Ἀπὸ τὴν ΦΕΝΤΕΡΑΣΙΟΝ στὸ ΣΕΚΕ καὶ στὸ ΚΚΕ.Δὲν προτίθεμαι βεβαίως νὰ κάνω ἐδῶ μιὰ ἱστορικὴ ἀναδρομὴ στὴν ἐξέλιξη τοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος ἐν Ἑλλάδι παρὰ μόνο νὰ σταθῶ σὲ ὁρισμένα στοιχεῖα ποὺ  ἴσως δὲν εἶναι γνωστὰ εὐρέως.

1. Ἡ μήτρα τοῦ ἑλληνικοῦ κομμουνιστικοῦ κινήματος ὑπῆρξε ΕΒΡΑΪΚΗ καὶ εἶχε ἕδρα τὴν Θεσσσαλονίκη  · πρόκειται γιὰ τὴν ὀργάνωση ΦΕΝΤΕΡΑΣΙΟΝ , ἱδρυθεῖσα τὸ 1909 μὲ ἡγετικὴ μορφὴ τὸν ΑΒΡΑΑΜ ΜΠΕΝΑΡΟΓΙΑ.
 Στὴν Φεντερασιὸν οἱ Ἕλληνες δὲν εἶχαν ἐνεργὴ συμμετοχὴ λόγῳ τοῦ ἑβραϊκοῦ χαρακτῆρα τῆς ὀργάνωσης καθότι οἱ  ἑλληνορθόδοξοι ἱερεῖς  τῶν ἐνοριῶν  ποὺ εἶχαν τότε μεγάλη ἐπιρροὴ στὶς μᾶζες τῶν Ἑλλήνων ἐργατῶν , τοὺς ἀπέτρεπαν νὰ "πᾶνε στοὺς Ἑβραίους"...).

2. Ἡ Φεντερασιὸν ὑπῆρξε ὁ κύριος, ἀλλὰ ὄχι ὁ μόνος συντελεστὴς τῆς ἵδρυσης τὸ 1918 τοῦ ΣΕΚΕ {=ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΟΣ}. Πρῶτος Γραμματέας του ὑπῆρξε ὁ Ν.ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ (ὁ ἀδελφὸς τοῦ ὁποίου, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ, χρημάτισε ὑπουργὸς Ἐργασίας ἐπὶ ΜΕΤΑΞΑ !!)
 Δεύτερος γραμματἐας τὸ 1921 ἀνέλαβε  ὁ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΡΔΑΤΟΣ , ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικώτερους καὶ πιὸ καλλιεργημένους  Ἕλληνες κομμουνιστές.

3. Η Β’  Σοσιαλιστικὴ Διεθνὴς (ποὺ εἶχε ἱδρυθεῖ τὸ 1889  μετὰ τὴν διάσπαση τῆς Α’ ΔΙΕΘΝΟΥΣ *  σὲ μαρξιστὲς καὶ ἀναρχικοὺς τὸ 1872 καὶ διάλυση της τὸ 1876 )  διαλύθηκε  ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ Α' ΠΑΓΚ. ΠΟΛΕΜΟΥ (1914) ἐπειδὴ τὰ περισσότερα σοσιαλιστικὰ καὶ ἐργατικὰ κόμματα ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΑΝ ΝΑ ΠΟΛΕΜΗΣΟΥΝ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥΣ ..

 Ὅσοι ἐγκατἐλειψαν τότε τὴν Διεθνῆ ἵδρυσαν  τὸ 1919 τὴν ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΘΝΗ (ἢ Διεθνῆ) τὴν γνωστὴ ΚΟΜΙΝΤΕΡΝ (ἐκ τῶν ἀγγλικῶν λέξεων:COMmunist INTERNational)  ποὺ κατευθυνόταν ἀπὸ τὴν ΜΟΣΧΑ & τόν Λένιν.
 
4. Τὸ ΣΕΚΕ προσχώρησε στὴν Κομιντέρν τὸ 1924 μετωνομασθὲν σὲ ΚΚΕ {=ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ} μέ πρῶτο ἡγέτη τὸν  τροτσκιστὴ ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟ .
 Ἐξάλλου ἤδη ἀπὸ τὸ 1923 ὁ ΔΗΜ. ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ —πατέρας τοῦ  γωστοῦ ἀρχηγοῦ τῆς 17 Νοέμβρη...— τροτσκιστὴς καὶ αὐτὸς ἔχει ἱδρύσει τὸ " ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΜΑΡΞΙΣΜΟΥ" μὲ στόχο τὴν μόρφωση τῶν μελῶν τοῦ Κόμματος. 
Αὐτὸς  (ποὺ ἦταν μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ ἐξέχουσες μορφὲς  τοῦ ἑλληνικοῦ  κομμουνιστικοῦ κινήματος ) αὐτοαποκαλοῦνταν "ΕΡΓΑΣΙΑ" ἐνῶ οἱ θαυμαστές του τὸν ἀποκαλοῦσαν ὁ "Witte" {=δεύτερος, ἐννοεῖται μετά τὸν ΤΡΟΤΣΚΙ}.

5. Σημειωτὲον  ὅτι μετὰ τὴν ρήξη ΣΤΑΛΙΝ—ΤΡΟΤΣΚΙ οἱ τροτσκιστὲς (Πουλιόπουλος κλπ) διέγράφησαν ἀπὸ τὸ ΚΚΕ. 
 Ἐπειδὴ ὅμως οἱ πιὸ καλλιεργημένοι στὸ ΚΚΕ ἦταν τροτσκιστὲς μὲ τὴν ἀποπομπή τους ,τὸ Κόμμα ἔπεσε στὰ χέρια ἀγροίκων καὶ ἀστοιχείωτων  στελεχῶν, τὰ ὁποῖα  ἀπὸ τὸ 1927 ἕως τὸ 1931  ΑΛΛΗΛΟΣΠΑΡΑΣΣΟΝΤΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΡΕΚΛΕΣ  (Χαϊτᾶς, Θέος κλπ) 

6. Νὰ ἐπισημανθεῖ ἐπίσης ὅτι τὸ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ὑπῆρξε τὸ μεγάλο πρόβλημα ποὺ ταλάνισε τὸ ΚΚΕ κατά τὸν Μεσοπόλεμο, ἐπειδὴ οἱ Ἕλληνες κομμουνιστὲς πιστοὶ στὶς θέαεις τῆς Κομιντέρν ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (στὰ πλαίσια μιᾶς Σοβιετικῆς Βαλκανικῆς Ὁμοσπονδίας) κατηγορήθηκαν γιὰ ΑΝΤΕΘΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ (βλ ἰδιώνυμο τὸ 1929 τοῦ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ) 
 Τότε διαφωνήσας μὲ τὴν θέση τῆς Κομιτέρν ὁ ΚΟΡΔΑΤΟΣ διεγρἀφη ἀπὸ τὸ Κόμμα τὸ 1924, ἐνῶ ἀντιθέτως ὁ ΠΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ἐκφωνοῦσε λόγους ΥΠΕΡ ΜΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ στὰ δικαστήρια ὅπου διώκετο..

7. Ὁ Τροτσκισμὸς διελύθη κατὰ τὸν Β' ΠΑΓΚ.ΠΟΛΕΜΟ ἐξαιτίας τῆς θἐσης ποὺ πῆρε γιὰ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ μὲ βάση τὸν ΔΙΕΘΝΙΣΜΟ τῆς παγκ.ἐργατικῆς τάξης (πάντως μερικοὶ τροτσκιστὲς διαφώνησαν καὶ ἔλαβαν τὰ ὅπλα κατά τῶν ναζί..)
 Ἔτσι μεταπολεμικὰ στὴν Ἑλλάδα καὶ παντοῦ ἀναπτύσσεται ὁ ΣΤΑΛΙΝΙΣΜΟΣ (στὴν Ἑλλάδα ἐκφραζόμενος ἀπὸ τὸ 1931 ἀπὸ τὸν Ν.ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ).

8. Στὸν ἐμφύλιο  πόλεμο τὸ ΚΚΕ ἔκανε ὅτι διέταζε ἡ ΜΟΣΧΑ πάντοτε καὶ με τὸν θάνατο τοῦ Στάλιν καὶ τὴν ΑΠΟΣΤΑΛΙΝΟΠΟΙΗΣΗ τοῦ 1953 ἀκολούθησε καὶ τὸ ΚΚΕ τὴν δίωξη τῆς σταλινικῆς ἡγεσίας.

9. Μὲ τὴν ρήξη ΡΩΣΙΑΣ—ΚΙΝΑΣ τὸ 1964 δημιουργήθηκε παγκοσμίως τὸ ΜΑΟΪΚΟ κίνημα ἐκπροσωπηθὲν στὸ ἑλληνικὸ κομμουνιστικὸ κίνημα ἀπὸ τὴν ΟΜΛΕ {=ὀργάνωση μαρξιστῶν λενινιστῶν Ἑλλάδας} τοῦ ΧΟΝΤΖΕΑ , ἐνῶ τὸ 1970 στὸ Δυτ. Βερολῖνο δημιουργήθηκε ἑνα ἄλλο μαοϊκὸ κόμμα τὸ ΕΚΚΕ {=ἐπαναστατικὸ κομμουνιστικὸ κίνημα Ἑλλάδας} ἀπὸ τὸν ΧΡ.  ΜΠΙΣΤΗ καὶ ἄλλους .
ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ  ΝΕΟΛΑΙΕΣ ΤΩΝ ΜΑΟΪΚΩΝ (ΑΑΣΠΕ τοῦ ΕΚΚΕ καὶ ΠΠΣΠ τῆς ΟΜΛΕ } ΠΡΩΤΟΣΤΑΤΗΣΑΝ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΤΟ 1973 καὶ γενικῶς στὸν φοιτητικὸ ΑΝΤΙΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟ ἀγῶνα.
 Ἐν τῶ μεταξὺ τὸ 1968 μὲ ἀφορμὴ τὴν εἰσβολὴ τῶν σοβιετικῶν τεθωρακισμένων στὴν ΠΡΑΓΑ πολλὰ μέλη ἐγκατέλειψαν τὸ ΚΚΕ καὶ δημιούργησαν τὸ λεγόμενο ΚΚΕ ΕΣΩΤ. (Δρακόπουλος).


10. Τὸ μαοϊκὸ κίνημα ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΦΥΛΛΟΡΟΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΜΑΟ ΤΟ 1976 (τότε ἡ ΟΜΛΕ διασπάστηκε στὸ ἀλβανόφιλο ΚΚΕ Μ—Λ τοῦ Χοντζέα καὶ τὸ κινεζόφιλο Μ—Λ ΚΚΕ τοῦ ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ ).
 Τελικὰ ὅλοι αὐτοὶ μετὰ τὸ 1981 ἐντάχτηκσν στὸ ΠΑΣΟΚ ἤ σὲ κόμματα τῆς ἐξωκοινοβουλευτικῆς ἀριατερᾶς, ἐνῶ τὸ "ἐπἰσημο" ΚΚΕ διατήρησε πιστὰ  τὴν ΤΥΦΛΗ ΥΠΑΚΟΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΜΟΣΧΑ  μέχρι καὶ τὴν ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ (1989‒90).

 Κι ἂν σήμερα δὲν ὑπάρχει ΣΟΒΙΕΤΙΑ κι ἂν ὁ ΣΤΑΛΙΝ πέθανε καὶ ἀποκαθηλώθηκε πρὸ πολλοῦ ὡστόσο τὸ ΚΚΕ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΠΟΒΑΛΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΟΝ ΜΟΝΟΛΙΘΙΚΟ ΣΤΑΛΙΝΙΣΜΟ ΤΟΥ.
  Μπορεῖ στὰ λόγια νὰ μὴν ὐμνεῖ τὸν Στάλιν καὶ τὸν Ζαχαριάδη ἀλλὰ ἀκολουθεῖ πάντοτε τὶς ΑΥΤΑΡΧΙΚΕΣ καὶ ἀντιδημοκρατικὲς  ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ  αύτῶν τῶν δύο ΔΙΚΤΑΤΟΡΩΝ .
_________
* ἡ Α’ ΔΙΕΘΝΗΣ τῶν Ἐργατῶν  ἱδρύθηκε τὸ 1864 στὸ Λονδῖνο, διασπάστηκε τὸ 1872  στοὺς ὀπαδοὺς τοῦ ΜΑΡΞ (τότε οἱ Μαρξιστὲς  αὐτοαποκαλοῦντο ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡᾺΤΕΣ) καὶ τοὺς ΑΝΑΡΧΟΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ τοῦ ΜΠΑΚΟΥΝΙΝ  καὶ διαλύθηκε ὁριστικὰ τὸ 1876.


ΥΓ μιὰ ἐνδιαφέρουσα πηγὴ γιὰ τὸ κομμουνιστικὸ κίνημα τοῦ Μεσοπολέμου (κι ὄχι μόνο) ἀποτελεῖ ἡ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ τοῦ ΜΙΧΑΛΗ ΡΑΠΤΗ ἤ ΠΑΜΠΛΟΔημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .