Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαΐου 19, 2024

Ἄλλος εἶναι ὁ συγγραφέας τοῦ "Κατὰ Ἰωάννην" καὶ ἄλλος ὀ συγγραφέας τῆς "Ἀποκάλυψης".

Εικόνα
Ξέρω ὅτι στεναχωρῶ κάποιους παραδοσιακοὺς ἀλλὰ ἡ σύγχρονη ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ἔρευνα ἔχει διαπιστώσει τὰ ἑξῆς· 1) ἡ γλῶσσα τοῦ "ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ"  εἶναι ἐκλεπτυσμένα ἑλληνικὰ ὑψηλοῦ ὕφους μὲ γνώσεις φιλοσοφίας  (ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος,1,1) ,  ἐνῶ ἡ γλῶσσα τῆς "ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ"  εἶναι "ἐκβαρβαρισμένα"  ἑλληνικὰ μέ ΣΗΜΙΤΙΣΜΟΥΣ, σολοικισμοὺς καὶ λάθη (βλ.4,8:  " ὁ ἦν καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ έρχόμενος" —τό <ἦν> εἶναι παρατατικὸς τοῦ <εἰμί> καὶ σημαίνει <ἤμουν>, δὲν εἶναι μετοχή, ὀπως ὁ ὤν καὶ ὁ ἐρχόμενος. Ὁ παρατατικὸς  τῆς ἑλληνικῆς δέν ἔχει μετοχή...) 2) ἀντίπαλος τοῦ "ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ" εἶναι οἱ ΙΟΥΔΑΙΟΙ* συλλήβδην (βλ.<διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων> .Δὲν διαχωρίζονται Φαρισαῖοι, Σαδδουκαῖοι κλπ ὅπως στὰ Συνοπτικὰ Εὐαγγέλια)  ἐνῶ γιὰ τὴν "ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ"  ὀ ἐχθρὸς {=θηρίον} εἶναι ἡ ΡΩΜΗ καὶ ὁ ΡΩΜΑΙΟΣ ΘΕΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΩΡ {= καὶ αἱ ἑπτὰ κεφαλαὶ ὄρη ἑπτὰ εἰσίν, ὅπου ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ'αὐτῶν καὶ βασιλεῖς ἑπτὰ εἰσίν...καὶ τὸ θηρίον...ὄγδοός

Κεραμεικός: Ο ΤΟΠΟΣ ΠΟΥ ΕΚΦΩΝΗΣΕ Ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΤΟΝ ΕΠΙΤΑΦΙΟ.

Εικόνα
 Κατεβαίνοντας στὸν Κεραμεικὸ μέ παλιοὺς μαθητές, νῦν φοιτητές, σταθήκαμε στὴν ἀφετηρία τοῦ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ , τοῦ <καλλίστου προαστείου> τῆς Ἀρχαίας Ἀθήνας ὅπου ἐνταφιάζονταν οἱ πεσόντες στὴν μάχη Ἀθηναῖοι καθὼς καὶ οἱ μεγἀλοι ἄνδρες τῆς πόλης, ἐκεῖ ποὺ ἐκφώνησε ὁ Περικλῆς τὸν ΕΠΙΤΑΦΙΟ γιὰ τοὺς νεκροὺς τοῦ πρώτου ἔτους τοῦ Πελοποννησιακοῦ Πολεμου καὶ διαβάσαμε τὸ σχετικὸ συγκινητικὸ κείμενο τοῦ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ:  < Ἐν δὲ τῷ αὐτῷ χειμῶνι Ἀθηναῖοι τῷ πατρίῳ νόμῳ χρώμενοι δημοσίᾳ ταφὰς ἐποιήσαντο τῶν ἐν τῷδε τῷ πολέμῳ πρώτων ἀποθανόντων τρόπῳ τοιῷδε.  τὰ μὲν ὀστᾶ προτίθενται τῶν ἀπογενομένων πρότριτα σκηνὴν ποιήσαντες, καὶ ἐπιφέρει τῷ αὑτοῦ* ἕκαστος ἤν τι βούληται· ἐπειδὰν δὲ ἡ ἐκφορὰ ᾖ, λάρνακας κυπαρισσίνας ἄγουσιν ἅμαξαι, φυλῆς ἑκάστης** μίαν· ἔνεστι δὲ τὰ ὀστᾶ ἧς ἕκαστος ἦν φυλῆς. μία δὲ κλίνη κενὴ φέρεται ἐστρωμένη τῶν ἀφανῶν, οἳ ἂν μὴ εὑρεθῶσιν ἐς ἀναίρεσιν> {ΘΟΥΚ.2}. [ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:  Στὴν  διάρκεια αὐτοῦ τοῦ χειμῶνα  οἱ Ἀθηναῖοι, σύμφωνα μέ τὴν παράδοση ἔκαναν δημόσια τὴν ταφὴ  τ