Τά "Πρωτόκολλα τῶν Σοφῶν τῆς Σιών" καὶ ὁ "Διάλογος στὴν Κόλαση Μακιαβέλλι—Μοντεσκιέ".Ἀπὸ μαθητής, μὲ τὴν μανία ποὺ εἶχα γιὰ διάβασμα, ἔπεσαν στὰ χέρια μου τὸ 1977 τὰ περιλάλητα "ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ"  περὶ τῶν ὁποἰων ἀναρτῶ ἐν συνόψει τὰ ἑξῆς·

τὸ 1864 ὁ MAURICE JOLY έγραψε μιὰ σάτιρα κατὰ τοῦ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ Γ' ὐπὸ μορφὴν διαλόγου στὸν Ἅδη μεταξὺ ΜΟΝΤΕΣΚΙΕ {=Πνεῦμα τῶν Νόμων} καὶ ΜΑΚΙΑΒΕΛΛΙ {=ὁ Ἡγενὸνας}.
Σκοπὸς τῆς σάτιρας εἶναι νὰ ἀποκαλυφθεῖ ὁ ΔΕΣΠΟΤΙΣΜΟΣ τοῦ μακιαβελικοῦ  Ναπολέοντος Γ' ,ὁ ὁποῖος ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΕ τὶς ἀρχὲς τῆς Γαλλικῆς Ἐπανάστασης (χωρισμὸς ἐξουσιῶν—Μοντεσκιέ κλπ)
Τὸ ἔργο ἀπαγορεύτηκε καὶ μόλις τὸ 2002 μεταφράστηκε —ἐξ ὅσων γνωρίζω—στὴν ἀγγλική.
(έγὼ τὸ διάβασα ἀπὸ μιὰν ἄθλια μετάφραση  στὰ φοιτητικὰ μου χρόνια—καὶ ὂχι ὁλόκληρο..)

Ὅμως τὸ κείμενο αύτὸ τοῦ Joly ὐπῆρξε ἡ ἒμπνευση τῶν "ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΤΩΝ ΣΟΦΩΝ ΤΗΣ ΣΙΩΝ" ποὺ κυκλοφόρησε τὸ 1903 ἀπὸ τὸν ΣΕΡΓΙΟ ΝΕΙΛΟ & τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν σύνθεση τῆς ΟΧΡΑΝΑ (τῆς τσαρικῆς μυστικῆς ἀστυνομὶας).

Τά "πρωτόκολλα" εἶναι  βεβαίως ἔργο ΠΟΛΛΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ κι ὄχι ἑνός καὶ περιέχουν τὶς ἀκόλουθες   ἰδέες : 

1) ὑπάρχει μία διεθνὴς συνωμοσία τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ νὰ δημιουργήσει μιὰ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ , ὐπό ἀπόγονο τοῦ Οἴκου Δαβίδ.

2) πρὸς τοῦτο διαδόθηκαν μέσῳ τῶν ΤΕΚΤΟΝΩΝ οἰ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΕΣ ἰδέες "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ—ΙΣΟΤΗΣ—ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ" , οἱ ΚΛΑΣΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ 
οἱ ΕΚΛΟΓΕΣ καὶ τὰ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑ δηλ. Ο ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ & Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

3) μόνος ἀντίπαλος αὐτῆς τῆς ΙΟΥΔΑΪΚΗΣ συνωμοσίας εἶναι οἱ ΙΗΣΟΥΙΤΕΣ καὶ ὁ ΤΣΑΡΟΣ. 
Ὀ Τσαρισμὸς καὶ ὁ Παπισμὸς  θὰ ἀφανιστοῦν ὄμως μέ στημένες ἐπαναστάσεις τοῦ ὄχλου μὲ μία διαφορά· 
ὁ Πάπας θὰ διασωθεῖ μέσῳ παρέμβασης τῶν Σοφῶν τῆς Σιὼν γιὰ νὰ εἰσέλθουν οἱ τελευταῖοι στά ἄδυτα τοῦ Βατικανοῦ.
Τελικὰ ὅλες οἱ θρησκεῖες θὰ συγχωνευτοῦν σὲ μία, τὴν ΙΟΥΔΑΪΚΗ.

4) μὲ τὴν συγκέντρωση τοῦ ΧΡΥΣΟΥ στὰ χέρια τῶν Ἐβραίων τραπεζιτῶν ἡ οἰκονομία τοῦ κόσμου θὰ ἐλέγχεται ἀπὸ τὴν Σιὼν καὶ μετὰ τὴν ἀνάδειξη τῆς ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΓΟΝΟΥ ΔΑΥΙΔ θὰ καταργηθοῦν μὲ ἔμμεσο τρόπο ὅλες οἱ δημοκρατικὲς ἐλευθερίες ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΔΙΑΛΥΣΟΥΝ ΤΗΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ὥστε ἠ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑ ἀπογόνου τοῦ Δαυίδ.

Ὅλες οἱ  παραπάνω ἰδέες —ποὺ ἐν πολλοῖς εἶναι καὶ ἀντιφατικὲς  μεταξύ τους —ἀντιγράφουν τὶς ίδέες τοῦ Μακιαβέλλι στὸν προαναφερθέντα Διάλογο τοῦ Joly μέ μία διαφορά:
 ὁ Joly τὰ ἀποδίδει στὸν ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ Γ' ἐνῶ τὰ "Πρωτὸκολλα"  στὴν Συνωμοσία τῶν Ἑβραίων.

 Ἐνῶ ὅμως  τά "Πρωτόκολλα" θεωροῦν τὸν ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟ καὶ τηυν ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ὡς μηχανισμὸ διάλυσης τῶν χριστιανικῶν βασιλείων γιὰ τὴν ἐγκαθίδρυση τοῦ ΙΟΥΔΑΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑ , 
ὀ Joly  θεωρεῖ τὸν μακιαβελισμὸ αύτὸν τοῦ ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΑ Γ' ὡς ὀλεθρο. Γι αὐτὸ τελειὠνει τόν "Διάλογό" του μὲ τὴν άκόλουθη ἀναφώνηση τοῦ Μοντεσκιέ: :<Αιώνιε  Θεέ, τί ἐπέτρεψες!>


_____
ΥΓ.  τά "Πρωτόκολλα" ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ὅτι συντάχτηκαν στὸ Α' ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ τὸ 1897 στὴν Βασιλεία τῆς Ἑλβετίας ὅμως ἡ ΠΛΑΣΤΟΤΗΤΑ τους  εἶναι προφανὴς διότι πέραν τῶν ἀφελῶν ἰδεῶν ποὺ περιέχουν (πχ. δὲν ὑπάρχει ΕΝΙΑΙΟΣ Τεκτονισμὸς  οὔτε μπορεῖ νὰ ὑπάρξει κοινὸ παγκόσμιο νόμισμα σὲ τόσο διαφορετικὲς οἰκονομίες ἀνὰ τὴν οἰκουμένη) 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ γιὰ τὴν Ἀσία ἢ τὴν Ἀμερική— ΜΟΝΟ Η ΕΥΡΩΠΗ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ καὶ συγκεκριμένα  ἡ ΓΑΛΛΙΑ καὶ ἡ  ΤΣΑΡΙΚΗ ΡΩΣΙΑ. 
Ἐξάλλου ἀποκαλύπτεται ἠ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ πηγή τῶν  "Πρωτοκόλλων" στὸ σημεῖο ποὺ γράφουν  πὼς ἡ Κλασσικὴ Παιδεία ὁδηγεῖ στὴν ἔκλυση τῶν ἠθῶν! Τέτοιες ἀντιλήψεις μὸνον ὀρθόδοξοι Ρῶσοι στάρετς τοῦ 19ου αἰ. μποροῦσαν νὰ ἒχουν...

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

Τὸ κρεββάτι τοῦ Τιμάρχου: Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.