ΟΙ ΕΥΝΟΥΧΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ

 Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ Διοκλητιανοῦ καθιερώθηκε στὴν Αὐτοκρστορία, ἡ περσικὴ συνήθεια ἡ Αὐλική  Διοίκηση νὰ ἀποτελεῖται ἀπὸ ΕΥΝΟΥΧΟΥΣ , ὑποτίθεται διότι μόνο αὐτοὶ εἰσήρχοντο στοὺς βασιλικοὺς κοιτῶνες, 
στὴν πραγματικότητα γιὰ νὰ μὴν ἐποφθαλμιοῦν τὸν θρόνο μέσῳ τῶν ἀπογόνων τους.

 Ἡ συνήθεια αὐτὴ συνεχίστηκε καὶ στὸ Βυζάντιο ὥς τὴν ἐποχὴ τῶν Παλαιολόγων
 καὶ κληρονομήθηκε ἀπὸ τοὺς Ὀθωμανοὺς .

Τρία ἦσαν τὰ κύρια ἀξιώματα ΕΥΝΟΥΧΩΝ στὸ Βυζάντιο κατὰ τὴν Μέση Περίοδο:

ὁ ΠΑΡΑΚΟΙΜΩΜΕΝΟΣ ,ἐπιφορτισμὲνος γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ αὐτοκράτορα κατὰ τὴ νύχτα.

—ὁ ΠΡΩΤΟΒΕΣΤΙΑΡΙΟΣ, ὑπεύθυνος τοῦ αὐτοκρατορικοῦ Ταμείου καὶ βεστιαρίου.

—ὁ ΜΕΓΑΣ ΠΑΠΙΑΣ , ἔχων τὴν εὐθύνη τῆς ἀσφαλείας τῶν ἀνακτόρων τοῦ ΙΕΡΟΥ ΠΑΛΑΤΙΟΥ 
[τὸ ὁποῖο βρισκόταν ἀπέναντι ἀπὸ τὴν Ἁγία Σοφία , ἐκεῖ ποὺ σήμερα ὀρθώνεται τὸ ΜΠΛΕ ΤΖΑΜΙ—ΣΟΥΛΤΑΝ ΑΧΜΕΤ]
Ἡ θέση τοῦ εὐνούχου ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΠΙΟΥ ἦταν καίρια γιὰ τὴν  προσωπικὴ ἀσφἀλεια τοῦ αὐτοκράτορα ,
δεδομένου ὅτι κατεῖχε τὰ κλειδιὰ τῶν ἀνακτορικῶν θυρῶν.ΔΑΚΤΥΛΙΔΙ ΠΑΡΑΚΟΙΜΩΜΕΝΟΥ ΕΥΝΟΥΧΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΚΑΠΗΝΟΥ

 
 Ἡ ἱστορία ἔδειξε ὅτι ὁ ὁρισμὸς εὐνούχων γι αὐτὲς τὶς καίριες θέσεις δὲν ἐξασφάλιζε πάντα τὴν ἀκεραιότητα τοῦ αὐτοκράτορα·

πλεῖστες φορὲς ὁ ΠΑΡΑΚΟΙΜΩΜΕΝΟΣ ἦταν ἐκεῖνος ποὺ δολοφονοῦσε τὸν βασιλιᾶ
 [ ὅπως τὴν νύχτα τῆς 23ης‒24η ΣΕΠ. 867 ὅταν ὁ παρακοιμώμενος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α' ΜΑΚΕΔΩΝ δολοφόνησε τὸν εὐεργέτη του,
 σύτοκράτορα ΜΙΧΑΗΛ Γ']
ἤ ἦταν ὁ ΜΕΓΑΣ ΠΑΠΙΑΣ ποὺ ἄνοιγε τὶς ἀνακτορικὲς θύρες γιὰ νά μποῦν οἱ συνωμότες
 [ ὅπως συνέβη τὴν νύχτα μὲ τὴν χιονοθύελλα τῆς 10ης πρὸς 11η ΔΕΚ  969 ὅταν ὁ ΙΩ.ΤΣ̣ΙΜΙΣΚΗΣ δολοφόνησε τὸν ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΦΩΚΑ
—τὴν συνωμοσία ὀργάνωσε ἡ σύζυγος τοῦ Φωκᾶ ΘΕΟΦΑΝΩ
 καὶ καίριο ρόλο ἐπαιξε ὁ εὐνοῦχος Μιχαὴλ ποὺ ἄνοιξε τὶς θύρες τοῦ Ἀνακτόρου  καθὼς καὶ ὁ ἐπίσης εὐνοῦχος, 
παρακοιμώμενος Βασίλειος Λεκαπηνός..]

               Η ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΥ
                      ( ΑΓ.ΒΙΤΑΛΙΟΣ-ΡΑΒΕΝΝΑ)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΓΙΝΕ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!