Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουαρίου 20, 2022

Ἡ κόμμωση τῶν Λακεδαιμονίων.

Εικόνα
Γράφει ὁ Λυσίας στὸν λόγο του " Ὑπὲρ Μαντιθέου" (18) τὰ ἑξῆς : " οὐκ εἴ τις κομᾷ ,διὰ τοῦτο μισεῖν" {= δὲν πρεπει νὰ μισεῖτε ὁποιον ἔχει μακρυὰ μαλλιά}  .   Ἡ φράση εἶναι ἀκατανόητη —ἀπευθύνεται ὁ Μαντίθεος στην Βουλὴ τῶν 500—ἄν δὲν γνωρίζει κάποιος τὴν ἰδιαίτερη κόμμωση τῶν Σπαρτιατῶν μὲ μακρυὰ γένια καὶ μαλλιὰ μὲ κοτσίδες (ὑποτίθεται γιὰ νὰ ἔχουν ἐκφοβιστικὴ ἐμφάνιση στὴν μάχη..)  Ἦταν τόσο χαρακτηριστική αὐτὴ ἡ ἐμφάνιση τῶν Λακεδαιμονίων—μαζὶ μὲ τὸν κόκκινο χιτῶνα—ὥστε τὴν μιμοῦνταν ὅλοι οἱ φιλολάκωνες δηλ.οἱ φιλο‒ὀλιγαρχικοὶ τῶν Ἀθηνῶν καὶ ἀλλαχοῦ.   Ἔτσι στὸ παρὸν σημεῖο ὁ Μαντίθεος (δηλ.ὁ συγγράψας λογογράφος,δηλ.δικηγόρος, Λυσίσς) ἁναφέρεται στὸ πολιτικὸ μῖσος τῶν δημοκρατῶν τῆς Ἀθήνας κατὰ ὅλων  τῶν ...μακρυμάλληδων ποὺ ἔδειχναν μὲ τὴν κόμμωση τους τὸν φιλολακωνισμὸ καὶ τὴν ἀντιδημοκρατικότητα τους —καὶ μάλιστα μιὰ δεκαετία μετα τὸν Πελοποννησιακὸ Πόλεμο. Καὶ ὁ συγκεκριμένος ΜΑΝΤΙΘΕΟΣ φαίνεται  διατηροῦσε τέτοια κόμη   —καὶ μᾶλλον ὄχι γιὰ λόγους αἰσθητικῆς .

"ΓΟΛΟΝΤΟΜΟΡ" : ἡ ὀργανωμένη λιμοκτονία τῆς Οὐκρανίας τὸ 1932 ἀπὸ τὸν Στάλιν.

Εικόνα
Γιὰ ὅσους ἀγνοοῦν τὴν συγκεκριμένη Ἱστορία ἐξηγῶ· τὸ 1932 ὑπῆρξε τεράστιο πρόβλημα ἐπισιτισμοῦ σὲ ὅλην τῆν Σοβιετία ἐξαιτίας ἀφενὸς τῆς ΣΙΤΟΔΕΙΑΣ καὶ ἀφετέρου τῆς βίαιας ΚΟΛΕΚΤΙΒΟΠΟΙΗΣΗΣ τῆς γεωργίας ἀπὸ τὸν ΣΤΑΛΙΝ {σὲ συνδυασμὸ μὲ τὴν παγκόμια οἰκονομικὴ κρίση τοῦ 1929) ΜΕ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΝ ΛΙΜΟΚΤΟΝΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ.   Ἡ βίαιη καὶ ἀκραία κολεκτιβοποίηση κατἐληξε στὴν πράξη σὲ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΑΞΗ -ΔΗΜΕΥΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ μέ στόχο νὰ μὴν ΚΡΥΒΟΥΝ οἱ ἀγρότες τὰ προϊόντα τους ὅπως εἶχαν κάνει ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ τοῦ ΛΕΝΙΝ (γεγονὸς ποὺ εἶχε ὀδηγήσει τότε στὴν φιλελευθεροποίηση τῆς οἰκονομίας, τὴν λεγόμενη ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, τὴν περιλάλητη ΝΕΠ) . Αὐτὴ ὅμως ἡ ΕΠΙΤΑΞΗ  ἐπὶ Στάλιν ἐπέτεινε τὴν σιτοδεία καὶ τὴν μετἐτρεψε σὲ ΠΕΙΝΑ καὶ ΛΙΜΟΚΤΟΝΙΑ σὲ ὅλο τὸ σοβιετικὸ κράτος. Στὴν ΟΥΚΡΑΝΙΑ ὅμως συνέβη τότε κάτι τὸ ἀποτρόπαιο·  χρησιμοποιήθηκε ἡ ἔλλειψη τροφίμων ἀπὸ τὸν Στάλιν ὡς πολιτικὸ ὅπλο ΠΙΕΣΗΣ στοὺς Οὐκρανοὺς ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ