Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουαρίου 21, 2021

Πῶς ἡ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση ἔπνιξε στὸ αἷμα τὰ παιδιά της..

Εικόνα
                      Ἡ Γαλλία βρίσκονταν τὸ 1789 στὰ ὅρια τῆς ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ἐξαιτίας τῆς συμμετοχῆς της στὸν Πόλεμο τῆς Ἀμερικανικῆς Ἀνεξαρτησίας ὑπὲρ τῶν Ἀποίκων . Ἐξάλλου συνεχόμενες χρονιὲς σιτοδείας λόγῳ καιρικῶν συνθηκῶν εἶχαν ὁδηγήσει τὴν χώρα σὲ ἔλλειψη ψωμιοῦ. Γιὰ τὴν ἐπίλυση τῶν οἰκονομικῶν προβλημάτων ὁ βασιλιᾶς Λουδοβῖκος 16ος συγκάλεσε, κατὰ προτροπὴ τοῦ ὑπουργοῦ  ΝΕΚΕΡ,  τοὺς Ἀντιπροσώπους τῶν ΤΡΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (Εὐγενεῖς—Κλῆρος—Τρίτη Τάξη) στὶς Βερσαλλίες τὴν 5η ΜΑΪΟΥ 1789. Η ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ (5-5-1789)               Ἐκεῖ ὑπῆρξε διάσταση ἀπόψεων γιὰ τὸν τρόπο ψηφοφορίας·  ἡ Τρίτη Τάξη πρότεινε ψῆφο κατὰ ἄτομο γιατὶ εἶχε τὴν πλειοψηφία μαζί μὲ κάποιους κληρικοὺς καὶ εὐγενεῖς ποὺ τὴν ὑποστήριζαν, ἐνῶ οἱ ἄλλες δύο Τάξεις προτιμοῦσαν τὴν ψῆφο κατὰ Τάξη (κατ'ἀναλογίαν τῆς ΛΟΧΙΤΙΔΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ἀρχαίας ΡΩΜΗΣ).  Ἡ Τρίτη Τάξη ἀποσύρθηκε στὸ χῶρο τῆς Αἴθουσας ΤΕΝΙΣ τῶν Ἀνακτόρων (20‒6‒1789) καὶ ἀνακηρυχθεῖσα ὡς ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  ἔδωσε τὸν ΟΡΚΟ ΤΟΥ ΣΦΑΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ:  Νὰ μὴν ἀπ

Ἡ Πηγὴ τῶν "Λογίων". ΤΟ ΧΑΜΕΝΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ.

Εικόνα
Μὲ τὸν ὅρο  "άρχαιότερο" Εὐαγγέλιο ἐννοοῦμε τὴν περίφημη "Πηγή τῶν Λογίων"  τοῦ Ἰησοῦ   ("Q " ,ἐκ τοῦ γερμανικοῦ Quelle= πηγή)  δηλ. τοὺς περίπου 240 ΚΟΙΝΟΥΣ ΣΤΙΧΟΥΣ τῶν συνοπτικῶν Εὐαγγελίων "ΜΑΤΘΑΙΟΥ" καὶ "ΛΟΥΚΑ ".  [ Ἡ φράση "Κατὰ" — πχ ."ΚΑΤΑ Ματθαῖον" κλπ—δηλώνει ἀκριβῶς ὅτι οἱ συγγραφεῖς ΔΕΝ εἶναι ὁ Ματθαῖος καὶ ὁ Λουκᾶς, δεδομένου ὃτι ἀρχικῶς τὰ Εὐαγγέλια ἐπί ἕναν καὶ πλέον αἰῶνα κυκλοφοροῦσαν ΑΝΩΝΥΜΩΣ—ἡ πρώτη ἀναφορὰ ὀνομάτων συγγραφέων ἐλαβε χώρα τὸν 2ο αἰ.μΧ—ὅμως ἡ Παράδοση τὰ ἀπέδωσε στοὺς ἐν λόγῳ Ἀποστόλους ἤ συντρόφους τῶν Ἀποστόλων].  Ἡ Πηγὴ τῶν Λογίων —ποὺ ὀνομάστηκε ἔτσι διότι περιέχει ἀκριβῶς ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕΣ τοῦ Ἰησοῦ —ἦταν μιά ΓΡΑΠΤΗ πηγὴ ἀπ'ὄπου ἄντλησαν τὶς διηγήσεις τους ὁ "Ματθαῖος" καὶ ὁ "Λουκᾶς" καί μάλιστα γραμμένη στὰ ΕΛΛΗΝΙΚΑ(συνεπῶς δὲν πρέπει νὰ ταυτίζεται μὲ τὰ ἀναφερόμενα ἀπὸ τόν ΠΑΠΙΑ περὶ ΕΒΡΑΪΚΩΝ Λογίων τοῦ Ματθαίου:"τῇ ἑβραΐδι διαλέκτῳ τὰ λόγια συνετάξατο&qu