Ἀπολογία Σωκράτους : ἡ θεότητα ἀποκαλύπτεται ὡς Λόγος.
 Ὁ καθένας μπορεῖ νὰ πιστεύει σὲ ὅποιαν ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ θέλει:
 τὴν ἑλληνική, τὴν ἑβραϊκή, τὴν κινεζική...
Ὁ Σωκράτης ὅμως ἤπιε τὸ ΚΩΝΕΙΟ ἐπειδὴ δίδασκε ὅτι ΥΠΑΡΧΕΙ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΑΛΗΘΕΙΑ, προσβάσιμη στὸν Ὀρθὸ Λόγο , ἐπειδὴ  ἀκριβῶς  ὁ ΘΕΟΣ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΩΣ ΛΟΓΟΣ...

ΣΤΑΝΤΗΣ Ρ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ
 Ὅσον ἀφορᾶ στὴν ἀλήθεια τῆς Πολιτικῆς ,ὁ Σωκράτης εἶναι κατηγορηματικός·
ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΕΙ ΤΟ ΨΕΥΔΟΣ διότι προϋποθέτει τὴν ΚΟΛΑΚΕΙΑ τοῦ ΠΛΗΘΟΥΣ.

Γράφει ὁ Πλάτων στὴν "ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ" ὅτι ὁ Σωκράτης ἐξήγησε στὴν Δίκη του 
γιατὶ δὲν μετεῖχε ποτὲ στὴν Πολιτικὴ καὶ δὲν θέλησε τὸ "πλῆθος τὸ ὑμέτερον συμβουλεύειν τῇ πόλει" ὡς ἑξῆς·
"εἰ ἐγὼ πάλαι ἐπεχείρησα πράττειν τὰ πολιτικὰ πράγματα, πάλαι ἄν ἀπολώλη
 καὶ οὔτ'ἄν ὑμᾶς ὠφελήκη.."[31e] 
{ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ἄν  ἀπὸ παλιὰ ἐπιχειροῦσα νὰ μετέχω στὴν πολιτική, θὰ εἶχα ἀπὸ παλιὰ χαθεῖ 
καὶ δὲν θὰ μποροῦσα νὰ σᾶς ὠφελήσω}
ἐπειδή, δὲν θὰ μποροῦσα νὰ ἐναντιωθῶ στὸ 
—δημοκρατικὸ  ! — ΠΛΗΘΟΣ  καὶ νὰ ἐμποδίσω ]"διακωλύων"] τὰ "πολλὰ ἄδικα καὶ παράνομα ἐν τῇ πόλει γίγνεσθαι" .

 Ἤ  δηλ. θὰ ἀναγκαζόταν  ὁ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 
νὰ κάνει Ο,ΤΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣ
ἤ θὰ τὸν ἔβγαζαν ἀπ τὴν μέση. 
Μὲ κώνειο ἤ χωρὶς κώνειο ,δι' ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΜΟΥ.
 Ἔτσι ἄν ἤθελε νὰ μήν ἀφανισθεῖ ὁ ἴδιος καὶ νὰ ὠφελεῖ τοὺς συνανθρώπους του ,ἔπρεπε "ἰδιωτεύειν " {=νὰ μὴν πολιτεύεται} καὶ "μὴ δημοσιεύειν"{=νὰ μὴν μετέχει στὴν πολιτική}.

Στὴν συνέχεια  τῆς ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ  ἀναφέρει περιπτώσεις ποὺ ΕΝΑΝΤΙΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ—πχ δίκη στρατηγῶν τῆς ναυμαχίας τῶν Ἀργινουσῶν—ἀποκαλύπτοντας  στοὺς τότε Ἀθηναίους  ΚΑΙ ΣΕ ΜΑΣ ΣΗΜΕΡΑ
 τὸ θεμελιακὸ ΨΕΥΔΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ : 
πρέπει νὰ ἀκολουθεῖς τὶς ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ τοῦ ΠΛΗΘΟΥΣ ἄν θὲς νἆσαι ΔΗΜΟΦΙΛΗΣ 
ΚΑΙ ΝΑ ΣΕ ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΟΙ ΜΑΖΕΣ.
 Ὅποιος δὲν ἄγεται ἀπὸ τὸ πλῆθος ,ἀλλὰ ἀντίθετα ΕΝΑΝΤΙΩΝΕΤΑΙ στὴν ΛΑΪΚΗ ΒΟΥΛΗΣΗ  θά ἔχει τὴν τύχη τοῦ Σωκράτη —ἤ τοῦ Χριστοῦ.
Τυχὸν , ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ, ἐξαιρέσεις —πχ ΠΕΡΙΚΛΗΣ— βεβαιώνουν τὸν κανόνα, διότι στό τέλος ὁ πολιτικὸς θὰ πεῖ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙ ΤΟ ΠΛΗΘΟΣκαὶ θὰ κάνει ὅ,τι ἐπιθυμεῖ ὁ λαός, ἡ μᾶζα,ΚΑΘΟΣΟΝ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΥΣ-διαφορετικὰ ΘΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ..
   Μιλῶντας στὴν Δίκη του ὁ Σωκρἀτης  ἀναφέρθηκε στὶς λοιδωρίες ποὺ εἶχε ὑποστεῖ ἀπὸ 20ετίας στὰ  ἔργα τῶν κωμωδιογράφων*  ποὺ εἶχαν δημιουργήσει στὸ νοῦ τοῦ ΠΛΗΘΟΥΣ (ποὺ ἀποκαλοῦμε ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ) μιὰ  καρικατοῦρα, μὲ τὴν ὁποία , ὅμως, δὲν εἶχε καμμιὰ σχέση καὶ συνόψισε ὁ Σωκρἀτης τὸν σκοπό του ὡς ἑξῆς ·"ψάχνω νὰ βρῶ τὶ εἶναι ΔΙΚΑΙΟ καὶ ἄν δὲν κατέληξα σὲ ὁρισμὸ , ὡστόσο κατἐληξα στὸ συμπέρασμα  ὅτι ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΑΔΙΚΕΙΣΑΙ ΠΑΡΑ ΝΑ ΑΔΙΚΕΙΣ καὶ  πὼς τὴν ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΖΕΙΣ
 ΜΕ ΤΟΝ ΟΡΘΟ ΛΟΓΟ".

Ὅταν ὁλοκλήρωσε τὴν  Ἀπολογία του,
 ἔγινε ἡ πρώτη ψηφοφορία : 281 ΕΝΟΧΟΣ , 220 ΑΘΩΟΣ.
Τότε, κατὰ τὸ Νόμο προτάθηκε ἡ ποινὴ καὶ ζητἠθηκε ἀπὸ τὸν Σωκράτη νὰ ὁρίσει χρηματικὸ πρόστιμο , ἀλλ'ἐκεῖνος πρότεινε μὲ ἀγέρωχο ὕφος καὶ εἰρωνεία,
 ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΣΤΟ ΠΡΥΤΑΝΕΙΟ ΓΙΑΤΙ ΠΑΝΤΟΤΕ ΩΦΕΛΗΣΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ (ἄν καὶ οἱ φίλοι του, Πλάτων καὶ Κρίτων, πρότειναν 30 μνὲς πρόστιμο‒σοβαρὸ ποσόν).
Κατόπιν ,ἔγινε ἡ δεύτερη ψηφοφορία :
300 ΨΗΦΙΣΑΝ ΘΑΝΑΤΟΣ, 201 ΑΘΩΟΣ
 — καμμιὰ 20αριὰ δηλ. ΟΡΓΙΣΤΗΚΑΝ  ἀπὸ τὸ εἰρωνικὸ του ὕφος καὶ  ἄλλαξαν τὴν ἀθωωτικὴ τους ψῆφο ,καταδικάζοντας τον στὴν ἐσχάτη τῶν ποινῶν ὡς ΑΘΕΟ ΣΕ ΜΙΑΝ ΠΟΛΥΘΕΪΣΤΙΚΗ  ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΘΗΝΑ !!

Μετὰ τὴν β 'ψηφοφορία ,στὴν δευτερολογία του εἶπε  ἀποχωρῶντας ὁ Σωκράτης :
" τώρα ἐσεῖς θὰ πᾶτε νὰ συνεχίσετε τὴ ζωὴ σας 
κι ἐγὼ θά  βαδίσω στὸ θάνατο ·
ὅμως τὶ εἶναι καλύτερο ἀπὸ τὰ δυὸ 
ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ Ο ΘΕΟΣ..

__________
στὴν Ἀπολογία του ὁ  Σωκράτης ἀναφέρθηκε ὀνομαστικὰ στὸν Ἀριστοφάνη (19c)  καὶ περιέγραψε μὲ ἀκρίβεια καὶ πλήρως τὶς ἐναντίον του  κατηγορίες
 τῶν ΝΕΦΕΛΩΝ , ἐπίσης ἀναφέρθηκε γενικὰ στοὺς κωμῳδιογράφους θεωρῶντας ΑΥΤΟΥΣ
ὡς τοὺς πραγματικοὺς καὶ ΒΑΣΙΚΟΥΣ κατηγόρους του παλαιόθεν (="ΕΜΟΥ ΓΑΡ ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΙ ΓΕΓΟΝΑΣΙ ΠΡΟΣ ΥΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙ ΠΟΛΛΑ ΗΔΗ ΕΤΗ ..ΟΥΣ ΕΓΩ ΜΑΛΛΟΝ ΦΟΒΟΥΜΑΙ Ἤ ΤΟΥΣ ΑΜΦΙ ΑΝΥΤΟΝ.."—18b) καθόσον καὶ ὁ ΕΥΠΟΛΙΣ καὶ ὁ ΑΜΕΙΨΙΑΣ τὸν εἶχαν λοιδωρήσει σὲ ἔργα τους. 

Φαίνεται ὅτι ὁ Σωκράτης ἦταν ἤδη εὐρέως γνωστὸς τὸ 420πΧ στὸ ἀθηναϊκὸ κοινό , θεωρούμενος ὡς σοφιστής σὰν τὸν Πρωταγόρα καὶ τὸν Ἀναξαγόρα.

ΥΓ ὁ Σωκράτης δὲν ἐκτελέστηκε τὴν ἑπομένη , λόγῳ κάποιας θρησκευτικῆς ἑορτῆς, μὰ 40 μέρες αργότερα. Καθόλο αὐτὸ τὸ διάστημα ἔγιναν προσπάθειες νὰ πεισθεῖ νὰ δραπετεύσει στὰ Μέγαρα —μέ τὴν συγκατάθεση τῶν Ἀρχῶν..—ΑΛΛΑ Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΡΝΗΘΗΚΕ ΝΑ ΠΑΡΑΒΕΙ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ, ὅπως εἶπε στὸν Κρίτωνα, καὶ πέθανε πιστὸς ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΔΙΔΑΣΚΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ..

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Χαῖρε Κωνσταντῖνε, τελευταῖε Βασιλέα τῶν Ἑλλήνων!

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΤΗΝ 30η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940.

W.Bauer : Ὀρθοδοξία καὶ Αἵρεση στὸν ἀρχέγονο Χριστιανισμό. ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ .