Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2021

Ἄγ-ω καὶ ἀγάγ-ω

Εικόνα

Τὸ πρόβλημα τῆς πανεπιστημιακῆς ἔρευνας.

Εικόνα
 Ἔχοντας περάσει ἀπὸ δύο πανεπιστημιακὲς σχολὲς,Θεολογικὴ καὶ Φιλοσοφική, πρὶν 40 περίπου χρόνια , εἶμαι σὲ θέση νὰ κάνω κάποιες παρατηρήσεις σχετικὰ μὲ τὸ πρόβλημα τῆς πανεπιστημιακῆς ἔρευνας (ἀναφέρομαι σὲ αὐτὲς τὶς δύο ἀνθρωπιστικὲς ἐπιστῆμες γιὰ τὶς ὁποῖες ἔχω γνώση): 1. πανεπιστήμιο σημαίνει κυρίως ΕΡΕΥΝΑ, διότι ἄνευ ἐρευνητικοῦ ἔργου ΔΕΝ ΝΟΕΙΤΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (ἐξάλλου μὲ αύτὸν τὸν σκοπὸ ἱδρύθηκαν ἤδη ἀπὸ τὸν Μεσαίωνα  στὴν Δύση ,οἱ συντεχνίες ἐρευνητῶν  , universitas λατινιστί , ἀρχικὰ γιὰ τὸν ἔλεγχο τοῦ ἀριστοτελικοῦ corpus καὶ κατόπιν τῆς Φυσικῆς θεωρίας Κίνησης τοῦ Ἀριστοτέλη)  2. ἔρευνα σημαίνει ΚΡΙΤΙΚΗ— καὶ πιθανὴ ΑΝΑΙΡΕΣΗ—τῶν  προηγουμένων ΓΝΩΣΕΩΝ.  Διδακτορικὰ καὶ Μεταπτυχιακὰ ποὺ ΚΟΛΑΚΕΥΟΥΝ (κοινῶς: γλείφουν) κατεστημένες ΑΥΘΕΝΤΙΕΣ ,ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ,δὲν συνιστοῦν πανεπιστημιακὴ ἔρευνα, ἀλλὰ γυμνασιακὲς ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΙΔΕΩΝ. 3. μιὰ χώρα γιὰ νὰ ἀναπτυχθεῖ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  & ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ χρειάζεται ΠΡΩΤΙΣΤΩΣ πανεπιστημιακὴ ΕΡΕΥΝΑ,  καθόσον ΓΝΩΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ. Γράφ

Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ DALI.

Εικόνα
Δύο ἦταν οἱ ἐπιρροὲς τοῦ σουρεαλιστῆ ζωγράφου  ΣΑΛΒΑΔΟΡ ΝΤΑΛΙ:   ὀ μυστικισμὸς τοῦ Καθολικισμοῦ καὶ ἡ σύγχρονη Φυσική. Ἰδιαιτέρως τὸν εἶχε ἐντυπωσιάσει ἡ θεωρία τῆς Σχετικότητας τοῦ ΑΪΝΣΤΑΪΝ ἡ ὁποία δίδασκε ὄτι τὸ σύμπαν ἔχει καὶ ΜΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ , μὴ αἰσθητὴ βεβαίως στὴν ἀνθρώπινη ἀντίληψη (ἡ ὁποία μόνο τρεῖς διαστάσεις μπορεῖ νὰ συλλάβει) . Στὸν ΥΠΕΡΚΥΒΙΚΟ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟ ὁ Νταλὶ παρουσιάζει τὴν μαθηματικὴ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΝΟΣ ΥΠΕΡΚΥΒΟΥ (δηλ. ἑνὸς κύβου τεσσάρων διαστάσεων ) ποὺ μοιάζει μὲ Σταυρό πάνω στὸν ὁποῖο βρίσκεται ἐσταυρωμένος ὁ Ἰησοῦς. Στὸν πίνακα αὐτὸ ὁ Νταλὶ ἤθελε νὰ δείξει —συνδέοντας τὴν Καθολικὴ του Πίστη μὲ τὴν Σύγχρονη Φυσική— ὅτι ὁ Χριστὸς ὡς θεάνθρωπος προέρχεται ἀπό τὸν τετραδιάστατο, ΜΗ ΑΙΣΘΗΤΟ στὸν ἄνθρωπο, ΧΩΡΟΧΡΟΝΟ,  γιὰ τὸν ὁποῖο  ἔκανε λόγο στὴν ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ὁ Ἀϊστάιν καὶ ὁ ὁποῖος περιγράφεται ἀπὸ τὴν Μή—Εὐκλείδεια Γεωμετρία τοῦ Riemann.

Ἡ Σχολὴ τοῦ Πρόκλου & ἡ ἀνιστόρητη ἀσυνειδησία τῶν Νεοελλήνων.

Εικόνα
Τὸ 1955 σὲ ἐργασίες ἀνακατασκευῆς τῆς ὁδοῦ ΔΙΟΝ.ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ —ἀπέναντι ἀπὸ τὸ  Ἡρώδειο—βρέθηκαν τὰ ἐρείπια τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ νεοπλατωνικοῦ ΠΡΟΚΛΟΥ τοῦ 400 μετὰ Χριστόν. Παρ'ὅλην τὴν σπουδαιότητα τῶν εὑρημάτων —δεδομένου ὅτι πρόκειται γιὰ ἀμφιθέατρα ὄμοια μὲ ἐκεῖνα τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τῆς βυζαντινῆς Ἀλεξανδρείας ποὺ βρέθηκαν στὸ Kom el Dikka καὶ ἀποτελοῦν τμήματα τῆςΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ* φιλοσοφικῆς σχολῆς τῶν Ἀθηνῶν πρὶν τὴν κλείσει ὁ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ τὸ 529μΧ— ἡ ὅλη ἀνασκαφὴ ,ὄχι μόνο δὲν ἀναδείχτηκε ἀλλὰ ΘΑΦΤΗΚΕ ΠΑΛΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑ ΤΗΣ Δ.ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ , ὅπου μόνο ἡ σήμανση τοῦ ἀρχαιολογικοῦ χώρου ἀπέμεινε νὰ εἰδοποιεῖ—δῆθεν— τοὺς ἀδαεῖς γιὰ τὸν ἱστορικὸ πλοῦτο τοῦ ἀθηναϊκοῦ ὑπεδαφους... Η ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΗ ΑΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΩΝ σὲ ὅλο της τὸ μεγαλεῖο... ___________ * τὴν ἐποχὴ ποὺ ὁ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ διέταξε τὸ κλείσιμο τῶν Φιλοσοφικῶν Σχολῶν τῶν Ἀθηνῶν ,ἐξαιτίας τοῦ πολυθεϊστικοῦ, θεουργικοῦ  ΝΕΟΠΛΑΤΩΝΙΣΜΟΥ τους, τὸ 529μΧ, ἄκμαζαν στὴν Ἀθήνα τουλάχιστον τρεῖς Φιλοσοφικὲς Σχολὲς —μὲ β

Συμφιλίωση Παρμενίδη—Ἡράκλειτου στὴν ὑποατομικὴ Φυσική.

Εικόνα
B.GREENE  Ἡ οὐσία τῆς Πραγματικὀτητας—ἔλεγε ὁ Παρμενίδης—εἶναι ἀμετάβλητη καὶ αἰώνια,ἀπρόσιτη στὶς αἰσθήσεις, προσιτὴ στὴν Νόηση.  Διαφωνοῦσε ὁ Ἡράκλειτος·  ἡ ἀέναη μεταβολὴ εἶναι ἡ μόνη Πραγματικότητα—ἔλεγε—ἀπρόσιτη στὸν νοῦ ποὺ συλλαμβάνει μόνο "ἀμετάβλητες " ἔννοιες... Στὴν σύγχρονη ὑποατομικὴ Φυσικὴ ὅμως "συμφιλώνονται" τὰ δύο μεγάλα ρεύματα τῆς ἀρχαίας Φιλοσοφίας διότι ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΟ πχ ΑΛΛΟΤΕ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΛΗΠΤΟ ΩΣ ΣΩΜΑ  ΚΙ ΑΛΛΟΤΕ ΩΣ ΚΥΜΑ. Ἔτσι,"δὲν μᾶς ἐπιτρέπεται νὰ ποῦμε ὅτι ὑπάρχει ἀλλ' ὅτι ἐξ‒ἵσταται" ,γράφει ὁ Κυριαζόπουλος*.  Τὸ ἠλεκτρόνιο εἶναι μιὰ στοιχειώδης μορφὴ ἐνεργείας. Ἄν δυό παρατηρητὲς ἐλἐγξουν ἀλληλοδιαδόχως, ὁ πρῶτος  τὴν ΘΕΣΗ καὶ ὁ δεύτερος τὴν ΤΑΧΥΤΗΤΑ τοῦ ἠλεκτρονίου , ὁ μὲν θὰ ἀντιληφθεῖ τὸ ἠλεκτρόνιο ὡς ΣΩΜΑ  κι ὁ ἄλλος ὡς ΚΥΜΑ.  Δηλ. ὁ μὲν πρῶτος θά δἰνει τὴν ἐντύπωση ὅτι εἶναι ὀπαδὸς τοῦ Παρμενίδη κι ὁ δεύτερος τοῦ Ἡρἀκλειτου.. Ὡστόσο ὁ ΟΥΣΙΩΔΗΣ χαρακτῆρας τοῦ ἠλεκτρονίου εἶναι ἡ διπλῆ,   Η ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ ΜΟΡΦ

Δ.ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ : Πῶς ἡ σύγχρονη Φυσικὴ ἀπαντᾶ σὲ θεμελιώδη φιλοσοφικὰ ἐρωτήματα

Εικόνα
— ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΟΣΜΟΣ ΚΙ ΟΧΙ ΤΙΠΟΤΑ; Κὀσμος ὑπάρχει ἐπειδὴ τὸ Σύμπαν προῆλθε  ἀπὸ τὸν "κενὸ" χῶρο τοῦ ὁποίου ὅμως ἡ ἐνἐργεια —σύμφωνα μὲ τὴν άρχὴ τῆς απροσδιοριστίας τοῦ Heisenberg —δὲν μπορεῖ νὰ ἔχει συνεχῶς τὴν τιμὴ 0. —ΠΟΙΟΣ ΕΘΕΣΕ ΤΟΥΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΜΠΑΝ; οἱ φυσικοὶ νόμοι καὶ ἡ συγκεκριμένη ὑφή τους  καθορὶζονται ἀπό τὸν ἀριθμὸ τῶν μικροσκοπικῶν { "τυλιγμένων" } διαστάσεων ποὺ ὑπάρχουν στὸ Σύμπαν μας {ἡ θεωρία ὑπερχορδῶν προβλέπει ὁτι τὸ Σὐμπαν μας ἔχει 11 διαστάσεις , 10 χώρου καὶ 1 χρόνου , ἀπὸ τὶς ὁποῖες μόνο οἱ 3 χωρικὲς εἶναι  ΑΝΤΙΛΗΠΤΕΣ ἀπὸ τὸν ἄνθρωπο} B.GREENE ————————————————— __________ Μ.ΔΑΝΕΖΗΣ μὴ αἰσθητὸ σύμπαν τὸ πραγματικὸ σύμπαν τὸ σύμπαν συστέλλεται, δὲν διαστέλλεται ἀπὸ ποῦ προέρχεται τὸ σύμπαν  — Χρόνος δὲν ὑπάρχει στὸ πραγματικὸ σύμπαν καθόσον ὁ χρόνος ἀποτελεῖ ψευδαίσθηση σὲ μᾶς τὰ ὄντα ποὺ κινούμαστε μὲ ταχύτητες κατώτερες αὐτῆς τοῦ φωτός (300.000 km/sec).  Ὅταν ξεπεραστεῖ αὐτὴ ἡ ταχύτητα (πχ στοὺς πολὺ μακρυνοὺς γαλα