Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Σεπτέμβριος, 2022

Ὁ ὁρισμὸς τοῦ ΕΘΝΟΥΣ ἀπὸ τὸν Ἡρόδοτο.

Εικόνα
Μπορεῖ ἐδῶ καὶ μερικὲς δεκαετίες νὰ προωθοῦν  τὰ σχολικὰ βιβλία καὶ πανεπιστημιακὰ συγγράμματα τὴν "πολυπολιτισμική"  ἀντίληψη ὅτι τὸ ΕΘΝΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΡΟΪΟΝ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗΣ (ἐν μέρει σωστό, ἀλλὰ ΧΩΡΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΧΥ* )  ὅμως  ΔΙΑΦΩΝΕΙ Ο ΗΡΟΔΟΤΟΣ , ὁ ὁποῖος ἐξιστορῶντας τὴν ἀπάντηση τῶν Ἀθηναίων στοὺς ἀπεσταλμένους τῆς Σπάρτης πρὶν την μάχη τῶν Πλαταιῶν (479 πΧ) ἀναφέρει ὅτι οἱ Ἀθηναῖοι δὲν θὰ προδώσουν (μηδίσουν) ποτὲ γιατὶ τοὺς ἑνώνει τὸ ΙΔΙΟ ἔθνος ,τὸ ὁποῖο ἀποκαλεῖ " ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ".  Ἰδοὺ τὸ πρωτότυπο κείμενο:  " ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΕΟΝ ΟΜΑΙΜΟΝ ΚΑΙ ΟΜΟΓΛΩΣΣΟΝ ΚΑΙ ΘΕΩΝ ΚΟΙΝΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΥΣΙΑΙ ΚΑΙ ΗΘΕΑ ΤΕ ΟΜΟΤΡΟΠΑ ΤΩΝ ΠΡΟΔΟΤΑΣ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ ΟΥΚ ΑΝ ΕΥ ΕΧΟΙ "(Ἡρόδ.Η’,144) [Μετάφραση:  ὑπάρχει καὶ τὸ ἑλληνικὸ ἔθνος ἀπὸ τὸ ἴδιο αἷμα καὶ τὴν ἴδια γλῶσσα μ’ ἐμᾶς ,μὲ τὸ ὁποῖο ἒχουμε κοινὰ ἱερὰ θεῶν καὶ κοινὲς θυσίες καὶ ἤθη κοινὰ καὶ δὲν θὰ ἦταν σωστὸ οἱ Ἀθηναῖοι νὰ γίνουν προδότες...] Καὶ ΠΑΡΑΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΑΛΩΣΕΩΣ ,δηλ. αἰῶνες πρὶν τὴν Γαλλικὴ Ἐπανάσταση ,  ὁ ΠΛΗΘ

Τραμποῦκοι καὶ Μάγκες . Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ.

Εικόνα
Ἀλλοίμονο ἄν διδάξουμε ΟΛΗ  τὴν ΑΛΗΘΙΝΗ ἱστορία·  πρἐπει νὰ ποῦμε τότε  στοὺς μαθητές &  φοτητὲς  , πχ .γιὰ τοὺς 10000 ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ  τοῦ 1821, πού ΠΑΜΦΤΩΧΟΙ  κατέληξαν στοῦ ΨΥΡΡΗ νὰ πουλᾶνε προστασία  στοὺς πολιτικοὺς μὲ τὴν maga  τους {maga =ὁμάδα,τουρκιστί }  μὲ ἀντίτιμο ἕνα ποῦρο  μάρκας "trabucos", ἐπειδὴ τὰ ΕΘΝΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ (δηλ.τὰ ὀθωμανικὰ ποὺ πέρασαν μετὰ τὴν Ἐπανάσταση στὸ ἑλληνικὸ δημόσιο) εἴτε ΚΑΤΑΠΑΤΗΘΗΚΑΝ ἀπὸ τοὺς μεγαλοσχήμονες τοῦ 21 (πχ Κωλέττης) εἴτε  δόθηκαν ὡς  ὑποθήκη στίς  ΑΓΓΛΙΚΕΣ  ΤΡΑΠΕΖΕΣ LOUGHNAN &  RICARDO γιὰ τά δάνεια τῆς Ἐπανάστασης.. ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΗΡΩΕΣ ΤΟΥ 1821 ΚΑΤΕΛΗΞΑΝ "ΤΡΑΜΠΟΥΚΟΙ"{ἐκ τοῦ" trabucos" }  καὶ "ΜΑΓΚΕΣ" {ἐκ τοῦ "maga" } στοῦ Ψυρρῆ γιὰ νὰ ἐπιζήσουν ἀπὸ τὴν ΠΕΙΝΑ... ΣΕ ΑΥΤΟΥΣ ὅμως  ΑΝΑΓΕΤΑΙ ΚΑΙ Ο ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  ΤΟΥ ΡΕΜΠῈΤΙΚΟΥ ΤΡΑΓΟΥΔΙΟΥ, τὸ λεγόμενο ΜΟΥΡΜΟΥΡΙΚΟ τραγούδι {ἐκ τοῦ MIRMIR  ποὺ στὴν τουρκικὴ ἀργκὸ σημαίνει " ἄγριος /δύστροπος" }  _______ ΥΓ στὴν φωτο ἡ ΦΥΛΑΚΗ ΤΟΥ ΜΕΔΡΕΣ

Ἡ Παραβολὴ τοῦ Πλουσίου καὶ τοῦ Λαζάρου. Μιὰ πρώιμη,προπασχάλεια ἐσχατολογία.

Εικόνα
Δὲν πρόκειται νὰ κάνω  ἐδῶ θεολογικὴ ἀνάλυση τῆς γνωστῆς Παραβολῆς τοῦ Ἰησοῦ γιὰ τὸν Πλούσιο καὶ τὸν φτωχὸ Λἀζαρο,γι αὐτό δὲν θὰ ἀναφερθῶ στὴν σημασία τοῦ γεγονότος   ὅτι ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ἐν ἀντιθέσει μέ τὸν Λάζαρο ,οὕτε στό ὅτι ΚΡΙΤΗΡΙΟ τῆς Θείας Δικαιοσύνης εἶναι  τελικά ἡ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ἐπὶ τῆς γῆς.  Θὰ σταθῶ μόνον στὴν ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΛΟΓΙΚΗ σημασία τῆς ἐν λόγῳ Παραβολῆς γιατὶ ἀποτελεῖ μιὰ ΠΡΩΙΜΗ ,προπασχάλεια  ἐσχατολογία . Πρόκειται δηλ. γιὰ ἕνα κείμενο  τοῦ ὁποίου ὁ πυρῆνας μπορεῖ νὰ ἀναχθεῖ στὸν ἴδιο τὸν Ἰησοῦ.  Γρἀφει τὸ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ:  "ἐγένετο ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ· ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη. καὶ ἐν τῷ ἅδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐν βασάνοις ὁρᾷ τὸν Ἀβραὰμ ἀπό μακρόθεν καὶ Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ"(ΛΟΥΚ.16,21‒23) [ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ :  κάποτε πέθανε ὁ φτωχὸς καὶ οἱ ἄγγελοι τὸν πῆγαν κοντὰ στὸν Ἀβραάμ. Πέθανε καὶ ὁ πλούσιος καὶ τὸν ἔθαψαν. Στὸν Ἅδη πού βρισκόταν καὶ βασανιζόταν

ΟΙ ΣΑΡΚΟΦΑΓΟΙ ΤΩΝ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ.

Εικόνα
 Οἱ βυζαντινοὶ αὐτοκράτορες τέθηκαν σὲ πολυτελεῖς σαρκοφάγους  στὸν Ναὸ τῶν ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ , τὸ "Βασιλικὸν Πολυάνδριον" τῆς Κωνσταντινούπολης. Ὁ πρῶτος Ναὸς (πού ἐξαρχῆς κτίστηκε ἀπὸ τὸν Κωνσταντῖνο ὡς ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΜΑΥΣΩΛΕΙΟ καὶ ὁλοκληρώθηκε ἀπὸ τὸν γυιό του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟ Β' )  εἶχε στὸ κέντρο του τὴν σαρκοφάγο τοῦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ  ἀπὸ πορφυρίτη λίθο  καὶ γύρω—γύρω, κυκλικά, τὶς σαρκοφάγους τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων , (ἐξ οὗ καὶ ἡ ὀνομασία τοῦ Ναοῦ )  ἄν καὶ  λίγα  μόνον λείψανα τῶν Μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ  βρἐθηκαν (ὂπως πχ τοῦ Ἁγ.Ἀνδρἐα)  ἔτσι, οἱ περισσότερες σαρκοφάγοι ἀποτελοῦσαν  κατ'οὐσίαν κενοτάφια.  Τὸ Ναὸ ξανάκτισε μετὰ τὴν καταστροφὴ ἀπό τὴν ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΑ ὁ Ἰουστινιανὸς τὸ 55Ο μΧ  (τὰ ἐγκαίνια ἔγιναν κατὰ τὴν πανήγυρι τῆς ἑορτῆς τους ) σέ μορφὴ πεντάτρουλης σταυροειδοῦς βασιλικῆς , τῆς ὁποίας,περίπου, ἀντίγραφο ἀποτελεῖ ὁ Ναὸς τοῦ ΑΓ.ΜΑΡΚΟΥ τῆς ΒΕΝΕΤΙΑΣ. Τὸ Αὐτοκρατορικὸ Μαυσωλεῖο τῶν Ἁγ.Ἀποστόλων μὲ τὶς σαρκοφάγους τῶν βυζαντινῶν αὐτοκρατὀρων ΣΥΛΗΘΗΚΕ ἀπὸ τοὺς Σταυροφ

Ὅταν ἡ Ἱστορία εἶναι ζωντανή, γίνεται μῦθος.

Εικόνα
Κατάλαβα τὶ σημαίνει ὀ βρεττανικὸς θρόνος γιὰ τὴν αὐτοσυνειδησία τῶν Βρεττανῶν, ὅταν τὸ 2002, ἐπ εὐκαιρίᾳ τοῦ Ἰωβηλαίου τῆς Ἐλισάβετ, βρέθηκα στὸ Κάστρο Windsor.  Ἐκεῖ στὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγ.Γεωργίου ΜΕΤΡΗΣΑ  τοὺς βασιλικοὺς Τάφους τῶν Βρεττανῶν ἐστεμμένων  καὶ βρῆκα ΠΡΩΤΟΝ τὸν Τάφο τοῦ ΕΔΟΥΑΡΔΟΥ Δ' τοῦ ἔτους 1483 ! Τότε συνειδητοποίησα ὂτι οἱ Ἄγγλοι ἐπισκἐπτες τοῦ Ουίνδσορ ,τῆς ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ δηλ,. προσκυνῶντας τοὺς Τάφους τῶν Βασιλέων τους, ΕΧΟΥΝ ΠΡΟ ΟΦΘΑΛΜΩΝ  ΖΩΣΑ  ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1483... Μὲ πῆρε τὸ παράπονο γιατὶ σκέφτηκα ὅτι οἱ Σαρκοφάγοι τῶν βυζαντινῶν αύτοκρατόρων ἀπὸ τὸ 337 μΧ (1000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΤΟΥΣ ΑΓΓΛΟΥΣ)  βρίσκονται ΠΕΤΑΜΕΝΟΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗΣ (καθότι ὁ Ναὸς τῶν Ἁγ.Ἀποστόλων ὅπου βρίσκονταν κατὰ τὴν βυζαντινὴ περίοδο, μετατράπηκε στὸ ΦΑΤΙΧ ΤΖΑΜΙ ἀπὸ τὸν Μωάμεθ τὸ 1453  κι οἱ αύτοκρατορικὲς σαρκοφάγοι ΠΕΤΑΧΤΗΚΑΝ ΕΞΩ..) Σκέφτηκα ἐπίσης τὴν δική μας ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ἱστορικὴ ΑΣΥΝΕΙΔΗΣΙΑ δεδομένου ὅτι ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ΚΛΕΙΣΤΟ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟ "Δ

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

Εικόνα
Πρὶν 25 χρόνια εἶχα δημοσιεύσει ἕνα μικρὸ βιβλιαράκι*  ποὺ ἀναφερόταν στὴν ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ τῆς καταστροφῆς τῶν ἑλληνικῶν ἀρχαιοτήτων ἀπὸ τοὺς ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ—ΤΑΛΙΜΠΑΝ τοῦ 4ου—6ου αί. μΧ .  Ἐν συνόψει· ὅλες οἱ ἀρχαιότητες ΕΛΛΑΔΑΣ καὶ ΙΤΑΛΙΑΣ (κι ὄχι μόνο..) εἶναι ΚΑΤΑΚΡΕΟΥΡΓΗΜΕΝΕΣ ὄχι ἀπὸ φυσικὲς καταστροφές (σεισμοὺς κλπ) ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ ΜΑΝΙΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ κατὰ τὴν πρωτοβυζαντινὴ περίοδο , ἐξαιρέσει τοῦ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ καὶ ΘΗΣΕΙΟΥ ποὺ πρόλαβε καὶ μετέτρεψε σὲ χριστιανικοὺς ναοὺς ἡ αύτοκράτειρα ΑΘΗΝΑΪΣ—ΕΥΔΟΚΙΑ , Ἀθηναία οὖσα κὀρη τοῦ ρήτορος Λεοντίου καὶ σύζυγος τοῦ βυζαντινοῦ αὐτοκράτορα  Θεοδοσίου Β' τοῦ λεγομένου Μικροῦ.  Ἱερὰ καὶ  ἀγάλματα δὲν γλύτωσαν ἀπὸ τῶν χριστιανο-ταλιμπὰν τὰ χέρια·  ἂλλα κάηκαν, ἄλλα βεβηλώθηκαν ,ἄλλα ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΤΗΚΑΝ καὶ  βλέπουμε σήμερα ἀρχαῖα ἀγάλματα στὰ Μουσεῖα, μὲ κομμένες μύτες καὶ..σταυροὺς στὸ μέτωπο ,ἐνῶ πλεῖστοι ΑΡΧΑΙΟΙ ναοὶ κεῖνται ΙΣΟΠΕΔΩΜΕΝΟΙ  & ΚΑΜΜΕΝΟΙ ΟΛΟΣΧΕΡΩΣ  συμφώνως τῷ νόμῳ (399μΧ)  τοῦ ΑΡΚΑΔΙΟΥ : templa sine turba ac tumultu

ΤΟ ΗΜΙΦΩΝΟ ΓΙΟΝΤ -j- ΤΑ ΕΞΗΓΕΙ ΟΛΑ...

Εικόνα
Στὸ ἀρχαῖο ἑλληνικὸ ἀλφάβητο ( στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα ὑπῆρχαν περὶ τὰ 30  ἀλφάβητα , σχεδὸν ἕνα ἀνὰ περιοχὴ...) πέραν τῶν γνωστῶν γραμμἀτων ὑπῆρχαν: τὸ γιόντ -j (πχ εὐθεjα)  τὸ δίγαμμα-F (πχ Fοιδα)  καὶ τὸ κόππα -Q (πχ Qόρινθος).  Τὸ  ΗΜΙΦΩΝΟ γιόντ (ἄν καὶ δὲν ἔχει σωθεῖ σὲ  ἰδιαίτερη γραπτὴ μορφή) μετέχει σέ  πολλὰ φθογγικὰ πάθη καὶ ΕΞΗΓΕΙ πολλά  ΦΑΙΝΟΜΕΝΙΚΑ "λάθη" στοὺς τονισμούς  (ποὺ τὰ ἀποκαλοῦμε καταχρηστικῶς "ἐξαιρέσεις").  Ἐξηγῶ· στὰ πρωτόκλιτα θηλυκὰ τὸ  -α τῆς κατὰληξης εἶναι μακρὸ ὅταν προηγεῖται φωνῆεν ἤ -ρ ἐνῶ   στὶς ἂλλες περιπτώσεις  (δηλ. μετὰ ἀπὸ σύμφωνο ἤ ἡμίφωνο πλὴν τοῦ -ρ) εἶναι βραχύ.  Ὅμως σὲ λέξεις ὅπως "σφαῖρα", "μοῖρα", "εὐθεῖα","βαρεῖα" κλπ ΕΝΩ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΦΩΝΗΕΝ  (ὁπότε  θά ἔπρεπε νὰ ἦταν  μακρὸ τὸ -α)  στὴν πραγματικότητα ΠΡΟΗΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΗΜΙΦΩΝΟ ΓΙΟΝΤ-j  (κι ὄχι τὸ φωνῆεν -ι) ὁπότε ὀρθά, τὸ -α τῆς κατάληξης εἶναι βραχύ. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ: σφαρ-ja> σφαjρ-α {=ἐπένθεση /μετάθεση}

Μὰξ Στῖρνερ: Οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἄρρητοι. Ρητὲς εἶναι οἱ ἔννοιες.

Εικόνα
 Ὁ Μὰξ Στῖρνερ ,κατὰ κόσμον ΓΙΟΧΑΝ ΚΑΣΠΑΡ ΣΜΙΤ (+1856) ἦταν ὁ   "ἀναρχικώτερος "τῶν ἀναρχικῶν τῶν νεωτέρων χρόνων. Λέγοντας βεβαίως "ἀναρχία" ἐννοῶ τὴν ἀντίληψη ποὺ θεωρεῖ ὡς  ὑπέρτατη ἀρχή τὴν ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ τοῦ ἀνθρώπου σὲ ἀντίστιξη μὲ κάθε ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ἀρχή (στὰ ἀρχαῖα ἑλληνικὰ Ἀρχὴ σημαίνει ΕΞΟΥΣΙΑ) ). Ὁ ὅρος εἶναι "ΑΝΑΡΧΙΣΜΟΣ" ἐκ τοῦ λατινικοῦ  anarchismus καὶ τὸν  χρησιμοποίησε μὲ τὴν σὺγχρονη ἔννοια  πρῶτος  ὁ ΠΡΟΥΝΤΟΝ (ἡ λατινικὴ  κατάληξη  "-ismus"  σημαίνει ΤΑΣΗ ΠΡΟΣ) .  Τέλος πάντων ὁ Στῖρνερ συνέγραψε τό 1848 τὴν ..Βίβλο τοῦ ἀκραιφνοῦς Ἀναρχισμοῦ μὲ τίτλο "DER EINZIGE UND SEIN EIGENTUM"  (κατὰ λέξη 'Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΑΙ Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΤΟΥ " ποὺ σημαίνει "Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΚΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ"). Παρακάτω ἀνθολογῶ ὁρισμένες χαρακτηριστικὲς ἰδέες τοῦ Στῖρνερ: —κάθε σύνολο ἐκ φύσεως εἶναι ἐχθρὸς κάθε ἀτόμου —ὁ λαὸς εἶναι ἐλεύθερος μόνο σὲ βάρος τοῦ ἀτόμου —τὸ Κοινὸ Καλὸ δὲν εἶναι τὸ δικό ΜΟΥ Καλό,ἀλλὰ ὁ ὑπέρτατος ἐχθρὸς τοῦ ΕΓΩ μου —ε

ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ (2022) ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Εικόνα
Βάσεις (Mόρια) Σχολῶν 2022 γιὰ τὸ 1ο ἐπιστημονικὸ πεδίο , Ἀνθρωπιστικές, Νομικές & Κοινωνικές (ΠΗΓΗ : AeiTei.gr) για αποφοίτους 90% - ΓΕΛ - ΗΜΕΡΗΣΙΑ Α/Α, Κωδικός Σχολή Τύπος Πόλη Βάση (Μόρια) 130,     875 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Θεσσαλονίκη ΕΒΕ 2022: 13,62 18.395 136,     877 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ (ΣΠΑ) Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (Μόνο για Πολίτες) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ (μη προσδιορισμένη) ΕΒΕ 2022: 8,36 18.350 18,     161 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Ειδικό μάθημα: Ένα από τα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά ΑΕΙ Θεσσαλονίκη ΕΒΕ 2022: 13,24 Αγγλικά: 15,16 18.275 79,     117 ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΚΠΑ) Νομικής ΑΕΙ Αθήνα ΕΒΕ 2022: 13,62 17.950 129,     866 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Νομικό (ΣΣΑΣ) Ισχύουν επιπλέον προϋποθέσεις ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ Θεσσαλονίκη ΕΒΕ 2022: 13,62 1