Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Αυγούστου 1, 2021

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ ΟΜΟΟΥΣΙΟΝ ;

Εικόνα
Λησμόνησαν οἱ Πατέρες τῆς Β' Οἰκουμενικῆς Συνόδου  τῆς Κων/πόλεως (381μΧ) νὰ προσθέσουν  τὸν ἐπιθετικὸ προσδιορισμὸ ΟΜΟΟΥΣΙΟΝ στὴν ὁμολογία τοῦ Ἁγ.Πνεύματος τοῦ ΣΥΜΒΟΛΟΥ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ ( :Κύριον, ζωοποιόν κλπ) ;  Ὄχι ,βεβαίως, δὲν τὸ λησμόνησαν·  ΕΠΙΤΗΔΕΣ παρέλειψαν τὸν ὅρο ΟΜΟΟΥΣΙΟΝ στὸν χαρακτηρισμὸ τοῦ Ἁγ.Πνεύματος, ἐπειδὴ ἤδη εἶχε χυθεῖ πολὺ αἷμα ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΑΥΤΗ  (κυριολεκτῶ : ΑΙΜΑ) στὶς ἀδιάκοπες  συρράξεις στοὺς δρόμους τῆς Κων/πολης(καὶ τῶν ἄλλων πόλεων)μεταξὺ τῶν τότε ..χούλιγκανς ,ἀρειανιστῶν καὶ ὀρθοδόξων., γιὰ τὸ ΟΜΟΟΥΣΙΟΝ.. Γιὰ νὰ πάρουμε μιὰ ἰδέα γιὰ τὸ κλῖμα τῆς ἐποχῆς ἀρκεῖ νὰ διαβάσουμε τὸν ΓΡΗΓΟΡΙΟ ΝΥΣΣΗΣ ποὺ γράφει ὄτι : "ρωτᾶς στὴν ἀγορὰ τὴν τιμὴ τοῦ ψωμιοῦ καί σοῦ ἀπαντᾶ ὁ ἀρτοποιὸς ὀτι ὁ Πατέρας εἶναι μεγαλύτερος τοῦ Υἱοῦ,  ρωτᾶς ἄν τὸ λουτρό εἶναι ἕτοιμο  κι ὁ ὑπεύθυνος σοῦ ἀπαντᾶ   ὅτι ὁ Υιὸς ἔχει ἀρχή,ἄρα εἶναι κτῖσμα" : "ΚΑΝ ΠΕΡΙ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΤΟΥ ΠΥΘΟΙΟ ΜΕΙΖΩΝ Ο ΠΑΤΗΡ ΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΕΙ ΔΕ ΤΟ ΛΟΥΤΡΟΝ ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΝ ΕΣΤΙΝ, ΕΙΠΟΙΣ, Ο ΔΕ ΕΞ ΟΥΚ ΟΝΤΩΝ ΤΟΝ