Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιουνίου 11, 2023

ΤΟ ΚΡΥΦΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΤΟΥ ΠΛΑΤΩΝΑ ΣΤΟΥΣ "ΝΟΜΟΥΣ".

Εικόνα
Τὸ 1982 ὁ καθηγητὴς τοῦ τμήματος Μαθηματικῶν τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν Ανδρέας ΖΑΧΑΡΙΟΥ (ἀείμνηστος σήμερα)  διατύπωσε τὴν εἰκασία ὅτι στὸ τελευταῖο  σύγγραμμα του Πλάτωνα «Νόμοι» {5ο βιβλ.737c } ὑπάρχει σὲ καλυμμένη μορφὴ ἕνα θεώρημα ποὺ ἀφορᾶ στὴν κατανομὴ τῶν πρώτων ἀριθμῶν  (πρώτους ὀνομάζουμε τοὺς ἀριθμοὺς ποὺ διαιροῦνται μόνο ἀπὸ τὸν ἑαυτό τους καὶ τὴν μονάδα) τὸ ὁποῖο καὶ δημοσίευσε σέ ἐπιστημονικὴ ἀνακοίνωση *. Συγκεκριμἐνα ὁ Ζαχαρίου παρατήρησε ὀτι ὁ ἀριθμὸς 5040  ποὺ εἶναι παραγοντικὸς τοῦ 7 (δηλ. 1Χ2Χ3Χ4Χ5Χ6Χ7=5040) ) καὶ ποὺ ὁ Πλἀτων θεωρεῖ ὡς τὸ ΙΔΑΝΙΚΟ ἀριθμὸ πολιτῶν γιὰ νὰ ὑπάρχει κοινοκτημοσὺνη καὶ εὐμἀρεια σὲ μιὰ ΙΔΑΝΙΚΗ πόλη, διαιρεῖται μέ τὸν 7 ἀλλὰ ὄχι μέ τὸν ἑπόμενο πρῶτο, τὸν 11. (Ὁ Πλάτων γράφει ὅτι ὁ 5040 ἔχει 60 διαιρέτες μεταξὺ τῶν ὁποίων οἱ 1 ἕως 10).   Ὁ Ζαχαρίου λοιπὸν σκέφτηκε μήπως αὐτὸ ποὺ ἰσχύει γιὰ τὸν παραγοντικὸ 7 {=5040} ἰσχύει γιὰ ὅλους τοὺς διαδοχικοὺς πρώτους ἀριθμοὺς καὶ διατύπωσε τὴν εἰκασία : ΑΝ ΕΧΟΥΜΕ ΔΥΟ ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ (μεγαλύ

Στοχειώδης "κανόνας" διαχωρισμοῦ τριτοκλίτων σέ ‒ων, σὲ ΜΟΝΟΘΕΜΑ καὶ ΔΙΠΛΟΘΕΜΑ .

Εικόνα
 Ἐπειδὴ στὶς σχολικὲς Γραμματικὲς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς δὲν ὑπάρχει ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ποὺ νά διαχωρίζει τὰ τριτόκλιτα σέ—ων σὲ ΜΟΝΟΘΕΜΑ καὶ ΔΙΠΛΟΘΕΜΑ ,παραθέτω τὸν ἐν λόγῳ πίνακα. Σημ.:ἡ ΚΛΗΤΙΚΗ τῶν διπλοθέμων ποὺ ΔΕΝ τονίζονται στὴν λήγουσα, σχηματίζεται μὲ τὸ ἀσθενὲς θέμα (ὁ γείτων /ὦ γεῖτον)