Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απρίλιος, 2022

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΗΤΑΝ ΕΒΡΑΙΟΣ, ΟΧΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ...

Εικόνα
Δὲν ὑπἀρχει ἄλλο ἱστορικὸ πρόσωπο γιὰ  τὸ ὁποῖο νὰ ἔχει ἀσχοληθεῖ τόσο ἐνδελεχῶς καὶ ἐξονυχιστικῶς ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα ἐδῶ καὶ δύο αἰῶνες,ὅσον ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τὴν Ναζαρέτ.  Παρακάτω συνοψίζω κάποια ἱστορικῶς ἀναμφισβήτητα πορίσματα τῆς ἔρευνας αὐτῆς· —ὁ Ἰησοῦς ὑπῆρξε ἀκραιφνὴς Ἑβραῖος ΜΟΝΟΘΕΪΣΤΗΣ καὶ δὲν μίλησε ποτὲ περὶ  ΤΡΙΑΔΟΣ, τουλάχιστον ρητῶς  (τὰ περὶ τοῦ ἀντιθέτου λεγόμενα στὸ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ —ποὺ ΑΝΤΙΦΑΣΚΟΥΝ μὲ τὰ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Εὐαγγέλια— ἀνάγονται  ΙΣΤΟΡΙΚΩΣ στὴν θεολογία τῆς Κοινὸτητας κι ὄχι στὸν ἲδιο τὸν Ἰησοῦ. Εἶναι γνωστὸ  ἄλλωστε ὅτι ὑπάρχουν διαφορετικὲς χριστολογίες στὰ Εὐαγγέλια ·  πχ στά Συνοπτικὰ δὲν ἀναφέρεται ΠΡΟΫΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ , ἐνῶ ἀντιθέτως  γιὰ τὸ Κατὰ Ἰωάννην  ἰσχύει τὸ "ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος" κλπ )  Ἡ  Παλαιὰ Διαθήκη ,ὡς γνωστόν, ἔχει ὡς κεντρικὴ ἰδέα τὸν αὐστηρὸ ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟ:  ΑΚΟΥΕ ΙΣΡΑΗΛ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΣ ΕΣΤΙ (Δευτ.6,4).  Πρόκειται γιὰ τὸ περίφημο SHEMA, τὴν σημαία τοῦ ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟΥ καὶ τοῦ ΙOΥΔΑΪΣΜΟΥ: Shema Israel adonaj elohenu adonaj ehad. Ὅ

Γιὰ νὰ γίνει κάποιος Χριστιανὸς πρέπει πρῶτα νὰ γίνει Ἕλληνας..

Εικόνα
Θεμέλιο τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐἶναι ,ὡς γνωστόν, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου ἡ ὁποία ὡστόσο θεολογικῶς ( ἤδη ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ βλ."Κατηχ.Λόγος" ΓΡ.ΝΥΣΣΗΣ* ) νοεῖται -ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΤΑΤΑ- ὡς ἀκολούθως· μὲ τον θάνατο τοῦ Ἰησοῦ ΑΠΟΧΩΡΙΣΤΗΚΕ ἡ Ψυχή {=ΠΛΑΤΩΝ} ἀπὸ τὸ Σῶμα (αὐτὸς ὁ χωρισμὸς ἄλλωστε συνιστᾶ τὸν θάνατο) ὅμως καὶ τὰ δύο  αὐτὰ "μέρη" (Σῶμα+Ψυχή) τοῦ Ἰησοῦ  παρέμειναν ΕΝΩΜΕΝΑ μὲ τὴν Ὑπόσταση {=ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ} τοῦ Θεοῦ‒Λόγου ,  τοῦ Β’ Προσώπου τῆς Ἁγ.Τριάδος.  Ἄνευ ταύτης τῆς ἑνὀτητος Σώματος καὶ Ψυχῆς τοῦ Ἰησοῦ   ἐν τῇ  Ὑποστάσει {=ΠΛΩΤΙΝΟΣ} τοῦ Υἱοῦ‒Λόγου  ,δὲν θὰ ἦταν δυνατὴ ἡ Ἀνάσταση. Παρόμοια ἰσχύουν ὅσον ἀφορᾶ καὶ στὴν διατύπωση τοῦ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ δόγματος  -τὸ ὀποῖο ὁ HARNACK θεωρεῖ ὡς τὸν πρῶτο καὶ καίριο ἐξελληνισμὸ τοῦ χριστιανισμοῦ: ὁ θεὸς εἶναι ἕνας ἐν τῇ οὐσίᾳ {=ΠΛΑΤΩΝ—ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ} καὶ τριαδικὸς στὶς ὑποστάσεις {=ΠΛΩΤΙΝΟΣ}. Συμπέρασμα·  ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (Πλάτων, Ἀριστοτέλης,Πλωτῖνος)  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Πρῶτα θὰ γίνει κάπο

Η ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΑΦΗΓΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ .

Εικόνα
 Λέμε ,ἐμεῖς οἱ ἱστορικοὶ ὅτι ἡ Ἱστορικὴ Ἐπιστήμη σταματᾶ μπροστὰ στὸ ΚΕΝΟ ΜΝΗΜΕΙΟ καὶ ἀγνοεῖ τὰ περὶ Ἀναστάσεως ,ὡς ΥΠΕΡΙΣΤΟΡΙΚΟΥ γεγονότος.  Ὡστόσο, φιλολογικῶς ἐξεταζόμενα τὰ ἀναστάσιμα κείμενα (δηλ.μὲ τὴν ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ σειρὰ ἐμφανίσεως τους) δείχνουν καὶ κάτι ἂλλο.  Ἐξηγῶ· στὴν Α' ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ(15,5) γραφεῖσα γύρω στὸ 55μΧ γράφει ὁ Παῦλος ὅτι ὁ Ἀναστὰς "ΩΦΘΗ {=έμφανίστηκε}  ΚΗΦΑ ΕΙΤΑ {=μετά}  ΤΟΙΣ ΔΩΔΕΚΑ" χωρὶς καμμιὰ ἀναφορὰ στὸν Κενὸ Τάφο. Τὸ σημαντικὸ στὴν ἐν λόγῳ ἀφήγηση εἶναι τὸ ὅτι ὁ Παῦλος ΔΕΝ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΑΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΝΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΑΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ὑπονοῶντας ὅτι ΟΛΕΣ αὐτὲς οἱ ἐμφανίσεις ΔΕΝ ΑΦΟΡΟΥΣΑΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ καθόσον,ὅπως γράφει"ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΘΕΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΣΑΙ ΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ "(Α’Κορ.15,50) Μιὰ 20ετία ἀργότερα στὸ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Εὐαγγέλιο  ἐμφανίζεται ἡ ἀφήγηση περὶ τοῦ Κενοῦ Μνημείου "ΙΔΕ Ο ΤΟΠΟΣ ΟΠΟΥ ΕΘΗΚΑΝ ΑΥΤΟΝ"(16,6).  Ἐν συνεχείᾳ , στὰ ἐπόμενα Εύαγγέλια,  ἡ διήγηση περὶ Κενοῦ Τάφου ἐμπλουτίζεται σ

Ο ΛΑΟΣ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΤΟΝ ΒΑΡΑΒΒΑ.

Εικόνα
 Ὁ Βαραββᾶς ἦταν ΖΗΛΩΤΗΣ, δηλ. ἐπαναστάτης κατὰ τῶν κατακτητῶν Ρωμαίων (ἐξ οὖ καὶ τὸ ΜΕΣΣΙΑΝΙΚΟ προσωνύμιο του bar  abba =υἱὸς τοῦ Πατρός).  Ὁ Λαὸς λοιπὸν τῶν Ἐβραίων ποὺ ἐπιθυμοῦσε τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τὴν ρωμαϊκὴ κατοχὴ ἦταν μὲ τὸ μέρος τοῦ ἀντάρτη Βαραββᾶ κι ὄχι μὲ τὸν Ἰησοῦ ποὺ κήρυττε τὴν ΜΗ ΒΙΑ (-  σὰν ἄλλος ..Γκάντι). Ἀλλὰ καὶ τὸ Ἱερατεῖο δηλ.ἡ κυρίαρχη φιλορρωμαϊκὴ ἐλὶτ τῆς ἐποχῆς  ἦταν μὲ τὸν..ἐπαναστάτη Βαραββᾶ γιατὶ βόλευε τὸν διπολισμὸ τοῦ πολιτικοῦ τους παιχνιδιοῦ.  Ἀντιλαμβάνονταν ὃτι οἱ Ζηλωτὲς δὲν εἶχαν τὴν δύναμη νὰ τὰ βάλουν μὲ τὴν κοσμοκρἀτειρα ΡΩΜΗ,γι  αὐτὸ  καὶ τοὺς εὐνοοῦσε ὁ ἀπελπισμένος ἀγῶνας τῶν Ζηλωτῶν ἐπειδὴ ἀναδείκνυε  τὸ Ἱερατεῖο  ὡς τὴν μόνη "σοβαρή" καὶ μέ προοπτικὴ, ἐκπροσώπηση  τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ ἔναντι τῶν Ρωμαίων. Τὸ Ἱερατεῖο  ἐπίσης μισοῦσε τὸν Ἰησοῦ γιατὶ μὲ τὸ κήρυγμα ΜΗ ΒΙΑΣ καὶ ἀλληλεγγύης Του  ἀκύρωνε τὴν παρουσία τῶν Ἀρχιερέων, ὡς ΜΟΝΗΣ  ἐγγυήτριας δύναμης τοῦ Ἑβραϊσμοῦ ἀπέναντι στοὺς Ρωμαίους. Καὶ φυσικὰ ὁ Ἰησοῦς ἦταν ὁ ΠΙΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ 

Τὸ πρόβλημα τοῦ Κακοῦ.

Εικόνα
 Ὅλοι οἱ φιλόσοφοι καὶ οἱ θεολόγοι ἀσχολήθηκαν μὲ τὴν πρόβλημα τῆς προέλευσης τοῦ λεγόμενου Κσκοῦ (πόνος, ἀσθένεια, θάνατος, μῖσος, φυσικὲς καταστροφές, δόλος, μοχθηρία κλπ). Παρομοίως καὶ ὅλες οἱ θρησκεῖες προσπάθησαν νὰ βροῦν ἀπάντηση στὸ έρώτημα τοῦτο ποὺ ἀποτελεῖ καὶ τὸ κρίσιμο ζήτημα τῆς ΘΕΟΔΙΚΙΑΣ {=πῶς ὑπάρχει Κακὸ στὸν Κόσμο, ἀφοῦ ὁ θεὸς εἶναι Καλός;}.   Ὁ Ἰησοῦς δέν ἔδωσε ἀπάντηση στὸ πρόβλημα τοῦ Κσκοῦ, ἀλλὰ  ΠΗΡΕ  ΤΟ ΚΑΚΟ ΠΑΝΩ ΤΟΥ στὸν Γολγοθᾶ, δείχνοντας, πῶς ὁ Θεὸς ΥΠΕΡΝΙΚΑ τὸ Κακό ,τὸ ὁποῖο ὑφίσταται στὴν δομὴ τοῦ  Ὄντος. Νὰ τὸ πῶ πιὸ φιλοσοφικά· τὰ ὄντα ἐπειδὴ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΙΩΝΙΑ φέρουν ἐντὸς τους τὸ ΜΗΔΕΝ ,ἀπὸ τὸ ὀποῖο ἐν μέρει προέρχονται . Τὸ ΟΛΟΝ ὂμως (ὁ θεός) δὲν γνωρίζει ΦΘΟΡΑ καθότι δὲν ἔχει ἀρχή, ὑπάρχει ἀπὸ πάντα.  Ἡ δύναμη  λοιπόν, μὲ τὴν ὁποία τὸ Ὄν ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ τὸ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ μηδέν ,προέρχεται ἐκ τοῦ ὐπερβατικοῦ ΟΛΟΥ καὶ στὴν θεολογικὴ γλῶσσα ὀνομάζεται Πίστη ἤ Ἐνέργεια τοῦ Ἁγ.Πνεύματος, ἐνῶ στὴν φιλοσοφικὴ γλῶσσα ἀποκαλεῖται ΑΥΘΥΠΕΡΒΑΣΗ.  Ἄνευ τοῦ ΣΤΑΥΡΟΥ  ΤΟΥ ΧΡ

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ.

Εικόνα
Δύο εἶναι οἱ θεωρίες ποὺ ἔχουν ἀναπτυχθεῖ γιὰ να ἑρμηνεύσουν τὰ κίνητρα τῆς προδοσίας τοῦ ʼΙούδα ( ἄν καὶ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΟΔΩΣΕ Ο ΙΟΥΔΑΣ , δεδομένου ὅτι ὁ ʼΙησοῦς συνελήφθη ἄνευ ἀντιστάσεως σὲ ἕναν πασίγνωστο τόπο— στὸ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ , ἑβραϊστὶ ΓΕΘΣΗΜΑΝΗ,  τοῦ ´Ορους τῶν ʼΕλαιῶν —ὅπου σύχναζαν ΟΛΑ τὰ  ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ  στοιχεῖα τῆς ἐποχῆς,ὅπως γράφει ὁ ʼΙώσηπος, ἡ ἱστορικὴ πηγὴ τῆς περιόδου.) ʽΗ πρώτη θεωρία ἀναπτύχθηκε στὴν ἀρχαιότητα ἀπὸ τοὺς ΓΝΩΣΤΙΚΟΥΣ ( βλ.Ευαγγέλιο ΙΟΥΔΑ) σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὁ ʼΙούδας ἐξυπηρέτησε ΕΝΣΥΝΕΙΔΗΤΑ  τὸ θεϊκὸ Σχέδιο τῆς Σωτηρίας τοῦ Κόσμου ,παραδίδοντας τὸν Δάσκαλο του, δεδομένου ὄτι ἄνευ τοῦ Ἰούδα δὲν ὑπάρχει Πάθος ,ἄρα οὔτε καὶ Ἀνάσταση.. ʽΩστόσο ἡ πιὸ σοβαρὴ —καὶ ἴσως ἡ  πιθανώτερη—θεωρία ἀναπτύχτηκε τὸν 19ο αἰ. καὶ ὑποστηρίζει ὅτι ὁ ʼΙούδας πρέπει νὰ ἀνῆκε στοὺς Ζηλωτὲς   (τὸ ΙΣΚΑΡΙΩΤΗΣ προέρχεται ἀπὸ τὸ "ΣΙΚΑΡΙΟΣ" πού σημαίνει  ὀπλισμένος μὲ  ξιφίδιο -sica λατινιστί- δηλ.ΖΗΛΩΤΗΣ/ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ)  καὶ ἀγανάκτησε ὅταν ὁ ʼΙησοῦς ἀρνήθη

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΙΤΩΡΙΟ ΣΤΟΝ ΓΟΛΓΟΘΑ: ἀκολουθῶντας τὰ ἀρχαιολογικὰ δεδομένα.

Εικόνα
 Διαβαίνοντας κάποιος τὴν σημερινὴ Ὁδὸ τοῦ Μαρτυρίου (Via Dolorosa)  στὴν Ἱερουσαλήμ, ἔστω καὶ μὲ  στοιχειώδεις γνώσεις τῆς τοπογραφίας τῆς περιοχῆς ποὺ ἔλαβε χώρα τὸ Θεῖο Δρᾶμα, ἀντιλαμβάνεται ὅτι ἡ ὁδὸς αὐτὴ δὲν φαίνεται νὰ συνάδει μὲ τὶς εὐαγγελικὲς ἀφηγήσεις (πχ τὸν ἐρχομὸ ἀπό τὰ χωράφια τοῦ Σίμωνα Κυρηναίου).   Βεβαίως ἡ τοπογραφία τῆς Ἱερουσαλὴμ ἄλλαξε ριζικὰ ἀπό τὴν ἐποχὴ ποὺ τὴν ΙΣΟΠΕΔΩΣΕ ὁ Ἀδριανός, τό 136 μΧ , ἀνοικοδομῶντας πάνω της μιὰ νέα ρωμαϊκὴ πόλη , τὴν Aelia Capitolina μὲ ἐντελῶς διαφορετικὴ ρυμοτομία ἡ ὁποία ἀκολουθοῦσε τὸν σταυροειδῆ  σχεδιασμὸ τοῦ   Ἕλληνα ἀρχιτέκτονα ΙΠΠΟΔΑΜΟΥ (δυὸ κάθετες  μεταξύ τους λεωφόροι, ἡ CARDO/κάθετη καὶ ἡ DECUMANUS/ὁριζόντια, χώριζαν τὴν πόλη σὲ τέσσερα οἰκοδομικὰ τετράγωνα) .  Πάνω στὸν ἀδριἀνειο σχεδιασμὸ ,150 χρόνια ἀργότερα ,ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος σχεδίασε τὴν χριστιανικὴ πιὰ Ἱερουσαλὴμ, τὰ Ἱεροσόλυμα,  μέ κέντρο τὴν λεωφόρο CARDO MAXIMUS  στὴν ὁποία  εἶχε πρόσοψη  ἡ Βασιλική τῆς Ἀναστάσεως (σημ.ΠΑΝΑΓΙΟΣ ΤΑΦΟΣ) ἔχοντας ἔτσι εἴσοδο ἐξ

ΩΣΑΝΝΑ σημαίνει ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ.

Εικόνα
Δὲν ἐνδείκνυται ὁ χῶρος γιὰ ἱστορικὲς ἀναλὺσεις τῆς ἑορτῆς τῶν Βαΐων ,ἀναρτῶ μόνο τὰ ἑξῆς ὀλίγα γιὰ κάθε ἐνδιαφερόμενο σχετικῶς· 1.οἱ ἑβραϊκὲς ἑορτὲς (ὅπως ὅλες οἱ ἀνάλογες τῶν ἀρχαίων λαῶν) ἔχουν ΓΕΩΡΓΙΚΗ προέλευση. πχ τὸ Πάσχα ἦταν ἡ  ἑορτὴ τοῦ πρώτου σιταριοῦ, ἡ Πεντηκοστὴ τοῦ θερισμοῦ, ἡ Σκηνοπηγία τῆς συγκομιδῆς.  2. ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Προφητῶν οἱ ἑορτὲς αὐτὲς  ΙΣΤΟΡΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ἀναγόμενες σὲ ἰστορικὰ γεγονότα τοῦ παρελθόντος πχ τὸ Πάσχα παρέπεμπε στὴν Ἔξοδο ἀπὸ τὴν Αἴγυπτο ,ἡ Πεντηκοστὴ στὴν παράδοση τῶν Ἐντολῶν στὸ Σινᾶ.  Τοὺς χρόνους τῆς βαβυλώνειας αἰχμαλωσίας οἱ ἑορτὲς ἔλαβαν ἐπιπλέον καὶ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟ χαρακτῆρα δηλ.ΠΡΟΤΥΠΩΝΑΝ  πῶς ὁ θεὸς θὰ ΞΑΝΑΚΑΝΕΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΕΡΓΑ  κατὰ τὶς Ἔσχατες Ἡμέρες. 3. ἡ Σκηνοπηγία ,ἀρχικὰ ἑορτὴ τῆς συγκομιδῆς, μετασχηματίστηκε σέ ἐσχατολογικὴ ἑορτὴ ΕΝΘΡΟΝΙΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ καὶ στὸ τελετουργικό της συμπεριλάμβανε ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΜΕ ΒΑΓΙΑ κλπ {lulab =σύμβολα ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ}  ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ μὲ τὴν ἐπίκληση ΩΣΑΝΝΑ [ hosi' ah nna = ΣΩΣΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΥΧΟΜΑΣΤΕ

Ἄπειροι Γαλαξίες—ἐλάχιστος Χρόνος.

Εικόνα
 Πέρασαν 28 χρόνια (φέτος,2022)  ἀπὸ τὸν Δεκ‒1994 ὅταν ἔλαβα μέρος  ( κατόπιν σχετικῆς προσκλήσεως) στὸ Α' Συνέδριο τῆς ΛΕΣΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΜΟΝΑΧΟΥ στὸ Ohlstadt Βαυαρίας, μὲ θέμα "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ /ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ —Hellenische Mythologie/Vorgeschichte" .  Κοιτῶντας ,τυχαῖα, τὸν Τόμο  Πρακτικῶν μὲ τὴν δημοσιευμένη  εἰσήγηση μου { "Ἡ ἀρχαιοελληνικὴ  Παράδοση περὶ προκατακλυσμιαίου πολιτισμοῦ" } ἔνοιωσα ὅτι ὅλα τοῦτα γίναν μόλις χτές.. ΑΠΕΙΡΟΙ ΓΑΛΑΞΙΕΣ—ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

6 ΒΙΒΛΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ.

Εικόνα
Παρουσιάζω παρακάτω 6 βιβλία μὲ τὰ ὁποῖα μπορεῖ νὰ ξεκινήσει κάποιος τὴν πνευματικὴ του πορεία γιὰ τὴν ἀνάπτυξη ἐλεύθερης συνείδησης : 1.  Ο " ΜΕΓΑΣ ΙΕΡΟΕΞΕΤΑΣΤΗΣ " τοῦ ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ γιὰ νὰ κατανοήσει τὸν πυρῆνα τῆς διδαχῆς τοῦ Χριστοῦ δηλ. τὴν Ἐλευθερία Σκέψης καὶ Συνείδησης . Ἔτσι θὰ  καταλάβει γιατὶ πάντα τὸ κήρυγμα τοῦ Ἰησοῦ θʹ ἀποτελεῖ  θανάσιμο κίνδυνο κάθε Ἐξουσίας. 2. Οἱ "ΔΑΙΜΟΝΙΣΜΕΝΟΙ"  τοῦ ἴδιου  συγγραφέα γιὰ νὰ ἀντιληφθεῖ κανεὶς ὅτι  ὅπου ἐπαγγέλλεται ἐγκαθίδρυση ἰδανικῆς κοινωνίας ἀνθρώπινο αἷμα μυρίζει.. 3.ὁ "ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΙ Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ" τοῦ ΣΤΙΡΝΕΡ , γιατὶ κάθε Σύνολο ὑπάρχει ἐξ ὁρισμοῦ  μόνο σὲ βάρος τοῦ Ἀτόμου. 4. Οἱ "ἹΠΠΗΣ" τοῦ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ ὅπου παρουσιάζεταιἡ ἀληθινὴ ὄψη τῆς  ἀθηναϊκῆς ‒καὶ τῆς  ἐν γένει ‒δημοκρατίας ποὺ ἔχουμε ἀνιστόρητα,  ἐξιδανικεύσει . 5 .τό "ΣΥΜΠΟΣΙΟΝ'  τοῦ ΠΛΑΤΩΝΟΣ, ὅπου παρουσιάζεται ἡ πορεία τῆς ἀνόδου τοῦ ἀνθρώπου πρὸς τὸν Θεό,συγκεκριμένα τῆς Ψυχῆς πρὸς τὴν Θεότητα. 6.  "ΟΙΔΙΠΟΥΣ ΤΥΡΑΝΝΟ

Λύω-λύομαι ( ΣΩΣΤΗ ΚΛΙΣΗ ΧΩΡΙΣ ΛΑΘΗ ).

Εικόνα
 Ἐπειδὴ τὸ ρῆμα‒πιλότος τῆς ἀρχαιοελληνικῆς γραμματικῆς "λύω/λύομαι" ἔχει...πολυταλανιστεῖ μὲ συνεχῆ λάθη στὸ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   [ κυρίως τονισμοῦ ,πχ γράφουν  τὸ "λῦε" ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΑ  μὲ ὀξεῖα "λύε" ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΑΙ  ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΑΘΟΣ  ΣΥΝΕΧΩΣ ἀπὸ ἀσχέτους ] ἀναρτῶ παρακάτω τὴν ΣΩΣΤΗ  κλίση τοῦ ἐν λόγῳ ρήματος ΧΩΡΙΣ ΛΑΘΗ, μεταφέροντας την ἀπὸ τὴν κλασσικὴ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ  τῆς Ἀρχαίας Ἑλληνικῆς  τοῦ ἀξεπέραστου  ΑΧ.ΤΖΑΡΤΖΑΝΟΥ , μὲ τὴν ἐπισήμανση ὅτι ἡ ΠΑΥΛΑ (ῡ)  στὰ πρῶτα πρόσωπα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟΝΟΣ  ἀλλὰ  σημαίνει ὄτι τὸ φωνῆεν εἶναι ΜΑΚΡΟ, ἐνῶ ἡ  περισπωμένη σημειώνεται μὲ μιὰ ΤΕΘΛΑΣΜΕΝΗ (ῦ).