Τὰ Χειρόγραφα τῆς Νεκρᾶς Θαλἀσσης ὁ Χριστιανισμός.
Τὸ 1947 ἕνας βεδουῖνος, ὁ Μωχάμεντ Ἀλ Ντὶβ,   κυνηγῶντας τὰ κατσίκια του, πέταξε μιὰ πέτρα  σε ἑνα  σπήλαιο στὸ ΚΟΥΜΡΑΝ, βορειοδυτικὰ τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης κι ἔφερε στὸ φῶς, ὠς γνωστόν, τὰ περιλἀλητα ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ ΤΩΝ ΕΣΣΑΙΩΝ, κείμενα ποὺ εἶχαν κρύψει  ἐκεῖ οἱ Εσσαῖοι πρὶν 2000 χρόνια , τὸ 68μΧ,  φεύγοντας ,ἐν ὄψει τῶν ἐπελαυνόντων ρωμαϊκῶν λεγεώνων ποὺ κατἐφθαναν στὴν Ἰουδαία γιὰ νὰ καταπνίξουν τὴν Μεγάλη Ἰουδαϊκὴ Ἐπανάσταση τοῦ 66μΧ (κάτι ποὺ  ὡς γνωστόν, πέτυχαν τὸ 70μΧ μὲ τὴν Καταστροφὴ τῆς Ἱερουσαλὴμ καὶ τοῦ Ναοῦ).

Τὰ Χειρόγραφα αὐτὰ ἀποτέλεσαν ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ στὴν βιβλικὴ ἐπιστήμη γιὰ πολλοὺς λόγους (πχ. βρέθηκαν προχριστιανικά χειρόγραφα τοῦ πρωτοτύπου κειμένου τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης ) ἀλλὰ τὸ πλέον σημαντικὸ γεγονὸς ἦταν Η ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΩΘΗ  ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  ΕΣΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ.

Ἐξηγῶ·

Οἱ ἰδέες  πού παρουσιάζονται στὰ Χειρόγραφα τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης  εἶναι "ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΟΥ" τύπου δηλ. ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΕΓΓΥΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ καὶ συγκεκριμένα , ΕΝΤΟΣ 40 ΕΤΩΝ.
Γράφει συγκεκριμένα  τὸ "ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΔΑΜΑΣΚΟΥ" :
<καὶ ἀπὸ τὴν ἡμέρα κατὰ τὴν ὁποία ὁ μοναδικὸς Διδάσκαλος πέθανε μέχρι νὰ ἐκλείψουν ὅλοι οἱ ἄνδρες τοῦ πολέμου ποὺ στράφηκαν πρὸς τὸν ἂνδρα τοῦ ψεύδους θὰ περάσουν περίπου 40 χρόνια . ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΑΥΤΗ ΘΑ ΑΝΑΨΕΙ Ο ΘΥΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ...>
 {ΧΧ, 14-16—Μετ. ΓΡΑΤΣΕΑΣ-ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ* }

Οἰ κάτοικοι τοῦ "μοναστηριοῦ" τοῦ Κουμρὰν ἀποκαλοῦσαν τοὺς ἑαυτούς τους "ΥΙΟΥΣ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ"  καὶ πίστευαν  ὄτι ἀποστολή τους ἦταν ΝΑ ΕΤΟΙΜΑΣΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΗΝ ΟΔΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ:  
< καὶ ἀποχωρίστηκαν ἀπὸ τοὺς ἄνδρες τῆς Ἀνομίας γιὰ νὰ πᾶνε στὴν ἔρημο νὰ ἑτοιμάσουν τὴν ὁδὸ τοῦ Κυρίου> {βλ. ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑΣ  VIII, 12-14} γιὰ τὸν ἀναμενόμενο ΕΓΓΥΣ "ἐσχατολογικὸ πόλεμο" τὸν ὁποῖο περιγράφουν στὸ κείμενο τοῦ "ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ : <στὸ τἐλος τὸ μεγάλο χέρι τοῦ θεοῦ θὰ καταβάλει τὸν στρατὸ τοῦ ΒΕΛΙΑΛ καὶ τοὺς ἀγγέλους του ..Ἠ συναγωγὴ τῶν ἀγίων θὰ λάμψει γιὰ βοήθεια τῶν υἰῶν τοῦ φωτὸς γιὰ νά καταστρέψει τοὺς υἱοὺς τοῦ σκότους>  {ὃ.π.I,13—Μετ ΓΡΑΤΣΕΑΣ—ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ}.

 Ἐντύπωση  ἀπὸ τὰ παραπάνω ἔχει προκαλέσει στοὺς εἰδικοὺς:
 α)  Η ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ ΙΩ.ΒΑΠΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΣΣΑΙΩΝ ποὺ ὁρίζονται κατὰ τὸν ἴδιο ἀκριβῶς τρόπο, ὅπως ἔγραφαν  οἱ μελετῶντες τὰ Χειρόγραφα  Σ.ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ καὶ  J.DANIELOU** : <φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου—ΜΑΤΘ.3,3>
καὶ β) ἡ ὁμοιότητα τῶν "ἀποκαλυπτικῶν" ἀντιλήψεων τῶν Ἐσσαίων περὶ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ καὶ τῶν ἀνάλογων ἰδεῶν τῆς  ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.

Τὸ γεγονὸς μάλιστα ὅτι οἱ Ἐσσαῖοι ποὺ ἔφυγαν στὴν ἔρημο τὴν ἐποχὴ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΩΝ ΖΗΛΩΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ 6μΧ (γιὰ τὴν ὁποία μιλᾶ τὸ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ)  ἀνέμεναν τὸ Τέλος ΕΝΤΟΣ ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΑΣ  ( μέσα σὲ 40 χρόνια ἀπὸ τὴν φυγὴ τους στὴν ἔρημο, κατ'ἀναλογίαν τῆς πορείας στὸ Σινᾶ—βλ. παραπάνω ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΔΑΜΑΣΚΟΥ) καὶ τῆς παρὸμοιας προσδοκίας τῶν Εὐαγγελίων {=πεπλήρωται ὁ καιρὸς καὶ ἤγγικεν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ—ΜΑΡΚ.1,15  ἢ  οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη μέχρις οὗ πάντα ταῦτα γένηται—ὅ.π.13,30}, αύτὴ λοιπὸν ἡ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΟΜΟΙΟΤΗΤΑ σκανδάλισε πολλοὺς εἰδικοὺς οἰ ὁποῖοι, τὰ πρῶτα χρόνια  τῶν ἐρευνῶν  πίστεψαν  ΟΤΙ ΚΑΙ Ο  ΙΗΣΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΟΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΣΣΑΙΟΥΣ (ἀφοῦ ΕΝΣΤΕΡΝΙΖΟΤΑΝ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ  ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ  ΙΔΕΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ...)

 Μὲ τὸ πέρασμα τῶν χρὸνων ὅμως καὶ τὴν ψυχραιμότερη ἔρευνα τῶν Χειρογράφων τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης  ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ Η ΚΡΙΣΙΜΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ: οἰ πρῶτοι ἦταν ἕνα ἀκραῖο ΙΕΡΑΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ θεμελιωμένο στὴν ἠθικὴ τοῦ ΛΕΥΪΤΙΚΟΥ στὸν χωρισμὸ δηλ. μεταξὺ ΚΑΘΑΡΟΥ—ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ, κάτι τὸ ἐντελῶς ΑΝΤΙΘΕΤΟ ἀπὸ τὴν ἠθικὴ τοῦ Εὐαγγελίου ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ὁ ὀποῖος ΑΓΓΙΖΕ ΛΕΠΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΙΜΟΡΡΟΟΥΣΕΣ, ἐνῶ οἱ ἐσχατολογικὲς ὁμοιότητες ἀποδίδονται πλέον  στὸ γενικώτερο κλῖμα τοῦ ἐπαναστατικοῦ ἀναβρασμοῦ τῆς ἐποχῆς , ὃπως διαπιστώνεται καὶ ἀπὸ τά ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ (Ἐνώχ, Δ' ΕΣΔΡΑΣ, Β' ΒΑΡΟΥΧ κλπ)

Ὠστόσο, ἕνα έρώτημα παραμένει εἰσέτι ἀναπάντητο—γρἀφει ὁ ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ: 
<γιατί πουθενά στὴν Καινὴ Διαθήκη δὲν ἀναφέρονται οἱ Ἐσσαῖοι ,ἐνῶ οἱ ἰδέες τους εἶναι σχεδὸν παντοῦ; > ***ΚΟΥΜΡΑΝ_______________

* Ἡ ἀρχὴ τῶν Ἐσσαίων ἀνάγεται στὸν 2ο αἰ.π.Χ. σὲ κἀποιον ΝΟΜΙΜΟ ΑΡΧΙΕΡΕΑ τοῦ Ναοῦ τῆς Ἱερουσαλὴμ  ὁ ὁποῖος ἐξεδιώχθη ἀπὸ κάποιον ΜΑΚΚΑΒΑΙΟ Βασιλιᾶ, ὁ ὁποῖος σφετερίστηκε τὴν Ἀρχιερωσύνη ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΑΡΧΙΕΡΕΑ, τὸν ἀποκαλούμενο στὰ Χειρόγραφα "ΔΙΔΑΣΚΑΛΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ" κατὰ τὴν Ἡμέρα τοῦ Ἐξιλασμοῦ.
Οἱ ἐρευνητὲς διαφωνοῦν γιὰ τὸ πρόσωπο τοῦ Μακκαβαίου βασιλιᾶ ποὺ σφετερίστηκε τὸν ἀρχιερατικὸ θρόνο  καὶ τὸν ὀποῖον τὰ Χειρόγραφα ἀποκαλοῦν  "ΑΣΕΒΗ ΙΕΡΕΑ".
 Ἄλλοι θεωροῦν τοὺς Μακκαβαίους  ΙΩΝΑΘΑΝ {+143πΧ} ἢ ΣΙΜΩΝΑ {+134πΧ}, ἄλλοι τὸν ΙΩΑΝΝΗ ΥΡΚΑΝΟ {+105πΧ}.
Πάντως ἐκείνη ἡ πρὠτη περίοδος τῶν Ἐσσαίων καὶ τῆς ΦΥΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΚΟΥΜΡΑΝ μετὰ τὸν φόνο τοῦ νόμιμου ἀρχιερέα ἀπὸ τὸν Μακκαβαῖο Βασιλιᾶ, ἔληξε ἀδοξα : ἑνας σεισμὸς τὸ 31πΧ ΚΑΤΕΣΤΡΕΨΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ τους . 
 Ἡ δεὐτερη ΦΥΓΗ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΩΝ ΕΣΣΑΙΩΝ ἔγινε—ὅπως ἁνἐφερα παραπἀνω—τὴν χρονιὰ τῆς ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ, τὸ 6μΧ.
 Ἐπἰσης κατὰ τὰ χειρόγραφα τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης ἀναμένοντο ΔΥΟ ΜΕΣΣΙΕΣ: 
ὁ Μεσσίας τοῦ ΑΑΡΩΝ  καὶ ὁ Μεσσίας τοῦ ΙΣΡΑΗΛ . (Βλ. Χειρ.Δαμασκοῦ, ΧΧ,1)
ὁ Μεσσίας τοῦ ΑΑΡΩΝ  καὶ ὁ Μεσσίας τοῦ ΙΣΡΑΗΛ . Βλ. Χειρ.Δαμασκοῦ, ΧΧ,1) 
βλ. Γ.ΓΡΑΤΣΕΑΣ, Τὰ χειρόγραφα τῆς Νεκρᾶς Θαλάσσης, ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ, 1991


**J.Danielou, The Dead Sea Scrolls and Primitive Christianity, N.Y., σελ.23

*** βλ. Σ.ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ, Θεολογία καὶ Κοινωνία σὲ διάλογο, ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ, 1999, σελ.325
Σήμερα οἱ εἰδικοὶ πιστεύουν ὅτι ὁ συγγραφέας τοῦ Δ’ Εὐαγγελίου ἦταν κατὰ πᾶσα πιθανότητα πρώην Ἐσσαῖος (βλ.πχ.τὶς ἰδέες του περὶ 2 Πνευμάτων Ἀλήθειας καὶ Πλάνης, τὴν διαρχία Φωτός—Σκότους) , ἡ Πρὸς Ἑβραίους Ἐπιστολὴ  ἀπευθύνεται σὲ πρώην Ἐσσαίους (βλ.τὰ περὶ Μεκχισεδέκ)  καὶ ὁ Ἰω.Βαπτιστὴς μεγάλωσε στὸ Κουμράν <ἐν τοῖς ἐρήμοις> ὅπως  γράφει τὸ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ (1,80) 

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

Τὸ κρεββάτι τοῦ Τιμάρχου: Η ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.