Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαρτίου 21, 2021

Στοὰ Ἀττάλου (150 πΧ)

Εικόνα
 Ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἐμπορικὰ*  κέντρα τῆς ἀρχαιότητας ἡ ἀνατολικὴ στοὰ τῆς Ἀγορᾶς τῶν Ἀθηνῶν κτίστηκε ἀπὸ τὸν Ἄτταλο Β' τῆς Περγάμου περὶ τὸ 150 πΧ , δῶρο στὴν πόλη τῆς Παλλάδας ὅπου σπούδασε ,κοντὰ στὸν φιλόσοφο Καρνεάδη. Καταστράφηκε τὸ 267 μΧ κατὰ τὴν εἰσβολὴ τῶν ΕΡΟΥΛΩΝ τοῦ βορρᾶ καὶ ἔκτοτε ἐνσωματώθηκε στὸ ὑστερορρωμαϊκὸ τεῖχος ποὺ περιέβαλε τὴν  ρωμαϊκὴ ,λεγόμενη Ἀγορὰ, στὴν σημερινὴ Πλάκα.  Η ΣΤΟΑ ΑΤΤΑΛΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ  ΣΤΟ ΥΣΤΕΡΟΡΡΩΜΑΪΚΟ ΤΕΙΧΟΣ (ΠΗΓΗ: ancientathens3d.com ) Κατὰ τὴν Τουρκοκρατία πάνω στὸν χῶρο τῆς άρχαίας Ἀγορᾶς κτίστηκε ἡ συνοικία ΒΡΥΣΑΚΙ ἡ ὁποία ἀπαλλοτριώθηκε ὁλόκληρη στὴν νεώτερη ἐποχὴ ,ἐπὶ Βενιζέλου, τὸ 1931 καὶ μὲ δαπάνες τῆς ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ καὶ τοῦ ΡΟΚΦΕΛΕΡ ὁ χῶρος ἀνασκάφηκε, ἐνῶ ἡ ἐν λόγῳ στοὰ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ τὸ 1956 καὶ σήμερα στεγάζει τὸ ΜΟΥΣΕΙΟ τῆς Ἀρχαίας Ἀγορᾶς. __________________ *οἱ κίονες τῆς στοᾶς,στὸ κάτω μἐρος τους δέν φέρουν ραβδώσεις, δεδομένου ὅτι οἱ μεταφορὲς τῶν ἐμπορευμάτων θὰ ἐπέφεραν φθορὲς  σὲ αὐτὸ τὸ ση

Ἡ ἀποστολὴ τοῦ Π.Π.Γερμανοῦ πρὸς τὸν Πάπα Πῖο Ζ’ (1822)

Εικόνα
Μιὰ ἄγνωστη*  πτυχὴ τοῦ 1821 εἶναι ἡ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Π.Π.ΓΕΡΜΑΝΟΥ μαζὶ  μέ τὸν ΑΝΔΡΕΑ ΜΕΤΑΞΑ καὶ τὸν Γάλλο φιλέλληνα F. JOURDAIN  πρὸς τὸν Πάπα ΠΙΟ Ζ' , ὡς ἐκπροσώοων τῆς Ἐπαναστατικῆς  Κυβέρνησης τῆς Ἐπιδαύρου ,τὸν 1822, ἐν ὄψει τοῦ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΒΕΡΟΝΑ τῆς Ἱερᾶς Συμμαχίας. Στὴν Βερόνα τὸν ΟΚΤΩΒΡΙΟ τοῦ 1822 ἐπρὀκειτο νὰ συναντηθοῦν οἱ Μ.Δυνάμεις τῆς Εὐρώπης γιὰ νὰ συζητήσουν τὰ θέματα τῶν ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΣΤΗΝ ΙΣΠΑΝΙΑ καὶ ΙΤΑΛΙΑ καὶ δευτερευόντως στὴν ΕΛΛΑΔΑ ποὺ εἶχαν ξεσπάσει, ὅλες μαζὶ σχεδὸν, τὸ 1820‒1821.  Τότε ἡ ἑλληνικὴ ἐπαναστατικὴ κυβέρνηση ἀποφάσισε νὰ ἀπευθυνθεῖ  καὶ στὴν ΑΓ. ΕΔΡΑ προκειμένου ὁ Πάπας νὰ μεσολαβήσει γιὰ νὰ γίνει δεκτὴ ἡ Ἐπιτροπὴ  στὸ Συνέδριο τῆς Βερόνας, ὥστε νὰ δείξει στὶς Δυνάμεις ὅτι ἡ ἑλληνικὴ ἐξέγερση ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΠΑΝΙΚΗ τῶν Καρμπονάρων. { Ἀνάλογες ἐκκλήσεις ἀπηύθυνε ἡ ἑλληνικὴ ἐπαναστατικὴ κυβέρνηση τῆς Ἐπιδαύρου  σὲ ὅλες τὶς Μ.Δυνάμεις καὶ εἰδικῶς στὸν Τσἀρο Ἀλέξανδρο} Οἱ Ἀνδρέας Μεταξᾶς καὶ  F. Jourdain ἔφτασαν στὴν ΑΓΚΩΝΑ στὶς