"Τοὺς ἔφαγε τὸ φεγγάρι ": ΤΟ ΑΓΝΩΣΤΟ '21


Δὲν εἶναι δυνατὸν βέβαια σὲ μία ἀνάρτηση νὰ ἀναλυθεῖ τὸ θεμελιακὸ γεγονὸς τῆς Παλιγγενεσίας τοῦ 1821 ,ὡστόσο εἶναι χρήσιμο νὰ ἀναφερθοῦν συνοπτικὰ δέκα βασικὲς ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ
δεδομένου ὅτι ἔχουν γραφεῖ καὶ γράφονται ἤδη πολλὰ μὲ γνώμονα ὄχι τὴν Ἀλήθεια ἀλλὰ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ἔνθεν κακεῖθεν.

1)
Τὶ ἦταν ἐκεῖνο ποὺ ΕΝΩΣΕ τοὺς Ἕλληνες τὸ '21
 ὥστε νά .."θυμηθοῦν" ὃτι εἶναι ΕΛΛΗΝΕΣ / ΓΡΑΙΚΟΙ
κι ὄχι ΡΩΜΗΟΙ/ RUM ORTHODOX 
ὅπως αὐτοπροσδιορίζονταν συνήθως κατὰ τὴν Ὀθωμανικὴ Περίοδο ,μαζὶ μὲ ὅλους τοὺς ἄλλους Ὀρθοδόξους λαούς πχ Βούλγαρους ;
[ ὁ ὅρος milliet = γένος δὲν εἶχε ἐθνικὸ ἀλλὰ θρησκευτικὸ περιεχόμενο, ἔτσι τὸ γένος τῶν Ρωμηῶν δηλ. τὸ milliet τῶν RUM ,δὲν σημαίνει τοὺς Ἕλληνες ἀλλὰ τοὺς Ὀρθοδόξους γενικὰ ἀνεξαρτήτως ἐθνοτικῆς καταγωγῆς. ]
Τὴν Ἐθνικὴ ἀφύπνιση τῶν Ἑλλήνων γέννησε πρωτίστως Ο ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ βεβαίως (βλ ΚΟΡΑΗΣ κλπ)ἡ  ἠχώ, φυσικά, τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Διαφωτισμοῦ (μὲ ὅλες τὶς ἰδεοληψίες του περὶ Ρασιοναλισμοῦ) καὶ κατεξοχὴν ἡ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ (= ἡ κοινὴ βούληση τοῦ ΕΘΝΟΥΣ νομιμοποιεῖ κάθε Ἐξουσία -ὄχι ὁ Θεός ,ἡ μοῖρα ἤ τὸ Θρήσκευμα)καὶ φυσικά ,ὁ ΝΑΠΟΛΕΩΝ.
Βέβαια εἶναι προφανὲς ὅτι αὐτὴ ἡ ΑΦΥΠΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ δὲν θὰ γινόταν ἐφικτὴ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ-ΑΣΤΙΚΗΣ-ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ στὰ ὕστερα χρόνια τῆς Ὀθωμανοκρατίας.


2)
Χωρὶς ὅμως τὴν ὕπαρξη τῆς ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
 (ἡ ὁποία ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὰ Ἀρχεῖα ποὺ ἔχουν ἔρθη στὸ φως -βλ  Π.ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ: ΡΗΓΑΣ, ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ,ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, "Εστία"/1965 -
τελοῦσε  ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ ΤΟΥ ΤΣΑΡΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ ὁ ὁποῖος ΚΑΤΑ ΠΑΣΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ἦταν ἡ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ Ἀόρατη Ἀρχή...)
χωρὶς τὸ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ἔργο τῶν Φιλικῶν  λοιπόν, 
δὲν θὰ γινόταν ἐφικτὸ ἕνα τόσο τιτάνιο ἔργο 
σὰν τὴν ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ἐξέγερση τὴν Ἄνοιξη τοῦ 21
ΠΑΝΤΟΥ ὅπου βρισκόταν Ἑλληνισμός (ἐκτὸς  βεβαίως ΤΗΣ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ ὅπου λόγῳ πληθυσμιακῆς σύνθεσης δὲν μποροῦσε νὰ εὐδοκιμήσει Ἐπανάσταση..)
Στὴν Ἐξέγερση τοῦ Μωριᾶ ἔπαιξε σαφῶς χρήσιμο ρόλο  ἡ ΑΝΤΑΡΣΙΑ τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ
 {τὸ καλοκαῖρι τοῦ 1820 ποὺ  κηρύσσεται ὁ Ἀλῆς ἀποστάτης ἀπὸ τὸν Σουλτάνο, ὁ Ὑψηλάντης λαμβάνει ἄδεια γιὰ λουτροθεραπεία καὶ πηγαίνει στὴν Βεσσαραβία γιὰ τὴν προετοιμασία τῆς Ἐπανάστασης..}
ποὺ ΑΠΟΓΥΜΝΩΣΕ τὴν Πελοπόννησο ἀπὸ Τουρκικὲς Δυνάμεις ,ἀφοῦ ὁ Χουρσίτ (διοικητής τοῦ Μωριᾶ) διετάχθη τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1821  νὰ ἐκστρατεύσει στὴν Ἤπειρο.
Ἐπίσης πρέπει νὰ ἐπισημανθεῖ ἐδῶ καὶ ὁ συνεχὴς κι ἐπίμονος Ἀγῶνας τοῦ ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ νὰ ἐξεγείρει τοὺς Πελοποννησίους μέσα στὸν Μάρτη τοῦ 21 γνωρίζοντας ὅτι τὸν Φεβρουάριο ὁ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΘΑ ΕΚΑΝΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟ ΣΤΗΝ ΜΟΛΔΟΒΛΑΧΙΑ.
Χωρὶς τὸν Παπαφλέσσα ἴσως καὶ νὰ μὴν γινόταν ΕΓΚΑΙΡΑ ἡ Ἐπανάσταση στὸν Μωριᾶ .
(Ἀπὸ ὅλα τοῦτα φαίνεται  ἐδῶ καὶ ὁ ἐξαίρετος ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ -ἄν ληφθοῦν μάλιστα ὑπόψιν καὶ τὰ τότε μέσα Ἐπικοινωνίας..)

Ἀντικειμενικὸς σκοπὸς  τῆς Ρωσικῆς πολιτικῆς τὴν ἐν λόγῳ περίοδο ὅπως τὴν σχεδίασε ὁ Τσάρος Ἀλέξανδρος  μὲ τὸν Καποδίστρια
 ἦταν ἡ δημοιουργία στὴν Ἑλλάδα ἑνὸς πριγκηπάτου κατ’ἀναλογίαν τῆς ΕΛΒΕΤΙΑΣ ὑπὸ τὴν προστασία τῆς Ρωσίας καὶ μὲ τὴν συγκατάθεση τῶν ἄλλων μεγάλων δυνάμεων.

 Στὸν ἐν λόγῳ σχεδιασμὸ προβλεπόταν μόλις βρεθοῦν οἱ κατάλληλες συνθῆκες—πχ ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΑΛΗ ΠΑΣΑ—μὲ μιὰν κίνηση ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟΥ στὶς παραδουνάβιες ἡγεμονίες καὶ μὲ σφαγὴ τοῦ μουσουλμανικοῦ πληθυσμοῦ, οἱ Τοῦρκοι νὰ προβοῦν σὲ διώξεις τοῦ χριστιανικοῦ στοιχείου ΩΣΤΕ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΣΧΗΜΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ χωρὶς νὰ ἀντιδράσουν οἱ ἂλλες εὐρωπαϊκὲς δυνάμεις.3)
ἀρνητικὸ στοιχεῖο στὸν Ἀγῶνα ὑπῆρξε τὸ γεγονὸς τῆς ΑΝΥΠΑΡΞΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΗΓΕΤΗ μὲ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΟΡΑΜΑ ταυτόχρονα μὲ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ποὺ νὰ ὑπερέχει τῶν ἀλλων ὥστε νὰ μὴν ὑπάρχουν ΕΜΦΥΛΙΕΣ συρράξεις.
Ὁ Κολοκοτρώνης γιὰ παράδειγμα ἦταν στρατιωτικὴ εὐφυΐα ἀλλὰ τὸ πολιτικό του ὅραμα ἐξαντλεῖτο μέχρι τὸ νὰ γίνει φεουδάρχης στὸν Μωριᾶ '
στὸν ἀντίποδα ὁ Μαυροκορδᾶτος χωρὶς καμμιὰ στρατιωτικὴ ἀξία  διέθετε ὅμως τὸ Πολιτικὸ ὅραμα τῆς δημιουργίας ΕΝΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΔΥΤΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ/ΚΡΑΤΟΥΣ
 -ὑπὸ τήν ..πρωθυπουργία του βεβαίως..4)
ἐπειδὴ λοιπὸν δὲν ὑπῆρχε ὁ ΕΝΑΣ Ἡγέτης
 ποὺ νὰ ἐπιβάλλεται ΠΑΝΤΟΥ καὶ σὲ ΟΛΟΥΣ ,ὅλοι προσέβλεπαν σὲ ἕναν ΠΡΙΓΚΗΠΑ ἀπὸ τὸ ἐξωτερικὸ  ὡς Βασιλιᾶ γιὰ νὰ ἐξασφαλιστεῖ ἡ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ τοῦνεοσύστατου Κράτους (μὲ ὅ,τι συνεπάγεται αὐτὸ γιὰ τὴν ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ..).
Βεβαίως ἡ ΦΙΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σχεδίαζε  ὅπως προεῖπα ἕνα ρωσικῆς ἔμπνευσης ΠΡΙΓΚΗΠΑΤΟ ὑπὸ τὸν ΥΨΗΛΑΝΤΗ ἤ μᾶλλον τὸν ἴδιο τὸν ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ..5)
ὁ  Λόρδος ΜΠΑΪΡΟΝ—ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ— ποὺ ἀπετέλεσε καὶ τὴν κινητήρια δύναμη τοῦ Φιλελληνικοῦ Κινήματος βλέποντας αὐτὴν ἀκριβῶς τὴν ἀνυπαρξία ἑνὸς ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΗΓΕΤΗ ,προτίμησε νὰ διοχετεύσει τὸ ΧΡΗΜΑ του στὸν ΑΓΓΛΟΦΙΛΟ Μαυροκορδᾶτο παρὰ στὸν ΡΩΣΟΦΙΛΟ Κολοκοτρώνη θέλοντας νὰ στηρίξει  ἔτσι τὸ ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΑΜΑ γιὰ τὴν Ἐπανάσταση κι ὄχι τὸν  μυωπικὸ πολιτικὰ ΤΟΠΙΚΙΣΜΟ τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ —κυρίως — ΝΑ ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΕΙ τὸν σχεδιασμὸ τῶν ΡΩΣΟΦΙΛΩΝ Φιλικῶν ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ..
Ὁ Βύρων φτάνει στὴν Κεφαλονιὰ μὲ τὸ ἀγγλικὸ χρῆμα τὸν ΑΥΓΟΥΣΤΟ τοῦ 1823 , λίγους μῆνες ἀφότου ὁ Γ.ΚΑΝΝΙΝΓΚ ἔχει ἀλλάξει τὴν ἀγγλικὴ πολιτικὴ στὸ ἑλληνικὸ ζήτημα
 {τὶς νέες κατευθύνσεις ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ γνωστοποίησε ὁ Κάννινγκ στὸν Ἄγγλο πρεσβευτὴ στὴν Κων/πολη ΣΤΡΑΓΚΦΟΡΝΤ μὲ ἐπιστολὴ τὴν 14/2/1823, ἐνῶ στὶς 25/3/1823 διακήρυξε τὴν ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ τῆς Ἀγγλίας πρὸς τοὺς ἐμπολέμους,στέλνοντας καὶ σχετικὸ ἔγγραφο στὸν Ἁρμοστὴ τῶν ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Μαῖτλαντ}6)
τὸ στέριωμα ὡστόσο τῆς Ἐπανάστασης ὀφείλεται στὸν ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ γιατὶ μὲ τὴν ΑΛΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΑΣ (1821)καὶ  κυρίωε μὲ τὴν ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΔΡΑΜΑΛΗ (1822) -ποὺ χωρὶς τὸν Γέρο τοῦ Μωριᾶ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΝΕΦΙΚΤΕΣ..-ἔδειξε ΠΑΝΤΟΥ ὅτι ὁ Μωριᾶς ΗΤΑΝ de facto ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΠ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ,οἱ ὁποῖοι δὲν θὰ μποροῦσαν
 χωρὶς βοήθεια ἔξωθεν νὰ τὸν ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΟΥΝ.
Αὐτὸ ἐπετεύχθη ἐπειδὴ ἀφενὸς Ο ΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ ΤΟ 21
ΕΛΕΙΠΕ ΣΤΑ ΓΙΑΝΝΕΝΑ ΠΟΛΕΜΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΛΗ ΠΑΣΑ καὶ ἀφετέρου ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ 1824 ΞΕΣΠΑΣΕ ΣΤΗΝ Κ/ΠΟΛΗ Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΩΝ ΓΕΝΙΤΣΑΡΩΝ ΚΑΤΑ του ΣΟΥΛΤΑΝΟΥ ΜΑΧΜΟΥΤ.7)
καθοριστικὸ γεγονὸς γιὰ τὴν ἐπιτυχῆ ἔκβαση de facto τῆς Ἐπανάστασης ὑπῆρξε ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΣΦΑΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΜΑΧΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΜΩΡΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΕΛΗΣ 
{ πολλῶν ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ, 
ΟΧΙ ΚΑΤ' ΑΝΑΓΚΗΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΩΣ}ποὺ στὴν πράξη ἀπετέλεσε τὴν ΠΡΩΤΗ ΕΘΝΟΚΑΘΑΡΣΗ (μὲ θρησκευτικὰ κριτήρια ὅμως) τῶν ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ.
Τὸ σύνθημα "ΜΗ ΜΕΙΝΕΙ ΤΟΥΡΚΟΣ ΣΤΟΝ ΜΩΡΙΑ ΜΗΔΕ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΟΛΟ" καὶ τὸ ρηθὲν τοῦ ΦΡΑΝΤΖΗ("Ἐπιτομή.." Α 335 /1839)
"ΤΟΝ ΕΦΑΓΕ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ"δείχνουν ἀνάγλυφα τὸ σκεπτικὸ τῶν Ἐπαναστατῶν ὅτι ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΖΗΣΟΥΝ ΜΑΖΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ (ἤ ὅπως τοὺς  ἔλεγαν: ΕΛΛΗΝΕΣ καὶ ΤΟΥΡΚΟΙ)στὴν Ἐλεύθερη Ἑλλάδα .
Ὁ  Ἀμβ.ΦΡΑΝΤΖΗΣ ἐξηγεῖ ὅτι ἡ φράση
"ΤΟΝ ΕΦΑΓΕ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ"
προέρχεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι τοὺς Τούρκους Αἰχμαλώτους(Ἐπαναλαμβάνω :
κατὰ κυριολεξίαν : ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΥΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ-
ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΜΩΡΑΪΤΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΙ ΜΙΛΟΥΣΑΝ ΜΟΝΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ...ΗΤΑΝ ΔΗΛ. ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣσὰν τούς "Τουρκοκρητικούς" ἠ τοὺς "Τουρκοαθηναίους"...) οἱ Ἕλληνες  Χριστιανοὶ τοὺς σκότωναν νύχτα...:
"Η ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΥΤΗ ' ΤΟΝ ΕΦΑΓΕ ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ' ΕΣΥΝΕΙΘΙΣΘΗ ΝΑ ΛΕΓΕΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΘΟΤΙ ΩΣ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΕΘΑΝΑΤΩΝΑΝ ΤΗΝ ΝΥΚΤΑ ΤΟΥΣ ΤΟΙΟΥΤΟΥΣ.."
Αμβ.ΦΡΑΝΤΖΗΣ :"ΕΠΙΤΟΜΗ  ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΑΓΓΕΝΗΘ. ΕΛΛΑΔΟΣ" /1839 , Α 335 , υποσημ.1)
Εἶναι σαφὲς ἐκ τῶν ὑστέρων ὅτι αὐτὴ ἡ ἀντίληψη
 (ποὺ ἀποδίδεται στοὺς ΦΙΛΙΚΟΥΣ-ὅπως φαίνεται ἀπὸ τὸν ΟΡΚΟ ΤΩΝ ΦΙΛΙΚΩΝ : "θέλω ἐνεργεῖ πρὸς ΠΑΝΤΕΛΗ ΟΛΕΘΡΟΝ ΤΩΝ—ἐννοεῖ :τῶν Τούρκων")ἀποσκοποῦσε  πολιτικὰ στὴν de facto ἐπίλυση τοῦ" Ἑλληνικοῦ ζητήματος" : 
μετὰ τὰ ὅσα ἔγιναν δηλ. τὸ 21ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΠΛΕΟΝ ΔΥΝΑΤΗ  ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ-ΤΟΥΡΚΩΝ...
Ἐξάλλου ,ἐξυπηρετοῦσε τὰ ΡΩΣΙΚΑ σχέδια ὁ ἀφανισμὸς τῶν μουσουλμάνων διότι θὰ προκαλοῦσε καὶ ἀντίστοιχες σφαγὲς τῶν χριστιανῶν ἀπὸ τοὺς Τούρκους { ὅπως κι ἔγινε} δίνοντας ἀφορμὴ στὴν ρωσικὴ παρέμβαση στὴν Ἑλλάδα, μὲ τὴν συγκατάθεση τῶν λοιπῶν Εύρωπαίων.
(Χαρακτηριστικὴ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ἐπιβεβαιωτικὴ πάντως τοῦ παραπάνω κανόνα ἀποτελεῖ τὸ Σῶμα Μουσουλμάνων Ἀλβανῶν τοῦ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΓΚΕΚΑ στὴ Λειβαδιά  (ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΙΑ)
 ποὺ πολέμησε ὑπὲρ τῆς Ἑλληνικῆς Ἀνεξαρτησίας ὑπὸ τὸν Ἀνδροῦτσο, Γκούρα, Κριεζιώτη κλπ καὶ ποὺ τιμήθηκε γιὰ τὶς ὑπηρεσίες του ἀπὸ τὸ Ἐλεύθερο Κράτος .
Βλ Σ.ΛΟΥΚΑΤΟΣ, ΤΟΥΡΚΟ-ΑΛΒΑΝΙΚΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΕΡΑΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑΝ ,"Αθηνά" τ.ΟΓ-ΟΔ ,σ.52-53 /1972-73 )
Στὶς σφαγὲς αὐτὲς τῶν Μουσουλμάνων
 ἀπάντησαν,ὡς γνωστόν, μὲ ὅμοιο καὶ ἀγριώτεροτρόπο οἱ Τοῦρκοι βεβαίως
 πχ Καταστροφή Χίου ,Ψαρῶν κλπ .
Καὶ ἦταν  οἱ σφαγὲς αὐτὲς ἦταν ποὺ τελικά (χάρις στὸν Φιλελληνισμὸ τοῦ Εὐρ.Διαφωτισμοῦ) ΣΥΓΚΛΟΝΙΣΑΝ τοὺς Εὐρωπαίους 
(βλ. τοὺς σχετικοὺς πίνακες τοῦ Ντελακρουά)
Ἄς σημειωθοῦν ἐδῶ σχετικὰ 2 στοιχεῖα 
ἀποδεικτικὰ τῶν παραπάνω:
-ἐνῶ τὸ 1821 στὸν Μωριᾶ βρίσκονταν περὶ τοὺς 40.000 Μουσουλμάνους (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΟΥ ΧΟΥΡΣΙΤ ) 
το 1828 ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ..
(ὅπως φαίνεται ἀπο τὴν Ἔκθεση Καποδίστρια πρὸς τὶς Δυνάμεις-βλ  Μ.ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ," ΠΛΗΘ.ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΛΛΑΔΟΣ 1821-1971"
/ 1973, σ.31)
-ἡ πλειοψηφία τῶν Μουσουλμάνων τοῦ Μωριᾶ -
θὰ ἐπαναλάβω γιὰ πολλοστή φορά-
ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ,
μιλοῦσαν ΕΛΛΗΝΙΚΑ κατοικοῦντες ἐπὶ αἰῶνες στὸν τόπο ,ὅπως καὶ οἱ "Τοῦρκοι" τῶν Ἀθηνῶν
 ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΞΙΣΛΑΜΙΣΘΕΝΤΕΣ.
Στὸν Μωριᾶ πάντωςστὸν μουσουλμανικὸ πληθυσμὸ ὑπῆρχαν καὶ πολλοὶ Ἀλβανοὶ Μουσουλμάνοι 
οἱ ἀποκαλούμενοι Τουρκαλβανοί
 (βλ ΜΠΑΡΔΟΥΝΙΩΤΕΣ, ΛΑΛΑΙΟΙ κλπ)8)
ὅμως τὴν τελικὴ λύση στὸ ἀποκληθὲν Ἑλληνικὸ Ζήτημα ἔδωσε ἡ ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. 
Ὁ ΚΑΝΝΙΓΚ ὅταν ἔγινε τὸ 1823 ΥΠΕΞ στὴν Ἀγγλία καὶ διαβλέποντας ὅτι ΗΔΗ ὁ Μωριᾶς ἔχει ἀποτινάξει τὸν Τουρκικὸ ζυγὸ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΡΩΣΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ καὶ οἱ Τοῦρκοι ἀδυνατοῦσαν  νὰ τὸν ἐπανακτήσουν (καὶ λόγῳ τῆς Ἐπανάστασης τῶν Γενιτσάρων ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ) ἔδωσε ἐντολὴ ἀγγλικῆς ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ τοῦ Ἀγῶνα μὲ ΕΝΕΧΥΡΟ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ.
Αὐτὸ βέβαια εἶχε σὰν συνέπεια ἀφενὸς  νὰ στηρίξει ἡ Αγγλία τὴν Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση
ἀφετέρου ὅμως ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΚΤΗΜΑΤΑ ΝΑ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΣΕ ΑΚΤΗΜΟΝΕΣ -καὶ ἡ πλειοψηφία τῶν ἁπλῶν ἀνώνυμων Ἀγωνιστῶν  τοῦ '21 ἦταν ἀκτήμονες..
ΚΑΙ ΟΤΑΝ Ο ΤΣΑΡΟΣ ΕΙΔΕ ΟΤΙ ΜΠΗΚΑΝ ΣΤΟ ΚΟΛΠΟ ΟΙ ΑΓΓΛΟΙ ΔΕΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΤΟΝ ΡΩΣΟΤΟΥΡΚΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΣΧΕΔΙΑΖΕ ΗΔΗ ΑΠΟ ΤΟ 1821 ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ φοβούμενος μήπως-ΣΕ ΜΙΑΝ ΡΩΣΟΤΟΥΡΚΙΚΗ ΣΥΡΡΑΞΗ- βρεθοῦν οἱ Ἄγγλοι στὸ ὑπογάστριο του δηλ.τὴν ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ..
9)
τὸ ΑΓΓΛΙΚΟ ΧΡΗΜΑ τῶν Δανείων εἶχε καὶ μία ἂλλη ἀρνητικὴ συνέπεια : ὑπῆρξε ὁ κυριώτερος μοχλός ποὺ ὁδήγησε στοὺς 2 ΕΜΦΥΛΙΟΥΣ οἱ ὁποῖοι κατέστησαν ἐν τέλει ὁ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ γιὰ τὴν Ἐπανάσταση 
("ΑΝ ΜΙΣΙΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΤΟΥΣ/ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΛΕΥΤΕΡΙΑ" ,
ἔγραψε προσφυῶς ὁ Σολωμός..)
10)
Ἐπανάσταση ΔΕΝ ΕΛΗΞΕ μὲ Νίκη !
Ὁ Ἰμπραήμ ὑποδούλωσε τὴν Στερεά
 καὶ στὴν Πελοπόννησο εἶχαν μείνει ἐλεύθερα μερικὰ κάστρα καθὼς καὶ τὰ νησιά (Ὕδρα ,Σπέτσες κλπ)ποὺ ὅμως ἦταν θέμα χρόνου νὰ καταληφθοῦν ἀπὸ τὸν Ἰμπραήμ καὶ τοὺς ΑΙΓΥΠΤΙΟΥΣ του
 (κι ἄς ἔμενε ὁ Κολοκοτρώνης ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΝΤΑΡΤΟΠΟΛΕΜΟ ΦΘΟΡΑΣ στὴν Πελοπόννησο..)
Στὴν κρίσιμη ὅμως αὐτὴ στιγμὴ ΕΠΕΝΕΒΗΣΑΝ ΟΙ ΜΕΓ.ΔΥΜΑΜΕΙΣ στὸ Ναυαρῖνο ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΟΝ  ΤΟΥΡΚΟΑΙΓΥΠΤΙΑΚΟ ΣΤΟΛΟΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ (ἐπιβάλλοντας διὰ τῶν ὅπλων τὴν ΙΟΥΛΙΑΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ τοῦ 1827
καὶ κυρίως  ἐκείνου τοῦ περίφημου  ΜΥΣΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ποὺ προέβλεπε ὅλα αὐτά )
Ἔτσι ἡ Ἑλλάδα μετὰ τὸ Ναυαρῖνο 
 ΚΑΙ ΧΑΡΙΣ ΣΕ ΑΥΤΟ κατέστη" Ἐλεύθερο Κράτος",
ΠΡΟΤΕΚΤΟΡΑΤΟ ὅμως τῶν Μ.Δυνάμεων καὶ κυρίως
 ΕΡΜΑΙΟ ΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΩΝ


Ὅλα τὰ παραπάνω βέβαια θὰ ἦταν ἀνέφικτα χωρὶς
τὸν ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 
—ὁ ὁποῖος τελικὰ ἔγινε ὁ πρῶτος κυβερνήτης τοῦ ἐλεύθερου ἑλληνικοῦ κράτους—
καὶ κυρίως χωρὶς  ΤΟ ΑΙΜΑ τῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ '21 καὶ τὴν Ἀπόφαση τους νὰ ξεσηκωθοῦν κατὰ τῶν Ὀθωμανῶν καὶ ἤ νὰ ζήσουν Ελεύθεροι ἤ νὰ ἐξαφανιστοῦν ἀπὸ προσώπου γῆς..  

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!