Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Φεβρουαρίου 13, 2022

Ἀριστοτέλους,Πολιτικά : ἡ Δημοκρατία εἶναι παρεκκλῖνον πολίτευμα.

Εικόνα
Γράφει στὸ Δ' βιβλίο τῶν "Πολιτικῶν" ὁ Ἀριστοτέλης ὅτι ὑπάρχουν τριῶν εἰδῶν ΟΡΘΑ πολιτεύματα μὲ τρεῖς ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΕΙΣ ("παρεκβάσεις") τους· —ἡ Μοναρχία (ὄπου κυβερνᾶ ΕΝΑΣ) μὲ παρέκκλιση τὴν Τυραννίδα —ἡ Ἀριστοκρατία (ὅπου κυβερνοῦν ΛΙΓΟΙ) μὲ παρέκκλιση τὴν Ὀλιγαρχία —καὶ ἡ Πολιτεία (ὅπου κυβερνοῦν οἱ ΠΟΛΛΟΙ) μὲ παρέκκλιση τὴν Δημοκρατία. Ἀντιγράφω τὸ ἀρχαιοελληνικὸ πρωτότυπο: "τρεῖς μὲν τὰς ὀρθὰς πολιτείας, βασιλείαν,ἀριστοκρατίαν, πολιτείαν, τρεῖς δὲ τὰς παρεκβάσεις,τυραννίδα μὲν βασιλείας,ὀλιγαρχίαν δὲ ἀριστοκρατίας,δημοκρατίαν δὲ πολιτείας" (Ἀριστ.Πολιτικά,Δ', 1289a, 25,2). Τὸ κριτήριο αὐτοῦ τοῦ χωρισμοῦ εἶναι ΤΕΛΟΛΟΓΙΚΟ:  ΣΕ ΠΟΙΟΥ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ στοχεύει  τὸ κάθε πολίτευμα.  ΟΡΘΑ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΔΙΩΚΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΜΦΕΡΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ , ἐνῶ παρεκκλίσεις θεωροῦνται τὰ πολιτεύματα στὰ ὁποῖα ἐξυπηρετεῖται τὸ συμφέρον τῶν ἐκάστοτε κυβερνώντων ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΥΤΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ.  Ἐτσι μιὰ Μοναρχία ποὺ ἐπιδιώκει τὸ συμφέρον τοῦ