —σύμφωνα μὲ τὴν άρχὴ τῆς απροσδιοριστίας τοῦ Heisenberg —δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει συνεχῶς