Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαρτίου 26, 2023

Göbekli Tepe/Γκεμπεκλί Τεπέ : ΞΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ.

Εικόνα
 Τὸ  ΓΚΕΜΠΕΚΛΙ ΤΕΠΕ (Göbekli Tepe) εἶναι μιὰ περιοχὴ στὸ νότο τῆς Τουρκίας στὰ σύνορα μέ τὴν Συρία ,καμμιὰ δεκαριὰ km βορειοανατολικὰ ἀπὸ τὴν πόλη ΟΥΡΦΑ, ὅπου ἡ ἀρχαιολογικὴ σκαπάνη ἔφερε στὸ φῶς τὰ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΑ ΚΤΙΣΜΑΤΑ τοῦ ἀνθρώπου ἀναγόμενα στὸ 11‒12.000 πΧ !! Ὁ άρχαιολόγος K. Schmidt ὑποστήριξε τὸ 1995 ὅτι οἱ  ΚΥΚΛΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΕΓΑΛΙΘΟΥΣ ΣΕ ΣΧΗΜΑ Τ εἶναι προϊστορικοὶ ΝΑΟΙ πληθυσμῶν ποὺ εἶχαν ἀνακαλύψει τὴν ΓΕΩΡΓΙΑ .. Ωστόσο, οἱ χρονολογήσεις έδειξαν ὅτι πρόκειται γιὰ πολὺ πρώιμη ἐποχή, γύρω στὸ 11‒12.000 πΧ , ἐνῶ ἐμεῖς πιστεύαμε ὣς τώρα ὅτι ἡ ἀνακάλυψη τῆς γεωργίας (ποὺ εἶχε ὡς συνέπεια  τὸν ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ τοῦ  τροφοσυλλέκτη καὶ κυνηγοῦ ἀνθρώπου) ἔλαβε χώρα γύρω στὸ 8‒9.000 πΧ ὅταν ξεκίνησε ἡ ΝΕΟΛΙΘΙΚΗ περίοδος στὴν ΕΥΦΟΡΗ ΗΜΙΣΕΛΗΝΟ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Οἱ ἀνακαλύψεις ὅμως τῶν κτισμάτων τοῦ ΓΚΕΜΠΕΚΛΙ ΤΕΠΕ ἀνήγαγαν τὸν ἐντοπισμὸ τοῦ ΝΕΟΛΙΘΙΚΟΥ ἀνθρώπου 2‒3000 χρόνια νωρίτερα.. Τελευταῖα μάλιστα ,οἱ ἀνακαλύψεις λάξευσης ἐργαλείων ἀπὸ πυρόλιθο καὶ οἱ ἐνδείξεις προετοιμασίας φαγητοῦ γένν

Η ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

Εικόνα
 Βεβαίως μέσα στὰ 500 καὶ πλέον χρόνια ποὺ διήρκησε ἡ Ὀθωμανικὴ ἐξουσία δὲν ἔμεινε ἀναλλοίωτη ἡ διοικητική της δομή. Ὡστόσο τὰ βασικά της χαρακτηριστικὰ ἦταν τὰ ἀκόλουθα· ὁ πληθυσμὸς χωριζόταν σὲ ΔΥΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ , τοὺς  ἀφορολόγητους διοικοῦντες ( askeri) καὶ τοὺς φορολογούμενους ( reaya). Οἱ πρῶτοι, οἱ διοικοῦντες τὴν αύτοκρατορία, ἦταν μὲν ἀφορολόγητοι ἀλλά θεωροῦντο ὡς δοῦλοι τοῦ Σουλτάνου (πλὴν τοῦ Καδῆ , τοῦ ΙΕΡΟΔΙΚΑΣΤΗ, τοῦ Μεγάλου Διβανίου ,δηλ. τῆς Κυβέρνησης τῆς Ὑψηλῆς Πύλης) πρᾶγμα ποὺ σήμαινε ὅτι μποροῦσαν ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ νὰ ἐκτελεστοῦν ἀπὸ τὸν Σουλτάνο ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΗ. Οἱ πλειοψηφία τῶν askeri στὸ Μεγ.Διβάνι (ὁ ὑπουργὸς οίκονομικῶν, οἱ στρατιωτικοὶ διοικητές μου,Δύσεως ὁ ἀρχηγὸς Στόλου , δηλ. ὁ Καπουδὰν Πασᾶς καὶ ὁ γραμματέας  τοῦ Διβανίου ἦταν συνήθως Γενίτσαροι). Φορολογούμενοι ἦταν ὅλοι οἱ ὑπόλοιποι ἀνεξαρτήτως θρησκεύματος, μόνο ποὺ οἱ  ΜΗ  μουσουλμάνοι ἐπιβαρύνοντο ἐπιπλέον μὲ τὸν κεφαλικὸ φόρο, τὸ  χαράτσι ,δηλ. τὸν φόρο "προστσσίας" ποὺ ὄφειλαν οἰ ἀλλόθρησκοι στο

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ.

Εικόνα
Εἶναι ἀδύνατον νὰ κατανοήσει κάποιος τὴν Ἀμερικανικὴ (1776) καὶ Γαλλικὴ Ἐπανάσταση (1789) χωρὶς γνώση τοῦ Τεκτονισμοῦ τῆς ἐποχῆς δηλ.αύτοῦ ποὺ λέμε κοινὰ "Μασονία".  Ἐξηγῶ· τὸ 1738 ὁ  J.Anderson δημοσιεύει τὴν Β’ ἔκδοση τῶν λεγομένων  "Συνταγμάτων"  { Constitutions }τοῦ ἀγγλικοῦ  Τεκτονισμοῦ (ἡ Α’ ἔκδοση εἶχε λάβει χώρα τὸ 1723) στὴν ὁποία ἀναγραφόταν ὅτι οἱ ἄδελφοὶ τῶν 4 Στοῶν* τοῦ Λονδίνου "having put into the Chair the oldest  Master Mason"{=ΕΞΕΛΕΞΑΝ ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΝ ΓΗΡΑΙΟΤΕΡΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ ΤΕΚΤΟΝΑ} καὶ ἀποφάσισαν σὲ ΕΤΗΣΙΕΣ Συνελεύσεις "to chuse a Grand Master'{=ΝΑ ΕΚΛΕΓΟΥΝ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ}  Τοῦτο σημαίνει ὅτι γιὰ πρώτη φορὰ στὸν ἀγγλικὸ Τεκτονισμὸ εἶχε δημιουργηθεῖ ὁ ΘΕΣΜΟΣ τοῦ ΑΙΡΕΤΟΥ ἄρχοντος μέ  ἐνιαύσια (ΕΤΗΣΙΑ) θητεία. Ο ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΣ ΘΕΣΜΟΣ τοῦ "ΜΕΓ. ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ"  ἐπηρέασε τὸ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ τοῦ 1787  (τοῦ ὁποίου συντάκτες—πλὴν τοῦ  Τόμας Τζέφερσον —ἦταν οἱ Τέκτονες ΒΕΝΙΑΜΙΝ ΦΡΑΓΚΛΙΝΟΣ καὶ ΤΖΩΡΤΖ ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ) καὶ στὸ ὁποῖ

ΤΑ "ΚΑΠΑΚΙΑ" ΤΩΝ ΑΡΜΑΤΟΛΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ. Ἡ ἱστορικὴ ἀλήθεια.

Εικόνα
   Ἤδη ἀπὸ τὸν 16ο αἰ. ἡ Ὀθωμανικὴ Αὐτοκρατορία εἶχε ἀποφασίσει ,στοὺς ψηλοὺς ὀρεινοὺς ὄγκους τῶν Βαλκανίων νὰ τοποθετήσει ντόπιους ἔνοπλους ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΕΣ ποὺ θὰ ἔχουν καὶ πολιτικὴ ἐξουσία μαζεὐοντας τοὺς φόρους.  Αὐτοὶ οἱ ὀθωμανοί χωροφύλακες (ποὺ καταγράφονταν στὰ ἀρχεῖα τῆς Κων/πολης ὡς δημόσιοι ὑπάλληλοι τῆς ὀθωμανικῆς αύτοκρατορίας) ὀνομάζονται "ΑΡΜΑΤΟΛΟΙ" {ἡ λἐξη "ἄρμα" γράφεται μὲ ψιλὴ  προερχόμενη ἀπὸ τὴν λατινικὴ λέξη "arma" πού σημαίνει "ὅπλα", ἐνῶ ἡ λἐξη "ἅρμα" μὲ δασεῖα, σημαίνει τὴν ἅμαξα}.  Ὑπῆρξαν πολλὲς φορὲς ὡστόσο ποὺ οἱ ἀρματολοὶ ἐκτρἐπονταν ἀπὸ τὰ ἀστυνομικὰ καθήκοντα τους καὶ γίνονταν ΛΗΣΤΕΣ ,οἱ ἀποκαλούμενοι "Κλέφτες".  Τότε ἀναγκαζόταν νὰ ἐπέμβη στρατιωτικὰ ἡ ὀθωμανική διοίκηση καὶ συχνὰ ,ὅταν τὰ εὕρισκαν σκοῦρα οἱ πρώην ἀρματολοὶ καὶ νῦν κλέφτες, ζητοῦσαν ΣΥΓΧΩΡΕΣΗ ἀπὸ τὸν Σουλτᾶνο, τὸν ἐκπρόσωπο τοῦ Προφήτη Μωάμεθ ἐπὶ γῆς.  Ἡ ὀθωμανικὴ διοίκηση μἐσῳ τῆς τελετῆς τοῦ  RAJ-BUYURDI δηλ.τοῦ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ (κάτ

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΠΙΖΑΣ (1815—1821).

Εικόνα
Μὲ τὴν ὀνομασία αὐτὴ ἐννοοῦμε τὸν προεπαναστατικὸ ὁμιλο (1815) τῆς οἰκίας τοῦ ΙΓΝΑΤΙΟΥ ἄρχιεπισκὀπου ΟΥΓΓΡΟΒΛΑΧΙΑΣ στὴν ΠΙΖΑ ὅπου μετεῖχαν ὁ Φαναριώτης ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΤΖΑΣ —κυνηγημένος ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανούς—μέ τὸν ἀνηψιό του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟ (1819). Τὸ κύριο γνώρισμα τοῦ ΚΥΚΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΖΑΣ ἦταν ἡ ἀντιπαλὀτητα τους μέ τὴν Οἰκογένεια ΥΨΗΛΑΝΤΗ.  Γι αὐτὸ ὁταν τὸ 1820 ὁ Ἀλ. Ὑψηλἀντης ἀνἐλαβε τὴν ἀρχηγία τῆς Φιλικῆς, ΑΝΤΕΔΡΑΣΑΝ ΣΦΟΡΔΑ φτάνοντας  στὸ σημεῖο—ὅπως ἔλεγαν οἱ φῆμες τῆς ἐποχῆς ποὺ ἀναφέρει ὁ ΦΙΛΗΜΩΝ—να σχεδιάζουν ἀκόμα καὶ τὴν  δολοφονία μέ δηλητήριο τοῦ Ὑψηλάντη. Μετὰ τὴν ἦττα στὴν Μολδοβλαχία κατάφεραν εὐσχήμως μέσῳ τοῦ εύφυέστατου ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ , νά ἐξαφανίσουν τὴν ἐξουσία τῶν Ὑψηλάντηδων καὶ τῆς ΦΙΛΙΚΗΣ, ὅταν στὴν Α' ΕΘΝΟΣΥΝΕΛΕΥΣΗ τῆς Πιάδας τὸ 1822, πέρασαν  Νόμο περὶ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΤΗΣ  καὶ ἔτσι ἀπὸ τὴν ΤΡΙΧΡΩΜΗ (κόκκινη—ἄσπρη—μαύρη) σημαία  μέ τὸν ΦΟΙΝΙΚΑ τοῦ Ὑψηλάντη , ἡ Ἑλλὰς υἱοθέτησε τὴν ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ σημαία (παραλλαγὴ τῆς βασιλικῆς

Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ.

Εικόνα
Ἐν συντομίᾳ· ἡ ἑλληνικὴ ἐπανάσταση δὲν ξεκίνησε στὶς 25 Μαρτίου, ἀλλὰ στὶς 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1821 ὅταν ὁ ὑπασπιστὴς τοῦ Τσάρου καὶ στρατηγὸς ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ἐπικεφαλῆς 7000 ἐνόπλων καὶ φορῶντας τὴν στολὴ τοῦ ρώσου στρατηγοῦ, ΠΕΡΑΣΕ ΤΟΝ ΠΡΟΥΘΟ , τὸ σύνορο τῆς  Ρωσίας καὶ τῶν παραδουνάβιων ἡγεμονιῶν ποὺ ἀνῆκαν στὴν ὀθωμανκὴ αὐτοκρατορία. 1)  Στὸν στρατὸ τοῦ Ὑψηλάντη σχεδὸν οἱ ΜΙΣΟΙ ἐνοπλοι  ἢταν ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΛΟΓΟΙ μισθοφόροι ἀπὸ ὀλα τὰ μἐρη τῶν Βαλκανίων : ΣΕΡΒΟΙ,ΑΛΒΑΝΟΙ,ΒΟΥΛΓΑΡΟΙ καὶ βεβάως πολλοὶ Ἐλληνες χωρὶς καμμιὰ ἰδεολογία,  ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς ἄλλους μισοὺς ποὺ πίστευαν στὴν ἰδέα τῆς ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ τῶν Φιλικῶν. Αὐτοὶ οἱ πλατσικολόγοι λοιπὸν ΚΑΤΑΚΡΕΟΥΡΓΗΣΑΝ ΚΑΙ ΡΗΜΑΞΑΝ ΤΟΝ ΝΤΟΠΙΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ , ΕΝΩ Ο ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΓΞΕΙ, μέ συνέπεια νά ἀποχωρήσει ἀπὸ τὸ κίνημα τῶν Φιλικῶν ὁ ἡγέτης τῶν ρουμάνων ἀγροτῶν ΤΕΟΝΤΟΡ ΒΛΑΔΙΜΗΡΕΣΚΟΥ , ὁ ὁποῖος ,γι αύτὸν τὸν λόγο, συνελήφθη,  βασανίστηκε οἰκτρὰ  καὶ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΕ  μετὰ ἀπὸ μιὰν παρωδία δίκης ὡς προδότη, κατ'ἐ