Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Απριλίου 24, 2022

Ο ΙΗΣΟΥΣ ΗΤΑΝ ΕΒΡΑΙΟΣ, ΟΧΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ...

Εικόνα
Δὲν ὑπἀρχει ἄλλο ἱστορικὸ πρόσωπο γιὰ  τὸ ὁποῖο νὰ ἔχει ἀσχοληθεῖ τόσο ἐνδελεχῶς καὶ ἐξονυχιστικῶς ἡ ἐπιστημονικὴ ἔρευνα ἐδῶ καὶ δύο αἰῶνες,ὅσον ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τὴν Ναζαρέτ.  Παρακάτω συνοψίζω κάποια ἱστορικῶς ἀναμφισβήτητα πορίσματα τῆς ἔρευνας αὐτῆς· —ὁ Ἰησοῦς ὑπῆρξε ἀκραιφνὴς Ἑβραῖος ΜΟΝΟΘΕΪΣΤΗΣ καὶ δὲν μίλησε ποτὲ περὶ  ΤΡΙΑΔΟΣ, τουλάχιστον ρητῶς (τὰ περὶ τοῦ ἀντιθέτου λεγόμενα στὸ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ —ποὺ ΑΝΤΙΦΑΣΚΟΥΝ μὲ τὰ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ Εὐαγγέλια— ἀνάγονται  ΙΣΤΟΡΙΚΩΣ στὴν θεολογία τῆς Κοινὸτητας κι ὄχι στὸν ἲδιο τὸν Ἰησοῦ. Εἶναι γνωστὸ  ἄλλωστε ὅτι ὑπάρχουν διαφορετικὲς χριστολογίες στὰ Εὐαγγέλια ·  πχ στά Συνοπτικὰ δὲν ἀναφέρεται ΠΡΟΫΠΑΡΞΗ ΤΟΥ ΜΕΣΣΙΑ , ἐνῶ ἀντιθέτως  γιὰ τὸ Κατὰ Ἰωάννην  ἰσχύει τὸ "ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος" κλπ )  Ἡ  Παλαιὰ Διαθήκη ,ὡς γνωστόν, ἔχει ὡς κεντρικὴ ἰδέα τὸν αὐστηρὸ ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟ:  ΑΚΟΥΕ ΙΣΡΑΗΛ ΚΥΡΙΟΣ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΣ ΕΣΤΙ (Δευτ.6,4).  Πρόκειται γιὰ τὸ περίφημο SHEMA, τὴν σημαία τοῦ ΜΟΝΟΘΕΪΣΜΟΥ καὶ τοῦ ΙOΥΔΑΪΣΜΟΥ: Shema Israel adonaj elohenu adonaj ehad. Ὅτ

Γιὰ νὰ γίνει κάποιος Χριστιανὸς πρέπει πρῶτα νὰ γίνει Ἕλληνας..

Εικόνα
Θεμέλιο τοῦ Χριστιανισμοῦ ἐἶναι ,ὡς γνωστόν, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου ἡ ὁποία ὡστόσο θεολογικῶς ( ἤδη ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ βλ."Κατηχ.Λόγος" ΓΡ.ΝΥΣΣΗΣ* ) νοεῖται -ΠΛΑΤΩΝΙΚΩΤΑΤΑ- ὡς ἀκολούθως· μὲ τον θάνατο τοῦ Ἰησοῦ ΑΠΟΧΩΡΙΣΤΗΚΕ ἡ Ψυχή {=ΠΛΑΤΩΝ} ἀπὸ τὸ Σῶμα (αὐτὸς ὁ χωρισμὸς ἄλλωστε συνιστᾶ τὸν θάνατο) ὅμως καὶ τὰ δύο  αὐτὰ "μέρη" (Σῶμα+Ψυχή) τοῦ Ἰησοῦ  παρέμειναν ΕΝΩΜΕΝΑ μὲ τὴν Ὑπόσταση {=ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ} τοῦ Θεοῦ‒Λόγου ,  τοῦ Β’ Προσώπου τῆς Ἁγ.Τριάδος.  Ἄνευ ταύτης τῆς ἑνὀτητος Σώματος καὶ Ψυχῆς τοῦ Ἰησοῦ   ἐν τῇ  Ὑποστάσει {=ΠΛΩΤΙΝΟΣ} τοῦ Υἱοῦ‒Λόγου  ,δὲν θὰ ἦταν δυνατὴ ἡ Ἀνάσταση. Παρόμοια ἰσχύουν ὅσον ἀφορᾶ καὶ στὴν διατύπωση τοῦ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ δόγματος  -τὸ ὀποῖο ὁ HARNACK θεωρεῖ ὡς τὸν πρῶτο καὶ καίριο ἐξελληνισμὸ τοῦ χριστιανισμοῦ: ὁ θεὸς εἶναι ἕνας ἐν τῇ οὐσίᾳ {=ΠΛΑΤΩΝ—ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ} καὶ τριαδικὸς στὶς ὑποστάσεις {=ΠΛΩΤΙΝΟΣ}. Συμπέρασμα·  ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ (Πλάτων, Ἀριστοτέλης,Πλωτῖνος)  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ. Πρῶτα θὰ γίνει κάπο