Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Μαΐου 24, 2020

ΑΡΒΕΛΕΡ : ʼΑναθεματισμένος ὁ Κ.Παλαιολόγος ἀπὸ τὴν ʼΟρθ. ʼΕκκλησία ὡς ʽΕνωτικός.

Εικόνα
                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ Τὰ γράφει ρητῶς ὁ ΔΟΥΚΑΣ , ὁ ἱστορικὸς τῆς ΑΛΩΣΕΩΣ · " ἀπό τῆς ἡμέρας ἐκείνης [ 12‒ΔΕΚ‒1452 ]  ἐν ᾖ ἐγένετο ἡ ἕνωσις ἐν τῇ μεγάλῃ ἐκκλησίᾳ [=ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ] ὡς Ἰουδαίων συναγωγὴν τσύτην ἀπεύφευγον [=οἱ ʼΑνθενωτικοί]  καὶ οὐκ ἦν ἐν αὐτῇ οὔτε προσφορὰ οὔτε ὁλοκαύτωσις οὔτε θυμίαμα... καὶ οἱ προσευχόμενοι μέχρι τῆς ὥρας τῆς προσφορᾶς ἵσταντο , καὶ τότε πάντες ἐξήρχοντο...καὶ τόν ναὸν ὡς βωμὸν καὶ τὴν θυσίαν ὡς Ἀπόλλωνι τελουμένην ἐνόμιζον.." ( ΔΟΥΚΑΣ,705‒715) ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ :  " ἀπὸ τὴν ἡμέρα ἐκείνη ποὺ κηρύχτηκε ἡ ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν (ἀνατολικῆς καὶ δυτικῆς) στὴν Ἁγία Σοφία ( 12/12/1452)  οἱ Ἀνθενωτικοὶ ἀπεύφευγαν τὴν Ἁγιασοφιὰ σάν νὰ ἦταν ἑβραϊκὴ συναγωγὴ καὶ δὲν τελοῦσαν μέσα σὲ αὐτὴν οὔτε τὴν  Θεία Εὐχαριστία ,οὔτε θυμίαμα .. καὶ στὶς ἱεροτελεστίες μέχρι τὴν Προσφορα