Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Οκτωβρίου 11, 2020

Ἡ Πτώση τῶν Πρωτοπλάστων ἤ : ΠΩΣ ΒΡΕΘΗΚΕ Ο ΟΦΙΣ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ;

Εικόνα
Δὲν θὰ ἀναλύσω ἐδῶ τὸν γνωστὸ μῦθο τῆς ΠΤΩΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΠΛΑΣΤΩΝ—τὸ κάνουν οἱ εἰδικοὶ παλαιοδιαθηκολόγοι στὸ Πανεπιστήμιο.  Σὲ δύο σημεῖα θὰ σταθῶ μόνον:  —τὸ δὲνδρο τῆς Γνώσης -μὲ τὸ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ μῆλο - βρισκόταν ΕΝΤΟΣ τοῦ Παραδείσου καὶ δὴ στὸ ΚΕΝΤΡΟΝ αὐτοῦ. —ὁ ΟΦΙΣ ,καὶ αὐτὸς , ΕΝΤΟΣ τοῦ Παραδείσου βρέθηκε καὶ μάλιστα  ΑΝΟΙΞΕ διάλογο μὲ τοὺς Πρωτοπλάστους  -ὅμως ὁ θεὸς ΔΕΝ ἄνοιξε διάλογο μαζὶ του. Ἄρα, θὰ μποροῦσε νὰ συμπεράνει κανεὶς  ἀπὸ τὸν ἐν λόγῳ πασίγνωστο βιβλικὸ μῦθο ὅτι ἡ ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ βρίσκεται ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ἤ ,θεολογικῶς μιλῶντας, Η ΠΗΓΗ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΥΣΤΗΡΙΟ  διότι οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τοὐτου.. [ ἡ ἑλληνικὴ μυθολογία ἀπέδιδε τὸ Κακό στὸ κλαπὲν Πῦρ τοῦ ΤΙΤΑΝΑ Προμηθέα—ἐξ οὗ καί ἡ Τιμωρία του ἐκ μέρους τοῦ ΔΙΟΣ ] Στὴν φιλοσοφικὴ γλῶσσα τοῦ ΝΕΟ— ΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΥ καὶ τῆς Qabbalah  θὰ λέγαμε πὼς  ΤΟ ΜΗ ΟΝ ΚΕΙΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ  καί ἡ μεταξὺ τους σύγκρουση [ =πόλεμος πατὴρ πάντων] συνιστᾶ τὸ ΓΙΓΝΕΣΘΑΙ. Σὲ κάθε περίοτωση, ἡ "παγίδα"  τοῦ ΟΦΕΩΣ ἦταν τὸ "ΩΣ

Η ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Εικόνα
Γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσει τὸ Βυζάντιο τὶς ταυτόχρονες ἐπιθέσεις σὲ πολλὰ μέτωπα —πχ ΣΛΑΒΟΙ στὸ Βορρᾶ, ΑΡΑΒΕΣ στὴν Ἀνατολή—μεταρρύθμισε τὴν διοικητικὴ ὀργάνωση τῶν ΕΠΆΡΧΙΩΝ τοῦ ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΥ ,  σὲ ΘΕΜΑΤΙΚΗ διοίκηση ,ἤδη ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (7ος αἰ.)  Ἐξηγῶ·  "θέμα" σήμαινε ἀρχικὰ τὸν ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΛΟΓΟ μιᾶς περιοχῆς ,κατόπιν τὸ ἴδιο τὸ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ,γιὰ νὰ καταλήξει ἐν τέλει νὰ σημαίνει τὴν ΠΕΡΙΟΧΗ ποὺ ἕδρευε τὸ συγκεκριμένο τμῆμα στρατοῦ.  Στρατεύσιμοι ἦσαν οἱ ντόπιοι τῆς περιοχῆς καὶ  γι αὐτὸ τοὺς παραχωροῦσε κτήματα πρὸς βιοπορισμὸ τὸ Κράτος  ,ἐνῶ ὁ Διοικητὴς τοῦ ΘΕΜΑΤΟΣ, ὁ ΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ἤ κόμης/comes  συγκέντρωνε στὸ πρόσωπο του καὶ τὴν πολιτικὴ καὶ τὴν στρατιωτικη ἐξουσία ,  ἀντίθετα ἀπὸ  τὸ σύστημα τοῦ Διοκλητιανοῦ ὅπου  οἱ ἐξουσίες αὐτὲς ἦταν ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ χωρισμένες, γιὰ τὴν ἀποφυγὴ πραξικοπημάτων. Ἡ ΔΥΑΔΙΚΗ ὅμως διοὶκηση τοῦ Διοκλητιανοῦ  ἔπασχε σὲ ἀποτελεσματικότητα  εἰδικῶς σὲ περίπτωση ἄμεσου κινδύνου· ἔτσι ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ἐφαρμόζεται ἡ περίφημη ΘΕΜΑΤΙΚΗ

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ.

Εικόνα
Γράφει ὁ ΠΛΑΤΩΝ στὸν διάλογο " ΠΡΩΤΑΓΟΡΑΣ" , περιγράφοντας τὸν μῦθο τῆς δημιουργἰας τοῦ ἀνθρώπου ποὺ διηγήθηκε ὁ Πρωταγόρας στὸν ΣΩΚΡΑΤΗ , ὅτι ὁ Δίας δώρισε τὴν ΑΙΔΩ καὶ τὴν Δ̣ΙΚΗ (δηλ. τὴν ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΕΤΗ)  στοὺς ἀνθρώπουςγιὰ νὰ μποροῦν νὰ συμβιώνουν χωρὶς νὰ ἀλληλοεξοντώνονται δεδομένου ὅτι ἡ ΦΩΤΙΑ ποὺ ἔκλεψε ὁ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ καὶ τὴν ἔδωσε στοὺς ἀνθρώπους ,  τοὺς πρόσφερε ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ  ἀλλὰ δὲν ἦταν ἀρκετὴ γιὰ νὰ τοὺς ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙ καὶ ἔτσι ἐκεῖνοι,ὅποτεσυγχρωτίζοντο, ἀλληλοεξοντώνονταν.. Γιὰ νὰ μὴν χαθεῖ λοιπὸν τὸ γένος τῶν ἀνθρώπων, στέλνει ὁ Δίας τὸν Ἑρμῆ  νὰ δωρίσει στοὺς θνητοὺς τὴν αἰδὼ[=φιλότιμο ] καὶ τήν δίκη[=αἴσθημα δικαίου ] οἱ ὁποῖες  συνιστοῦν τὴν πολιτικὴ ἀρετή, γιὰ νὰ μπορέσουν ἔτσι νὰ ὑπάρξουν  ἀνθρώπινες ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ. Ρώτησε, λοιπὸν  ὁ Ἑρμῆς τὸν Δία  πῶς νὰ μοιράσει στοὺς ἀνθρώπους τὴν ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΡΕΤΗ: " ἐπὶ πάντας νείμω "[=σὲ ὀλους θὰ  διανείμω τὴν πολιτικὴ ἀρετή] ἤ σὲ ΜΕΡΙΚΟΥΣ , ὅπως πχ τὰ  διάφορα ταλέντα ἤ τὶς δεξιότητες. " ΕΠΙ ΠΑΝΤΑΣ,   ἔφη ὁ Ζε