Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιανουαρίου 30, 2022

Νεοπλατωνικὴ Φιλοσοφία & Χριστιανισμός.

Εικόνα
Κατὰ τὸν Νεοπλατωνικὴ Φιλοσοφία  ἰσχύουν,ἐν συνόψει, τὰ ἑξῆς· 1 ) ἐπειδὴ οἱ μεταβολὲς  στὸν αἰσθητὸ κόσμο τῆς ὕλης δὲν προχωροῦν πέραν τῶν 4 στοιχείων (ΠΥΡ—ΑΗΡ—ΓΗ—ΥΔΩΡ) συνεπάγευαι ὅτι ὑπάρχει πέραν τούτων μὶα ΑΜΟΡΦΗ ΥΛΗ χωρὶς καμμία ἰδιότητα  (=ΜΗ ΟΝ) 2) ἐπειδὴ ἡ Ἄμορφη Ὕλη δὲν διαθέτει ἰδιότητες, ἄρα  οὔτε καὶ τὴν δημιουργική, ἕπεται ὅτι κάτι ἂλλο ἔπλασε τὰ 4 στοιχεῖα:    ἡ ΨΥΧΗ 3) ἡ Ψυχὴ ὅμως διαθέτει νόηση διότι δρᾶ συνειδητά· συνεπῶς, προέρχεται ἀπὸ κάποιον ΝΟΥ. 4) καὶ ὁ Νοῦς (στὸν ὁποῖον ἐμπεριέχονται οἱ πλατωνικὲς ΙΔΕΕΣ ,δηλ τα  ΑΡΧΕΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑ,   βάσει τῶν ὁποίων πλάθονται οἱ κόσμοι)  προέρχεται ἀπὸ τὸ ΕΝ τὴν  ὑπερβατικὴ πηγὴ τῶν Πάντων. 5) τελικά, τὸ ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΕΝ δημιουργεῖ ἐμμέσως τὸν ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΑΙΣΘΗΤΟ ΚΟΣΜΟ μέσῳ ΕΚΠΟΡΕΥΣΕΩΝ . Ὅπως τριαδικὴ εἶναι ἡ διαδοχὴ τῶν ἐκπορεύσεων (=3 Ὑποστάσεις:ΕΝ,ΝΟΥΣ,ΨΥΧΗ) ἒτσι τριαδικὴ εἶναι καὶ  ἡ πορεία τῆς Δημιουργίας : Μονή,Πρόοδος,Ἐπιστροφή. 6) ἡ ἀνθρώπινη Ψυχὴ εἶναι ἀθάνατη μὴ ἔχουσα σωματοειδῆ ὑφή (ὅπως ὑποστήριζαν οἱ ΣΤΩΙΚΟΙ ταυτίζοντ